"pozastavit" English translation

CS

"pozastavit" in English

EN

CS pozastavit
volume_up
{verb}

pozastavit (also: pauzovat, počkat, přestat, ustat)
Chcete-li pozastavit tisk dokumentu jiného uživatele, musíte mít oprávnění.
To pause someone else's document, you must have permission.
Záznam můžete kdykoli pozastavit a později v něm pokračovat.
You can pause the recording at any time, and then resume it later.
V nabídce Tiskárna klikněte na příkaz Pozastavit tisk.
Click the Printer menu, and then click Pause Printing.
pozastavit (also: překazit)

Context sentences for "pozastavit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechKomise si je vědoma obav Parlamentu spojených s možností tyto dohody pozastavit.
The Commission is aware of Parliament's concerns regarding the possibility of suspending the agreements.
CzechPokud chcete nástroj BitLocker dočasně pozastavit, klepněte nebo klikněte na Pozastavit ochranu.
To temporarily suspend BitLocker, tap or click Suspend protection.
CzechAle předtím se chci na chvíli pozastavit nad tímto grafem.
But before I do, I just want you to ponder this graph for a moment.
CzechDohodu je možné pozastavit nebo ukončit, ale pouze ve vztahu ke všem členským státům.
The agreement may be suspended or repealed, but that decision can only be made in relation to all Member States.
CzechJe Komise ochotna pozastavit zákaz prodeje konvenčních žárovek alespoň v případě domácností?
Is the Commission prepared to suspend the ban on conventional light bulbs, at least for private households?
CzechNemůžeme je za to kritizovat, ale můžeme se nad tím pozastavit.
We cannot criticise them for doing it, but we can wonder.
CzechVítám návrh Komise pozastavit cla na dovoz klíčových produktů z Pákistánu do Evropské unie.
I welcome the Commission's proposal to suspend import duties on key Pakistan imports into the European Union.
CzechDohodu je možné pozastavit nebo ukončit, ale pouze ve vztahu ke všem členským státům.
The agreement may be suspended or repealed, but that decision can only be made in relation to all the Member States.
CzechNěkteré hospodářské požadavky nám nedovolují pozastavit rozšíření, například oblast energetiky.
There are economic requirements that do not allow us to suspend the enlargement, for instance the energy file.
CzechVýchodní partnerství i jinou spolupráci musíme pozastavit, dokud nebudou političtí vězni propuštěni.
We must suspend the Eastern Partnership and other cooperation until the political prisoners are released.
CzechZvážila Komise možnost pozastavit financování GFATM?
Has the Commission considered halting funding to the GFATM?
CzechECHR se v současnosti snaží pozastavit Dublinskou úmluvu a zamezit deportacím z Rakouska do Řecka.
The ECHR is currently attempting to suspend the Dublin Convention and prevent deportations from Austria to Greece.
CzechJak víte, EU se rozhodla pozastavit rozvojovou pomoc pro Fidži kvůli politické situaci v zemi.
As you are aware, the EU decided to suspend development aid to Fiji because of the political situation in the country.
CzechDruhým bodem, u kterého je třeba se pozastavit z hlediska řízení, je samozřejmě rovnováha mezi těmito orgány.
The second point we need to look at in regard to governance is of course the balance between those bodies.
Czech– Umožňuje na zvolený čas pozastavit video.
for pausing the video for a length of time which you specify.
CzechJe třeba pozastavit dohody všeobecného systému preferencí (GSP+).
The GSP+ agreements must be suspended.
CzechStejně tak Unie může pozastavit nebo ukončit uplatňování dohody pouze ve vztahu ke všem svým členským státům.
Reciprocally, the Union may also suspend or terminate the agreement only in respect of all its Member States.
CzechJaký je dopad snížení cla, co ho třeba pozastavit, jaké jsou mechanismy, jaký je postup?
What is the impact of the effects of a tariff reduction, what about its suspension, what are its mechanisms, what is its procedure?
CzechStejně tak Evropská unie může pozastavit nebo ukončit uplatňování dohody pouze ve vztahu ke všem svým členským státům.
Reciprocally, the Union may also suspend or terminate the agreement only in respect of all its Member States.
CzechChcete-li v takovém případě zabránit, aby se vaše vyhledávání ukládala do vašeho účtu Google, je potřeba pozastavit sledování Historie webu Google.
while in incognito mode, your subsequent web searches are recorded in your Google Web History.