CS

spojit {verb}

volume_up
Nyní musíme spojit síly, abychom přijali novou, definitivní smlouvu.
We must now join forces in order to adopt a new, definitive agreement.
Evropské instituce musí spojit síly a začít v této záležitosti jednat.
The European institutions must join forces and take action on this matter.
Je proto důležité spojit síly a dovést toto jednací kolo k závěru.
It is therefore vital to join forces in order to bring the Round to a conclusion.
S tímto heslem může pomáhající přímo spojit oba počítače.
With this password, the helper can directly connect the two computers.
To však znamená, že se musíme spojit s lidmi, kteří nás volí.
However, that means we have to connect with the people who elected us.
A tak tedy neměli zájem spojit své pobočky, a pak narušit existující stav.
And so they were not that interested to connect all their branches, and then to be -- and rock the boat.
Opravdu potřebujeme uvažovat tímto způsobem a spojit své nejlepší technologie.
We actually need to follow that line of thinking and link up our best technologies.
Zadruhé, chceme spojit udržitelnost a konkurenceschopnost a dále je rozvíjet.
Secondly, we want to link together sustainability and competitiveness and develop them further.
Proto musíme spojit schengenský systém se solidaritou. Schengenský systém se bez solidarity neobejde.
We need therefore to link Schengen with solidarity; Schengen needs solidarity.
Toto kompromisní znění je spravedlivý a vyvážený způsob jak spojit různé zájmy.
This compromise version represents a fair and balanced way to combine the various interests.
Musíme nicméně spojit ambice s realismem a zdravým rozumem.
However, we have to combine ambition with realism and common sense.
Ve vztahu k nejchudším zemím světa se obchodní politika Unie snaží spojit obchod s rozvojem.
For the world's poorest countries, EU trade policy looks to combine trade and development.
Stejně smýšlející země se však mohou spojit, pokud mají zájem.
On the other hand, like-minded countries can unite if they so wish.
Spojit je a dát jejich zastoupení pocit jednoty, je obtížné.
To unite them and to give them a sense of unity through their own representation is difficult.
Postavil jste výrazy "závazné” a "diferencované" proti sobě, zatímco já se domnívám, že je možné obojí spojit.
You contrasted 'binding' and 'differentiated', whereas I believe that it is possible to unite the two.
Proto není tak snadné jednoduše tato dvě nařízení spojit, protože se obě vztahují na jiné věci.
This is why it is not so easy to simply merge the two, because the coverage is different.
Pojďme se spojit v tom, v čem jsme silní; spojme v Evropě ducha výzkumu, Einsteina a Steva Jobse.
Let us merge where we are strong; let us in Europe bring together the spirit of research, Einstein and Steve Jobs.
Poté můžeme zkoumat, zda by bylo žádoucí je spojit, což může nastat.
After that, we can examine whether it would be worthwhile, as may well prove to be the case, to merge them.
Postavil jste výrazy "závazné” a "diferencované" proti sobě, zatímco já se domnívám, že je možné obojí spojit.
You contrasted 'binding' and 'differentiated', whereas I believe that it is possible to unite the two.
Někteří prozřetelní politici si po druhé světové válce uvědomili, že jediným způsobem, jak zabezpečit mír, je spojit evropské země určitou formou evropské integrace.
Some far-sighted politicians, after the Second World War, understood that the only way to secure peace was to bind the countries of Europe together into a form of European integration.
Mám v úmyslu spojit tuto strategii internalizace s návrhem změny a doplnění směrnice o silničních poplatcích pro těžká nákladní vozidla.
I intend to couple this internalisation strategy with a proposal for amendment of the directive on charges for heavy goods vehicles.
Nebylo by to skvělé, kdyby jste mohli vzít tyto umělé biologické buňky a spojit je s biologickými k nápravě problémů, se kterými jsme se nedokázali vypořádat?
Wouldn't it be great if you could take these artificial biological cells and fuse them with biological ones to correct problems that we couldn't really deal with?
Spojit všechny hráče, kteří působí na poli vnějších vztahů, je výzva, a konečným cílem musí být dosažení diplomatické synergie.
It is a challenge to draw together the different players in the field of external relations, and the overall aim has to be to achieve a diplomatic synergy.
spojit (also: zapojit)
Opravdu potřebujeme uvažovat tímto způsobem a spojit své nejlepší technologie.
We actually need to follow that line of thinking and link up our best technologies.

