"spolu" English translation

CS

"spolu" in English

CS spolu
volume_up
{adverb}

Zájemci podají žádost o účast spolu s prokázáním kvalifikace.
Interested parties submit an application together with proof of qualification.
Předseda Komise řekl "buď se spolu utopíme, nebo budeme plavat spolu”.
The Commission President has said 'we sink or swim together'.
Náprava je spolu s vymahatelností klíčovou součástí této strategie.
Redress, together with enforcement, is a key part of this Strategy.
spolu
volume_up
along {adv.}
Tento text vysílá poskytovatel televizních služeb spolu s televizním signálem.
This text is broadcast along with the TV signal from your TV service provider.
Spolu s hlavním směrem 10 představuje sociální pilíř této strategie.
Along with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Spolu s předsednictvím Komise o tom podáme zprávu v říjnu.
Along with the Presidency of the Commission, we will report on this in October.

Context sentences for "spolu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechSpolu s paní Thomsenovou jsme navrhli doplněk k její zprávě právě na toto téma.
Mrs Thomsen and I have drafted an amendment to her report on this very subject.
CzechObdržíte ji příští týden spolu se zprávou, kterou připravil pan profesor Monti.
You will receive that next week in conjunction with Professor Monti's report.
CzechJá Evropskou unii vidím jako rodinu, jejíž členové spolu vzájemně komunikují.
I see the European Union as a family of people who communicate with each other.
CzechA v této místnosti jsou celé řetězce neuronů, které spolu vzájemně komunikují.
And there is whole chains of neurons around this room, talking to each other.
CzechViděl jsem dokument ze dne 25. února, který jste připravil spolu s předsedou Rady.
I saw the paper of 25 February that you prepared with the President of the Council.
CzechKultura, identita, hodnoty a postavení EU na světové scéně, to vše spolu souvisí.
Culture, identity, values and the EU's position on the global stage are intertwined.
CzechMluvme spolu tvrdě, jak je to někdy nutné, abychom překonali naše slabé stránky.
Let us speak harshly to one another, as we sometimes must, to overcome our weaknesses.
CzechRumunsko a Moldavská republika existují spolu udržují zvlášť úzké hospodářské vztahy.
Romania and the Republic of Moldova have particularly close economic relations.
CzechSpojené státy spolu s Evropskou centrální bankou nesou v této záležitosti svůj podíl.
Unfortunately, the US is complicit in this matter with the European Central Bank.
CzechCo ty lidi, kterým se povedlo být spolu celou cestu až ke hrobu, mají společného?
What do the folks who make it all the way to side-by-side burial plots have in common?
CzechKromě toho tuto úlohu mám v úmyslu spolu s vámi svěřit evropskému zákonodárci.
Furthermore, this is the role that I envisage, with you, for the European legislator.
CzechTyto dva faktory - konkurenceschopnost a rozpočtová disciplina - spolu úzce souvisí.
Yet these two factors - competitiveness and budgetary discipline - go hand in hand.
CzechTak funguje bioluminiscence - všechny spolu mluví těmito chemickými slovy.
That's how bioluminescence works -- they're talking with these chemical words.
CzechNesmíme však jednat ukvapeně, abychom spolu s vodou nevylili z vaničky i dítě.
However, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
CzechPane předsedající, spolu s ostatními bych rád poblahopřál zpravodajům.
Mr President, I would like to congratulate the rapporteurs, as others have done.
CzechSpolu s vámi věřím, že v Mexiku dostaneme druhou šanci a budeme úspěšnější.
I share your hope that, in Mexico - our second chance - we shall do better.
CzechNáročnost tohoto úkolu se bude nadále zvyšovat spolu s růstem světové populace.
This challenge will continue to grow as the world's population expands.
CzechA Evropská unie je spolu s jinými aktéry do tohoto nadměrného rybolovu zapojena.
And the European Union, among others, is involved in that overfishing.
CzechVzdělávaní spolu s obchodem se v ní považují za klíčové faktory rozvoje tohoto kontinentu.
It places education alongside trade as key to the development of the continent.
CzechPolicejní sbory národních států spolu velmi účinně spolupracují již desítky let.
The police forces of the nation states have for decades been collaborating to great effect.