"spis" English translation


Did you mean: spíš
CS

"spis" in English

CS

spis {masculine}

volume_up
Vyplácení dávek, na které máte nárok, vám nemůže být zamítnuto jen proto, že země, kde jste podali žádost nejdříve, neposlala váš spis příslušnému orgánu v jiné zemi včas.
You cannot be refused benefits to which you are entitled because the country where you applied initially forwarded your files too late to the competent authority in another country.

Context sentences for "spis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechŘekněme, že mám spíš těžký kosti (smích) Musel jsem za tři měsíce shodit 23 kilo.
We'll say big-boned. ~~~ (Laughter) I had to drop 50 pounds in three months.
CzechČlánek 38, nebo spíš pozměňovací návrh k němu, je v rozporu s takovým řešením.
Article 38, or rather the proposed amendment to it, is at odds with such a solution.
CzechO dva roky poději, mu zjistili ALS, známější spíš jako Lou Gehrigova choroba.
Two years later, he was diagnosed with ALS, commonly known as Lou Gehrig's disease.
CzechVážená paní předsedající, nechci hovořit o tomto bodě, ale spíš o předcházejícím.
Madam President, I do not want to speak on this item but the previous item.
CzechTy identity nejsou autobiografické, jsou to spíš naše společenské identity.
It's not autobiographical identities. ~~~ They are more our social identities.
CzechJe to problém, který jsme si zavinili sami, nebo spíš který jste zavinili vy.
It is a problem that we have created ourselves, or rather you have created yourselves.
CzechTakže ve skutečnosti teď temy nutí naše mozky, aby se z nich staly spíš temové stroje.
So actually, now the temes are forcing our brains to become more like teme machines.
CzechSpíš to přináší sociální důsledky, které následně vyvolávají spirálu výroby opia.
Rather, it has social consequences that will subsequently cause opium production to spiral.
CzechJe to velmi nepraktické a spíš to připomíná uvěznění našich práv než listinu.
It is very impractical, and it is more like an imprisonment of our rights than a charter.
CzechTo, čím se zabýváme, není ani tak krize eura, jako spíš krize státního dluhu.
What we are dealing with is not a crisis of the euro, but rather a sovereign debt crisis.
CzechTento pozměňovací návrh tak nepřináší větší rovnost, ale spíš větší nerovnost.
This amendment does not, therefore, provide greater equality but rather greater inequality.
CzechNejde o to, co je realistické, ale spíš o to, co vypadá realisticky.
It's not really what is realistic, it's what we think looks realistic really.
CzechA to tím spíš, že panuje rozšířené přesvědčení, že není prázdná jen z 5 %.
All the more so, because there is a widespread belief that it is more than just 5% empty.
CzechNebyla to pro mě ani tak geografická změna, jako spíš lingvistická.
I experienced this, not so much as a geographical shift, as a linguistic one.
CzechVěříme spíš ve spolupráci než v donucení; a proto jsme hlasovali proti této zprávě.
We believe in cooperation rather than compulsion; and therefore we voted against this report.
CzechPodle mého názoru by to měla být spíš Evropa, která rozhodne, co se má dělat.
In my view, it is up to Europe instead to decide what must be done.
CzechZ tohoto důvodu je podle mě vhodnější spíš ustanovení o pozdější revizi těchto skutečností.
Therefore, a clause of subsequent review of this matter seems more appropriate to me.
CzechSteve Grand poukazuje na to, že i my sami jsme spíš jako vlny než stálé věci.
Steve Grand points out that you and I are, ourselves, more like a wave than a permanent thing.
CzechTím spíš je naší povinností pomoci Zimbabwe při vytváření demokraticky zvolené vlády.
As such, we have a double duty to help Zimbabwe acquire a democratically elected government.
CzechToto byla spíš hodnocení politická než hodnocení Účetního dvora.
Those were more political assessments than the assessments of a court of auditors.