"projekt" English translation

CS

"projekt" in English

CS

projekt {masculine}

volume_up
projekt (also: návrh, plán)
Projekt Nabucco je tedy v pořádku a stejně tak i projekt South Stream.
The Nabucco project is therefore fine, and the South Stream project is fine.
Evropský projekt je projekt politický a záruka míru, svobody a demokracie.
The European project is a political project, and a guarantor of peace, freedom and democracy.
Po dokončení práce na projektu můžete projekt publikovat jako film.
When you finish working on a project, you can publish the project as a movie.
projekt (also: nárys, návrh, plán, propozice)
První: požadujeme, aby měl projekt podnikatelský plán.
The first is: we demand that the project should have a business plan.
Jsem však přesvědčena, že projekt musí mít jednoznačný podnikatelský záměr.
However, I believe that the project must have clear business plans.
Projekt je však rovněž užitečný z hlediska územního plánování a místního rozvoje.
However, it is also useful in terms of territorial planning and local development.
V dlouhodobém historickém měřítku přijala Evropa výzvu dokončit projekt něčeho, co nazvala „Hospodářskou a měnovou unií“.
In the long-term historical perspective, Europe is called upon to complete the design of what it calls “Economic and Monetary Union”.
A tak odstartoval projekt "vědy na vesnici".
So he designed and went and started a village science program.
Německý projekt svedl dohromady zástupce 21 evropských zemí - na návrhu a stavbě vlaku spolupracovalo 24 odborných škol.
The German project brought together representatives from 21 European countries, and 24 vocational schools worked together to design and build a train.
Tento dobrovolný projekt řídí Nadace pro environmentální výchovu.
This voluntary scheme is run by the Foundation for Environmental Education.
projekt "Ovoce do škol" je mimořádně významným krokem, a to z několika důvodů:
The School Fruit Scheme is a particularly important step in several respects, by:
Stávající projekt byl přijat v roce 2008 v rámci postupu konzultací.
The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure.
Domnívám se, že je to projekt budoucnosti, pokud jde o to, jakým způsobem tato sněmovna pohlíží na zemědělství.
I believe it is a blueprint for the future in terms of how this House views agriculture.

Context sentences for "projekt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechProjekt je však rovněž užitečný z hlediska územního plánování a místního rozvoje.
However, it is also useful in terms of territorial planning and local development.
CzechProjekt Nabucco uspěje pouze za předpokladu, že získá dlouhodobé politické záruky.
Nabucco will only be successful if it receives long-term political guarantees.
CzechMám zejména na mysli projekt Europeana, který musíme posilovat a dále podporovat.
I refer, in particular, to Europeana, which we must strengthen and promote further.
CzechThe Oak Foundation a National Geographic ten projekt také významně spolufinancovali.
The Oak Foundation and National Geographic have been big funders of this as well.
CzechTento projekt znamenal zapojení občanské společnosti do demokratického procesu.
It entailed the involvement of the region's civil society in the democratic process.
CzechByl to z vědeckého hlediska pěkný projekt, v Evropě však pro něj není místo.
It was a nice model from a scientific perspective, but it has no place in Europe.
CzechTento projekt zároveň napomůže lepší kontrole obchodu s nelegálním zbožím.
At the same time, it will help to better target the traffic in illicit goods.
CzechOhrožujeme tím evropský projekt a ženeme vodu na mlýn krátkozrakému nacionalismu.
This puts the European idea at risk and allows narrow-minded nationalism to gain ground.
CzechVýzkum a vývoj je nepochybně velmi důležitý pro projekt Galileo i ostatní.
Research and development is certainly very important for Galileo and others.
CzechV současnosti je tento projekt jedním z prioritních projektů Evropské unie.
This is one of the European Union's priority projects at the present time.
CzechRozpočet pro projekt Poseidon, který právě probíhá, je 11 milionů EUR.
The budget for Poseidon, the operation currently under way, is EUR 11 million.
CzechPotěšilo mne i to, že jsme dokázali zajistit potvrzení rozpočtu na projekt Galileo.
I am also delighted that we have managed to guarantee confirmation of the Galileo budget.
CzechZ hlediska autorů a vydavatelů je tento projekt přínosný v dvojím ohledu.
From the author's and the publisher's point of view, this will have a two-fold benefit.
CzechTo nemá vůbec žádný smysl a zároveň to poškozuje evropský projekt.
This serves absolutely no purpose and is also harmful to European construction.
CzechPro Komisi je stále prioritou a budeme tento projekt nadále podporovat.
It is still a priority for the Commission and we will go on supporting it.
CzechPodle mého názoru mezi ně patří projekt Galileo, který má být nyní financován.
In my opinion, these include Galileo, which is now to be financed.
CzechKomisi však dosud žádný projekt v této oblasti nebyl předložen..
However, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.
CzechProjekt způsobil pokles hladiny podzemních vod, což má nedozírné následky pro zemědělství.
It led to a lowering of the water table with incalculable consequences for agriculture.
CzechV tomto ohledu představuje projekt Europeana dědictví nejlepších evropských tradic.
In that respect, Europeana is heir to the best European tradition.
CzechNabucco je velký, a proto komplikovaný projekt a může dojít ke zpoždění.
Nabucco is big and it is therefore complicated and there may be delays.