"složka" English translation

CS

"složka" in English

CS složka
volume_up
{feminine}

složka (also: desky, pořadač, šanon)
volume_up
folder {noun}
Každý soubor je uložen v některé složce nebo podsložce (složka uvnitř jiné složky).
Every file is stored in a folder or a subfolder (a folder within a folder).
V systému Windows Vista byla složka Sdílené dokumenty nahrazena složkou Veřejné.
The Shared Documents folder has been replaced with the Public folder in Windows Vista.
Chcete-li danou položku uložit do nové složky, klikněte na tlačítko Nová složka.
If you want to create a new folder to store the item, click New folder.
složka (also: komponenta)
Vzdělávací složka bude hrát v této strategii velmi významné místo.
In this strategy, the educational component will hold a very important place.
Je to klíčová složka boje za udržení našeho bezpečí nejen ve vzduchu, ale i na zemi.
It is a key component in the battle to keep us safe, not just in the air, but on the ground.
To je zásadní složka stanoviska Parlamentu.
This is an essential component of Parliament's position.
složka (also: dílec, element, prvek, článek)
Další složka tohoto balíčku opatření souvisí s myšlenkou mít k dispozici evropskou politiku týkající se osobních záznamů o cestujících.
Another element of this package of measures relates to the idea of having a European policy on PNR.
Zejména tato poslední jmenovaná složka představovala určitý problém, protože byla čímsi novým.
The last of these elements, in particular, did pose something of an issue, as it was something new.
Ústřední vládu nelze vinit z toho, že nebyl zaveden oddělený sběr odpadu, elementární klíčová složka plánu pro účinné nakládání s odpady.
Central government cannot be blamed for the fact that separate collection, the first crucial element of an effective waste management plan, has not been imposed.
složka (also: ingredience, přísada)
Tak jako je tomu ve většině případů, aktivní složka biocidů se používá také jako výrobek v rostlinné výrobě.
As in most cases, the active ingredient of the biocides is also used as a plant protection product.

Context sentences for "složka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechPodle mého názoru je to podstatná složka inteligence tohoto Parlamentu.
In my opinion, this is a particular feature of this Parliament's intelligence.
CzechKaždý orgán, každá jeho složka musí vyvinout maximální úsilí, aby dosáhla úspor.
Every institution and every unit of every institution must make every effort to achieve savings.
CzechSložka Doručená pošta představuje umístění, ve kterém jsou zobrazeny veškeré přijaté e‑mailové zprávy.
The Inbox is where all of the e‑mail messages that you receive are displayed.
CzechV systému Windows 7 nabízí složka Hry aktualizace her, statistiky, informační kanály a další funkce.
У Windows 7 папка "Ігри" містить оновлення ігор, статистичні дані, канали новин тощо.
CzechZejména tato poslední jmenovaná složka představovala určitý problém, protože byla čímsi novým.
The last of these elements, in particular, did pose something of an issue, as it was something new.
CzechOrganizační složka se zapisuje do českého obchodního rejstříku, má české identifikační číslo.
The organisational unit is entered in the Czech Commercial Register and has a Czech identification number.
CzechNepřežije to však nikdo a především to nepřežije nejdůležitější složka evropské společnosti.
Nobody will be left alive, however, and above all the vital part of European society will not be left alive.
CzechA ta neverbální složka, v ní je kus opravdového kouzla.
And in that non-verbal portion, there's some serious magic.
CzechSložka Naposledy otevřené položky se bude zobrazovat v nabídce Start.
This will add Recent Items to the Start menu.
CzechVytvářet nové složky: Klikněte na tlačítko Nová složka, zadejte název nové složky a stiskněte klávesu ENTER.
Створення нових папок: Натисніть кнопку Створити папку, введіть ім’я папки та натисніть клавішу Enter.
CzechPo provedení tohoto kroku se vám zobrazí složka Doručená pošta.
After you've done that, you'll see your Inbox.
CzechČetnický sbor oznámil, že složka byla smazána.
The Gendarmerie has announced that it has been deleted.
CzechNázev organizační složky je stejný jako firma zahraniční společnosti s dodatkem Organizační složka.
The name of the organisational unit is the same as the name of the foreign company, with the suffix "Organisational Unit".
CzechJsme tomuto procesu otevřeni, ještě ale zbývá, aby nás přesvědčila výkonná složka, tedy ministři.
We are open to this process, but the task of convincing us is still to be done by the executive, in other words the ministers.
CzechTo je užitečné v situacích, kdy ukládáte obrázky do jiného umístění, než je složka Obrázky nebo Veřejné obrázky.
This is convenient if you store some pictures in a location other than the My Pictures or Public Pictures folders.
CzechSložka Veřejné je dobré místo pro všechny soubory, které chcete sdílet s uživateli, kteří získali přístup do složky Veřejné.
The Public folders are a good place for any files you want to share with the people who have access to your Public folders.
CzechJeho donucovací složka je neúčinná, protože placení poplatků pouze zvyšuje rozpočtové schodky a brání plnění pravidel.
The punitive arm is not an efficient one since paying fees only increases budgetary deficits and prevents compliance with the rules.
CzechDosud je tato důležitá složka bezpečnosti námořní dopravy nedostatečně upravena stejně jako u dopravy vnitrozemské.
Until now, the important matter of the maritime transport safety has not been sufficiently addressed in the same way as inland transport.
CzechSložka Naposledy otevřené položky, kterou naleznete po pravé straně nabídky Start, zobrazuje seznam souborů, které jste v nedávné době používali.
Recent Items, which is located on the right side of the Start menu, displays a list of the files that you've used recently.
CzechV Evropské unii od nynějška nebude zkrmována ani přimíchávána žádná složka, aniž by nebyla zveřejněna, protože tyto složky musí být zahrnuty do registru.
No feeding or admixing of components will now take place in the European Union without such components being published, as they must be included in the register.