CS silný
volume_up
{adjective masculine}

volume_up
strong {adj.}
Nezapomínejme, že řetěz je pouze tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek.
Let us remember that a chain is only as strong as its weakest link.
Silné policejní síly potřebují silný a spravedlivý právní stát a nezávislou justici.
Strong police forces need a strong and honest Rule of Law and judicial independence.
Aby strategie EU 2020 fungovala, potřebujeme silný koordinovaný přístup.
In order for the EU 2020 strategy to work, we need a strong, coordinated approach.
Usnesení Evropského parlamentu vysílá v tomto ohledu silný signál.
The European Parliament's resolution sends a powerful signal in this respect.
To má nesmírně silný dopad na zaměstnanost.
This has an extremely powerful effect on employment.
Tato zpráva dává silný signál: Evropa musí být klíčovým hráčem v budoucím investování.
This report sends out a powerful message: Europe must be a key player in the investments of tomorrow.
silný (also: robustní)
volume_up
robust {adj.}
Závěrem bych chtěla říci, že důležité je vybudovat účinný a silný systém.
To conclude, what is important is to come up with an effective and robust system.
Je nutné, aby byl budoucí nástroj dostatečně silný a aby byl na trzích výrazně důvěryhodný.
The future instrument will need to be sufficiently robust and must enjoy strong credibility in the markets.
Nevytvořili jsme silný aparát pro posouzení dopadů pro EU a nyní za to platíme.
We have omitted to put in place a robust impact assessment apparatus for the EU and now we pay the price.
volume_up
big {adj.}
Najednou máte velký silný centralizovaný stát.
Suddenly, you have the big, strong, central state.
Dalším nařčením je nejasnost úlohy lobbingu a dále nepřiměřeně silný vliv velkých obchodních společností.
Another accusation is that the role of lobbying is unclear, and the role of big business is disproportionately strong.
Ti, kteří říkají, že je rozumné, aby mikropodniky nebyly podrobeny stejným pravidlům a omezením jako velké podniky, mají silný argument.
They do have a sound argument when they say that it is reasonable, as micro-enterprises, that they should not be subject to the same rules and regulations as bigger business.
silný (also: bezcitný, drsný, hrubý, krutý)
volume_up
hard {adj.}
Ve své funkci je lady Ashtonová samozřejmě mezi dvěma ohni, ale pokud chceme, aby byl hlas EU slyšet, musí být dostatečně silný.
Of course, in her position, Lady Ashton is caught between a rock and a hard place, but if we want the EU's voice to be heard it must be loud enough to be heard.
silný (also: intenzivní, vášnivý)
Protože mě paralyzuje silný strach.
Intense fear paralyzes you.
Nakonec silný tlak, kterému byl svět vystaven v roce 2009, ukázal, jak je důležité sdílet společné vize se Spojenými státy.
Lastly, the intense pressure to which the world has been subjected in 2008 has demonstrated how important it is to share a common vision with the United States.
V oblastech, kde jsou mnohem vyšší hodinové mzdy a sociální zabezpečení je na vysoké úrovni, je migrační tlak velmi silný a obtížně zvládnutelný.
In areas where far higher hourly wages are paid with a high level of social security, the pressure from migration is intense and difficult to manage.
volume_up
severe {adj.}
Tady si všiměte, že u 375 stojí napsáno: "Nebezpečí: Silný šok."
. ~~~ Severe Shock."
Za vážné vedlejší úcinky byly uvedeny tyto vzácne se vyskytující stavy: horecka, zápal plic, silný prujem, zvracení, dehydratace a závrat.
The occasional occurrence of high temperature, pneumonia, severe diarrhoea, vomiting, dehydration and dizziness were stated as serious side effects.
Byl vyvíjený tlak na armádu, aby přestala zasahovat do politického života země, dostatečně silný a rozhodný, nebo byl slabý a neefektivní?
Has the pressure on the military to stop interfering with the nation's political life been severe and determined enough, or has it been weak and ineffective?
Jednoho dne byste měli mít evropský rozpočet, který bude dost silný na to, abyste mohli konkurovat v globalizovaném světě; konkurence tam bude hodně tvrdá.
One day, you should have a European budget that is strong enough to compete out there in the global world; the guys are going to be very tough out there.
volume_up
thick {adj.}
silný (also: mocný, mohutný, ohromný)
volume_up
mighty {adj.}
Potřebujeme silný a konkurenceschopný průmysl, který bude schopen zaměstnat značné množství lidí, nikoliv společnosti trvale závislé na dotacích.
We need a vigorous, competitive industry with significant employment potential, not companies which are permanently dependent on subsidies.
