CS sklon
volume_up
{masculine}

1. general

sklon (also: mít záměr)
volume_up
tend {noun}
Dnes je členských států 27 a žijí v nich občané, kteří mají sklon migrovat.
Today, they are 27, inhabited by citizens who tend to become migratory.
Mají sklon se navzájem kousat, často velmi zuřivě a většinou do obličeje.
They tend to bite each other, often quite ferociously and usually on the face.
Jsem poněkud znepokojen, že máme sklon věnovat větší pozornost kvantitě než kvalitě.
I am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
sklon (also: tendence)
Měli jsme sklon promíjet ruské administrativě dost nedemokratických činů.
We had a tendency to forgive the Russian administration a great many undemocratic actions.
V důsledku toho máme přirozený sklon, snažit se řešit současné výzvy individuálně.
Consequently the tendency to try to manage current challenges individually is irresistible.
Se znepokojením sledujeme znovu se objevující sklon k politické polarizaci v této zemi.
We are following the tendency of political polarisation re-emerging in the country with concern.
sklon (also: stráň, svah)
volume_up
slope {noun}
A záporná Alfa je sklon té linie, kterou jsem vám před chvílí ukázal.
And negative alpha is the slope of that line I showed you before.
Sklon funkce je méně než lineární.
The slope of that is less than linear.
Než se k tomu dostanu, dole pod grafem jsem uvedl sklon této křivky, této rovné linie.
Before I talk about that, I've written down at the bottom there the slope of this curve, this straight line.
Marginal Propensity to Consume
Marginal Propensity to Save
Způsobuje i metabolické poruchy a následný sklon k cukrovce, oběhovým onemocněním, vysokému tlaku a vysoké hladině cholesterolu.
It also causes metabolic disorders and a consequent propensity to diabetes, circulatory diseases, hypertension and high cholesterol levels.
volume_up
bias {noun}
sklon (also: návyk, obyčej, zvyk)
volume_up
habit {noun}
sklon (also: směr, tendence, trend)
volume_up
trend {noun}
Je zde Bělorusko, sklon k diktatuře je v Rusku, na Ukrajině a problémy jsou v Moldavsku a v Podněstří.
There is Belarus, there is a trend towards a dictatorship in Russia, there is a sliding backwards in Ukraine and there are problems in Moldova and Transnistria.
sklon (also: hnutí, pohyb, posun, rytmus)
sklon (also: zaměření)
volume_up
bent {noun}
sklon (also: flamendr, hrábě)
volume_up
rake {noun}
sklon (also: slabost, záliba)
sklon (also: tendence)
sklon (also: gradient, spád, stoupání)
přípustný sklon povrchu závlahového pozemku
admissible irrigated slope gradient
volume_up
dip {noun}
sklon (also: klesání, pokles, původ, sestup)
sklon (also: spád, svah, šikmost)
volume_up
slant {noun}
sklon (also: dispozice, náchylnost)
sklon (also: faseta, úkos)
volume_up
bevel {noun}
sklon (also: spád)

