"tísně" English translation

CS

"tísně" in English

EN

CS tísně
volume_up
{feminine plural}

tísně (also: úžiny)

Context sentences for "tísně" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechMyslím si, že v době finanční tísně je příliš nákladná.
I believe it is far too expensive at a time of financial stringency.
CzechZvláště v době ekonomické tísně chceme tvrdší postoj k utrácení obecně: nikoliv větší výdaje, ale lepší výdaje.
Especially in these times of economic stringency, we want a tougher attitude towards spending in general: not more spending, but better spending.
CzechZávěrem je třeba uvést, že všichni, kdo se obávají, že se EU dostává v současné době do tísně, by měli s touto zprávou sebrat odvahu.
As a final point, all those who fear that the EU is facing an identity crisis at the moment should take heart from this report.
CzechPatologické hráčství příliš často a příliš snadno dostává člověka do finanční tísně, což může vést také ke vzniku velmi závažných psychických problémů.
Gambling addiction will all too often and too easily put an individual in a financial predicament, which can also result in very serious mental health problems.
CzechTato zkušenost dokonce, prostřednictvím práce v terénu, naučí účastníky, jak se chovat a rychle reagovat v situaci extrémní psychologické a časové tísně.
The experience will even, by means of field work, teach the participants how to behave and promptly react in a situation of extreme psychological and time pressure.
CzechVše je třeba vyložit na stůl, od různých časových rozvrhů a plánů na odstavení až po kvalifikovaná moratoria - bez falešné časové tísně, polemik a ideologií.
Everything needs to be on the table, from different timetables and decommissioning scenarios to qualified moratoriums - without false time pressures, polemics or ideologies.
CzechPane předsedající, v časech hospodářské tísně a škrtů ve veřejných výdajích ve všech evropských zemích by všechny orgány EU měly hledět na to, jak omezit náklady a plýtvání.
Mr President, in times of economic stringency, faced with cuts in public spending right across European countries, all the EU's institutions should be looking at how to cut costs and waste.