"pojďme" English translation

CS

"pojďme" in English

EN

CS pojďme
volume_up

pojďme (also: udělejme)
volume_up
let's {ctr.} (contraction of Let us)
Pojďme se kouknout na nejbližšího souseda světla -- pojďme se kouknout na dálková ovládání.
Let's go to the closest neighbor to the visible light spectrum -- go to remote controls.
Pojďme spolupracovat za lepší svět, pro všechny národy, Spojené národy.
Let us work together for a better world, for all nations, the United Nations.
Tak pojďme nezapomenout, kdo skutečně platí cenu za finanční kolaps.
So let's not forget who is really paying the price of this financial collapse.

Context sentences for "pojďme" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechPojďme se k této diskusi postavit čelem, jedná se o příliš významnou záležitost.
Let us approach the debate with honesty, because this matter is too important.
CzechPojďme se podívat na tuto pěknou šifru, která pochází z knihy z období renesance.
Let's have a look at this nice code that is coming from a Renaissance book.
CzechPane předsedající, po Kodani pojďme přehodnotit celý ten příběh globálního oteplování.
Mr President, after Copenhagen, let us reassess the whole global warming story.
CzechDnes můžeme na naší cestě nabrat vyšší rychlost, pojďme společně s věcmi pohnout.
We can accelerate on the track today; together, let us make things happen.
CzechPojďme se podívat na pár příkladů, abychom si přiblížili, o čem tady mluvím.
So, let's have some very few examples to get a sense of what I'm talking about here.
Czech. ~~~ Pojďme se podívat na rotaci jednoho elektronu.
We're going to move even further down, and go to one single electron spin.
CzechProstě si jen dva jedinci řekli: "Pojďme to udělat," a ta společnost řekla "Ano."
It was two persons saying, "Let's do this," and the company said, "Yes."
CzechA pak je napadlo: "No, elektřinu máme, pojďme někoho zapojit do zásuvky.
And they thought, "Well, we've got electricity, we'll plug somebody into the wall.
CzechVložili jsme do toho problémy celého světa a řekli si, pojďme je vyřešit.
We put all the problems of the world there, and I thought, let's let them solve it.
CzechPojďme z roku 2008 učinit rok, kdy dojde v této evropské strategii k dalšímu pokroku.
Let us make 2008 the year of further progress with this European strategy.
CzechVzhledem k tomu, že taková situace by neprospěla nikomu, pojďme se na tom jasně dohodnout.
Since no one would be served by such a situation, let us agree clearly on that.
CzechPojďme spolupracovat za lepší svět, pro všechny národy, Spojené národy.
Let us work together for a better world, for all nations, the United Nations.
CzechDošlo-li k chybám, pojďme je napravit a zajistit, že se nikdy nestanou znovu.
If mistakes have been made, let us put them right and ensure that it never happens again.
CzechPojďme tedy tuto věc dovést do konce a zároveň připravovat lepší variantu.
Therefore, let us carry out the job, while working for a better scenario.
CzechTak pojďme nezapomenout, kdo skutečně platí cenu za finanční kolaps.
So let's not forget who is really paying the price of this financial collapse.
CzechTak se na jednotlivé části pojďme podívat a zkusit se zamyslet nad tím, jak se dobrat nuly.
So, let's look at each one of these and see how we can get this down to zero.
CzechPojďme nyní vlít trochu života do boje za záchranu budoucích generací ryb a rybářů.
Let us now put some life into the fight to rescue future generations of fish and fishermen.
Czech(Smích) Když nezvednete ruku, stane se vám to taky, takže pojďme.
(Laughter) If you don't raise your hand, you'll have had other shit too, come on.
CzechKdyž hovoříme o těchto důvodech, pojďme si rozebrat některé předsudky.
When talking about those reasons, let's break down certain preconceptions.
CzechNepromeškejme tuto šanci nás všech a pojďme pracovat na společném cíli.
Let us not miss out on the chance of us all agreeing to work towards a common objective.