"silně" English translation

CS

"silně" in English

CS silně
volume_up
{adverb}

silně
volume_up
strong {adv.}
Tato zpráva se silně zasazuje o potřebu zdravého prostředí a o právo hrát si.
The report is strong on the need for a healthy environment and the right to play.
Nová smlouva stále silně připomíná původní ústavu.
The new Treaty still bears a strong resemblance to the Constitution.
V naší společnosti silně věříme, že vyrobené štěstí je méněcenné.
And in our society, we have a strong belief that synthetic happiness is of an inferior kind.
silně
S potěšením potvrzuji, že Komise silně podporuje celkový přístup Parlamentu.
I am happy to confirm that the Commission strongly supports Parliament's overall approach.
Obyvatelé se cítí silně utlačováni tyranským režimem, který na ně systém uvalil.
The citizens feel strongly bound up in the oppressive regime imposed by the system.
(RO) Také v Moldavské republice je velmi silně pociťována hospodářská krize.
(RO) The economic crisis is also being strongly felt in the Republic of Moldova.
silně (also: hustě, těžce)
Hospodářství mnoha členských států jsou na zemědělství a farmářství silně závislé.
The economies of many Member States are heavily dependent on agriculture and farming.
K velkému překvapení mnohých Američanů, je to i silně černošský prostor.
It's also extremely surprising to many Americans, a heavily African-American space.
Víme však, že akceschopnost také silně závisí na Lisabonské smlouvě.
However, we know that the ability to act is also heavily dependent on the Treaty of Lisbon.
volume_up
hard {adv.}
Automobilový průmysl byl stávající hospodářskou krizí obzvláště silně postižen.
The automobile industry has been particularly hard hit by the present economic crisis.
Finanční krize proto dopadla na oblast výroby automobilů velmi silně.
The financial crisis has therefore hit car manufacturing particularly hard.
Tato krize zasáhla jedno z našich klíčových odvětví obzvláště silně.
This crisis has hit one of our key industries very hard.
silně (also: napevno, pevně)
volume_up
firmly {adv.}
Proto pokud jde o mě, já jsem silně proti všemu, co jde proti tomuto základnímu biblickému principu.
Therefore as far as I am concerned, I am firmly opposed to anything that runs counter to this basic biblical principle.
Pirátství je jen jedna část - i když významná - tohoto problému, protože je velmi silně v tomto regionu zakořeněno.
Piracy is just one part - albeit an important one - of this problem, as piracy is very firmly established in the region.
Pane předsedo, dámy a pánové, tento rozpočet reaguje na hospodářskou krizi a silně se zaměřuje na evropské občany.
Mr President, ladies and gentlemen, this budget represents a response to the economic crisis, with its focus firmly on Europe's citizens.
silně (also: hustě, tlustě)
volume_up
thick {adv.}
Tlačítko Štětec umožňuje kreslit silné nebo tvarované čáry a křivky volného tvaru.
Use the Brush to paint thick or shaped freeform lines and curves.
Asi vám neušlo, že používají velmi silné rukavice.
And you may notice they're wearing very thick gloves.
silně (also: mohutně, ohromně)
volume_up
mighty {adv.}

Context sentences for "silně" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechNikde nejsou důsledky změny klimatu pociťovány tak silně jako v oblasti Arktidy.
Nowhere are the effects of climate change more keenly felt than in the Arctic region.
CzechRiskují, že na ně bude zapomenuto, a to si musíme velmi silně uvědomovat.
They risk being forgotten and that is something we have to be very much aware of.
CzechPozornost se silně soustředí na tato jednání, a tak vám to i předkládáme.
The focus is very much on those negotiations and that is how we put it before you.
CzechRomská menšina byla těmito projevy nespravedlnosti postižena obzvlášť silně.
The Roma minority has been particularly badly affected by these injustices.
CzechMusíme se silně zaměřit na zajištění dodávek surovin pro evropský průmysl.
We must focus sharply on securing the supply of raw materials to European industry.
CzechVelmi silně pochybuji, že je americký model efektivnější než ten evropský.
I very much doubt that the US model is more effective than the European one.
CzechJinak se Evropská unie stane brzy silně závislou na dovozu elektřiny.
Otherwise the European Union will soon become highly dependent on energy imports.
CzechSilně o tom pochybuji, nijak se to nehodnotilo a nic na to neukazuje.
I doubt it profoundly, and there has been no evaluation and nothing to support it.
CzechPokud jde o boj proti obchodování s lidmi, za organizovaným zločinem silně zaostáváme.
When it comes to combating human trafficking, we are lagging far behind organised crime.
CzechRespektují zákon o ochraně silně ohrožených druhů obsažených v CITESu.
They respect the law protecting the most endangered species listed in CITES.
CzechJak každý ví, aristokraté ve Spojeném království se silně zaměřují na svou zemi.
As everybody knows, aristocrats in the United Kingdom have a huge focus on land concentration.
CzechJsme velmi silně zavázáni zachovat solidaritu s paní Aun Schan Su Ťij.
We are extremely committed to maintaining solidarity with Aung San Suu Kyi.
CzechProto velmi silně pochybuji, že tyto návrhy sníží náklady na řízení.
Therefore, I very much doubt that these proposals will reduce the costs of the procedure.
CzechV důsledku svého násilí budou obě skupiny již navždy silně kritizovány.
As a result of their violence, both groups will be forever reviled.
CzechJejich infrastruktura bývá, kromě toho, často silně nerozvinutá.
In addition, their infrastructure is often exceptionally underdeveloped.
CzechSekulární stát v Turecku silně pobouřila zvláště otázka zrušení víz.
The issue of the abolition of visas, in particular, has outraged the secular state in Turkey.
Czech(Praskání) Tohle je silně zhuštěný shluk neutrální hmoty rotující ve vzdáleném vesmíru.
(Crackling) This is a a highly condensed clump of neutral matter, spinning in the distant universe.
Czech. ~~~ Ten velmi silně potlačuje angiogenezi.
Here's what happens when we added an extract from strawberries; it potently inhibits angiogenesis.
CzechTo platí zejména o nových zemích, jejichž silniční infrastruktura je silně zanedbaná.
This is especially true for the new countries, whose road infrastructure has been seriously neglected.
Czech(FR) Pane předsedající, romská problematika je v mém regionu, západní Francii, vnímána velmi silně.
(FR) Mr President, the Roma issue is being keenly felt in my region, the west of France.