Měnová politika ECB je tedy stále uvolněná, přičemž například růst peněžní zásoby a objemu úvěrů je v eurozóně silný.
Accordingly, the ECB’s monetary policy stance is still on the accommodative side with, inter alia, money and credit growth vigorous in the euro area.
Za této situace je měnová politika ECB stále uvolněná, přičemž například růst peněžní zásoby a objemu úvěrů je v eurozóně silný.
Against this background, the ECB’s monetary policy stance is still on the accommodative side with, inter alia, money and credit growth vigorous in the euro area.
volume_up
sturdy {adj.}
silný (also: mocný, mohutný, opojný, potentní)
volume_up
potent {adj.}
Daň z finančních transakcí může přinést nový silný zdroj financování rozvoje.
The financial transaction tax would provide a potent new source of development funding.
silný (also: energický, statný, vitální)
volume_up
lusty {adj.}
silný (also: mužný, schopný sexu)
volume_up
virile {adj.}
silný (also: mohutný, vydatný)
silný (also: vlivný, výkonný)
silný (also: chrabrý)

Context sentences for "silný" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJako silný obhájce si mohu jen přát, aby má vlast, Anglie, byla na cestě přijmout euro.
As a firm supporter I only wish my own country England was on the verge of joining.
CzechNa problému kolem úřadu OLAF mě znepokojuje fakt, že zde probíhá silný konflikt zájmů.
My concern with OLAF's problem is that it has a huge conflict of interests going on.
CzechZpočátku byl ten dotyčný velmi potěšen a nyní má silný pocit zmaru.
I know this person and they were very pleased initially and are now very frustrated.
CzechV důsledku toho cítím k tomuto regionu silný vztah a mám pro něj velké pochopení.
As a result, I feel much empathy and involvement with that region.
CzechŘídit auto - to je pro dítě velmi silný zážitek, takže tento to je poslední.
Driving a car is a -- is a really empowering act for a young child, so this is the ultimate.
CzechJe to jediný způsob, který nám umožní zabezpečit dostatečně silný vliv na dosažení dohody.
This is the only way we shall muster enough power to reach an agreement.
CzechChce-li pan Barroso toto zrušit, narazí na silný odpor Parlamentu.
If Mr Barroso wishes to axe this point he will face huge opposition from Parliament.
CzechZnamená to také, že je nutno vyvíjet silný tlak na USA, aby tento cíl podpořily.
It also means that massive pressure must be put on the US to bring that country to support this goal.
CzechSlovinci se nacházejí v čelním pelotonu těch, kteří nám dávají silný pocit sounáležitosti s Unií.
Slovenians are in the vanguard of making people feel they belong to Europe.
CzechSvětová finanční krize má silný celosvětový dopad na pohyb lidí po celém světě.
The global financial crisis has had a deep, global effect on the movement of people across the world.
CzechBohužel se tento model dostal v Evropské unii pod silný tlak, který přichází z různých stran.
However, this model is, unfortunately, coming under heavy pressure in the European Union.
CzechHrozné obrázky z Abu Ghraib a také obrázky z Guantanáma měly silný dopad.
The horrifying images from Abu Ghraib as well as the images from Guantanamo had a profound impact.
CzechAvšak je spravedlivé říci, že tento signál je silný vlastně jen díky Evropskému parlamentu.
Fair is fair, however: this signal is actually only effective thanks to the European Parliament.
CzechNadcházející jednání s Ruskem o dodávkách plynu by mohlo takovémuto chování poskytnout silný impuls.
The forthcoming gas negotiations with Russia could well give such simulation an extra boost.
CzechAle věřím, že to chtělo velmi silný přístup z jejich strany.
I don't know, because I never did it, but I would imagine that it would take a great attitude.
CzechStažení by vyslalo silný signál, že bereme odstranění byrokracie vážně.
Withdrawal would have sent out a signal that together we are taking the removal of bureaucracy seriously.
CzechProto věřím, že jsme dnes k členským zemí vyslali velmi silný signál.
I therefore believe that it should be an extremely clear signal that we send to the Member States today.
CzechVůči členským státům, které jsou proti hospodářské soutěži, musí být vyvíjen silný politický tlak.
Political pressure needs to be brought to bear on the Member States which do not want competition.
CzechPoskytovatel internetových služeb může být v offline režimu nebo právě probíhá silný internetový provoz.
Your Internet Service Provider (ISP) might be offline or experiencing heavy Internet traffic.
CzechChemické rakety mají příliš silný tah, příliš velikou tahovou sílu.
Chemical rockets provide too much thrust, too much push.