Context sentences for "spojit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechPokoušíte se spojit s někým v obchodě, ale nedostanete odpověď na svůj e-mail.
You try to get in touch with someone in the shop but do not get an e-mail response.
CzechKontakt na prodejce Jabra Chcete-li se spojit s některým z našich prodejních expertů.
Contact Jabra Sales If you want to get in touch with one of our sales experts.
CzechZatřetí, v případě problémů musí být možné jednoduše se spojit s prodejcem.
Thirdly, it has to be possible to contact the seller easily if problems arise.
CzechMusottova zpráva znovu opakuje touhu spojit právní úpravu proti podvodům.
The Musotto report reiterates the desire to group together anti-fraud legislation.
CzechTakže točení filmů byla cesta, jak spojit obrázky a příběhy dohromady. ~~~ Dávalo to smysl.
So, filmmaking was the way to put pictures and stories together, and that made sense.
CzechSnažila jsem se, jak řekla paní Grossêteteová, spojit různé názory.
I have tried, as Mrs Grossêtete has said, to bring together various opinions.
CzechA pochopili jsme, že nejvyšší prioritou bylo spojit dva problémy.
And we felt the most important priority was to bring together two sets of problems.
CzechMy v Evropské unii proto musíme spojit své síly, abychom se této hrozbě mohli postavit.
We in the European Union must therefore act jointly to confront it.
Czech♫ ♫ Spolu přežijem, měli jsme se spojit s Verve a ne se Sony.
♫ ♫ We’ll survive side by side, should have signed with Verve instead of Sony.
CzechJediní lidé, kteří neprožívají stud, jsou ti, kteří nemají kapacitu spojit se s ostatními.
The only people who don't experience shame have no capacity for human empathy or connection.
CzechTeď zase říká, že se se mnou spojit nechce, protože jsem bezbožník.
Now she says she doesn't want to reach me because I'm a godless person.
CzechNemoc již zde byla vymýcena a její návrat lze přímo spojit s masovou imigrací.
The disease had been eradicated there, and its recurrence can be directly linked to mass immigration.
CzechVím, že jsou to počáteční dny, ale opravdu musíme spojit naše úsilí.
I know it is early days, but we really need to get our act together.
CzechOtcovskou a mateřskou dovolenou je třeba spojit právě v této směrnici.
It is here in this directive that paternity leave and maternity leave must be brought together.
CzechOba partneři se musí na dlouhou dobu spojit, aby oba dva získali prospěch.
Both partners have to be joined together for a long period in order to achieve a win-win situation.
CzechNyní můžete spojit několik fotografií dohromady, a vytvořit tak panoramatickou fotografii.
Now you can stitch several photos together to create a panorama.
CzechJe to přesvědčivý text, který měl spojit všechny poslance Evropského parlamentu.
It is a strong text which should have united all MEPs.
CzechObyvatelé Afriky se musí spojit, a musíme tak učinit prostřednictvím jejich parlamentů.
The peoples of Africa must be brought together and it is through their parliaments that we must do it.
CzechNeměla by se tak Evropská unie spojit a vydat zvláštní společné prohlášení týkající se Dawita Isaaka?
Should the EU, then, not get together to issue a special joint statement on Dawit Isaak?
CzechPotřebujeme natrvalo spojit všechny své síly v boji proti škodlivým a návykovým látkám.
We need to gather together all the forces for good in the battle against harmful, addictive substances.