2. technology

Context sentences for "sklon" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechMáme sklon si myslet, že uspokojivé výsledky by se měly zjevit na obzoru.
We are inclined to think that good results are expected to appear on the horizon.
CzechMám sklon domnívat se, že v tomto ohledu vidím šťastnou konstelaci hvězd.
I am inclined to think that I see a fortunate conjunction of the stars in this.
CzechTo je na evoluci ta skvělá věc -- sklon věřit, že naše dítě je to nejlepší.
That's the wonderful thing about evolution -- the predilection to believe that our child is best.
CzechKromě toho má Rusko sklon manipulovat s dodávkami energie s cílem prosadit své politické ambice.
Furthermore, Russia is prone to manipulating energy supplies to pursue its political ambitions.
CzechJe poměrně jasné, že přistěhovalec, vstoupil-li na území určité země nelegálně, má sklon se skrývat.
It is fairly clear that an immigrant, since he enters a country illegally, has a liability to abscond.
Czech(HU) Jak praví jedno přísloví: "Ten, kdo je zručný v zacházení s kladivem, má sklon si myslet, že všechno jsou hřebíky".
(HU) 'He that is good with a hammer tends to think everything is a nail' goes the saying.
CzechVeřejné mínění má sklon si více všímat pracovních úrazů než velice rozmanitých nemocí z povolání.
Public opinion tends to take more notice of industrial accidents than of the wide diversity of occupational diseases.
CzechV dobách, kdy je ekonomika v propadu, mívají příslušné orgány sklon krátit finanční prostředky vyčleněné na výzkum.
At times when the economy is in a downward spiral, the authorities are tempted to cut funds for research.
CzechKdyž mluvíme o tvořivosti, máme sklon mít na mysli výhradně vědce, inženýry, stavaře nebo mistry řemesel.
When we talk about creativity, we are prone to thinking exclusively of scientists, engineers, builders or master craftsmen.
CzechPak mají sklon si dražší víno užívat více..
CzechVe výzkumu bylo rovněž zjištěno, že lidé, kteří vynechávají snídani, mají po ránu větší sklon k únavě, podrážděnosti a nesoustředěnosti.
Research has also found that these people who skip breakfast are likely to be more tired, irritable and restless in the morning.
CzechZaprvé víra v tzv. chytré technologie jednoduše vede k tomu, že lidé budou mít sklon k přenechání odpovědnosti strojům a přístrojům.
Firstly, faith in so-called smart technology easily tempts people into handing their responsibility over to machines and instruments.
CzechStejně jako jiné investiční fondy, také státní investiční fondy teoreticky usilují o dobré zisky ze zdravých investic, které mají navíc sklon k dlouhodobosti.
In theory, like any other investment funds, also SWFs seek good yields from sound investment which moreover tends to be long-term.
CzechK dalšímu už není mnoho co říci, a přestože člověk má většinou sklon svoji vymezenou řečnickou dobu přetahovat, v tomto případě svůj projev zkrátím.
Other than that, there is not a lot to say, and even though one tends to want to exceed one's speaking time, I can cut mine short in this case.
CzechJinými slovy, matky s post-traumatickým stresovým syndromem předaly sklon k tomuto onemocnění svým dětem, které byly ještě v děloze.
In other words, the mothers with post-traumatic stress syndrome had passed on a vulnerability to the condition to their children while they were still in utero.
CzechKomise má však sklon odsouvat potřebný velký skok z hlediska společného finančního úsilí na období víceletého finančního rámce po roce 2013.
The Commission, however, is inclined to postpone the necessary giant leap in terms of a common financial effort to the Multiannual Financial Framework after 2013.
CzechPro ty, kteří mají sklon spíše k mentorování, bych to vyjádřil takto: my Evropané musíme ostatní poučit o tom, jak ty ubohé Afričany před Číňany chránit".
For others more prone to sermonising, this amounts to saying that 'we Europeans must give lessons on how to protect these poor Africans from the Chinese'.
CzechNemáme o tom žádné důkazy, ale myslím si, abych vám dal nějakou hypotézu, nejlepším odhadem je, že pokud jste levorucí, máte sklon ke schizofrenii.
Now, we don't have really any evidence of it, but I think, to give you a hypothesis, the best guess is that if you're left-handed, you're prone to schizophrenia.
CzechNěkteří kandidáti, jako například László Andor, prokázali, že svým resortům příliš nerozumí, a zdálo se, že mají sklon zavádět stále více a více zbytečné regulace.
Some nominees, such as László Andor, demonstrated little understanding of their portfolios and seemed inclined to impose more and more unhelpful regulation.
CzechZároveň mne však zaráží, že ti, kdo chtějí bojovat proti finančním spekulacím, mají sklon k tomu, aby finanční spekulace nahradili spekulacemi politickými.
At the same time, however, I am struck that those who say they want to combat financial speculation intend to replace financial speculation with political speculation.