"těžce" English translation

CS

"těžce" in English

CS

těžce {adverb}

volume_up
Středomořské regiony jsou těžce zasaženy nedostatkem vody a suchem.
The Mediterranean regions are hard hit by water shortages and drought.
Víme, že mnoho rozvojových zemí je krizí velmi těžce zasaženo.
We know that many developing countries are being hit very hard by the crisis.
Čísla se mírně liší, ale všechny státy byly těžce zasaženy.
The figures look slightly different, but all of them have been hit hard.
těžce (also: hustě, silně)
Není možné udělovat další finanční pokuty zemi, která už je těžce zadlužená.
You cannot impose additional monetary penalties on a country that is already heavily in debt.
Američané těžce investují do svého průmyslu.
The Americans are investing heavily in their industry.
První těžce infikovanou zemí v Asii bylo Thajsko. ~~~ Pohybovalo se okolo jednoho až dvou procent.
In Asia, the first country to be heavily infected was Thailand -- they reached one to two percent.
Krize v posledních letech těžce zkouší většinu rozvinutých hospodářství.
The crisis in recent years has sorely tried most of the advanced economies.
Paní vysoká představitelko, nesmíme zapomínat na tyto těžce zkoušené lidi.
Madam High Representative, let us not forget these sorely tried people.
To jsme těžce pocítili po Černobylu a po Fukušimě.
This was sorely felt after Chernobyl and Fukushima.

Context sentences for "těžce" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechZdržuji se hlasování z úcty k irským pracovníkům, na něž těžce doléhá globalizace.
I am abstaining out of respect for the Irish workers ill-treated by globalisation.
CzechProblém zvláště těžce postihuje skupiny migrantů a romskou komunitu.
The problem affects migrant groups particularly severely and the Roma community.
CzechJe nutno říci, že kompromis, jehož se nám v Radě podařilo dosáhnout, se rodil velmi těžce.
I must say that the compromise reached in the Council was achieved with great difficulty.
CzechECB musela čelit krizi, která těžce zasáhla evropské hospodářství.
The ECB had to tackle a crisis which had hit the European economy severely.
CzechVždyť není sporu o tom, že Evropa byla finanční a hospodářskou krizí těžce zasažena.
After all, it is undeniable that the financial and economic crises have dealt Europe a heavy blow.
CzechVelmi těžce bych se smiřoval s tím, že vaše slova byla ve skutečnosti přeložena správně.
I would find it very difficult to accept that your words were, in fact, interpreted correctly.
CzechDruhý neúspěch těžce zasáhne soudržnost a začlenění v Evropské unii.
A second failure will deal a crushing blow to cohesion and inclusion in the European Union.
CzechMS: Ale je to těžce prodatelné kvůli filmu nebo kvůli mně?
MS: But is it a tough sell because of the film or a tough sell because of me?
Czech. - Finanční krize těžce poškodila hospodářství všech evropských členských států.
in writing. - The financial crisis has severely damaged the economies of all Europe's Member States.
CzechVe skutečnosti, většina uživatelů implantátu hudbu snáší těžce, a mají k ní odpor, protože zní hrozně.
In fact, most implant users really struggle and dislike music because it sounds so bad.
CzechKlimatická, potravinová a sociální krize však mají také své dopady, které jsou pociťovány stejně těžce.
However, climate, food and social crises are also making their impact felt just as much.
CzechNemocnice, elektrická síť, komunikace, zásobování vodou, přístavy a letiště jsou těžce poškozené.
Hospitals, electricity, communications, water supply, seaports and airports have been badly damaged.
CzechHlasoval jsem pro toto usnesení, protože průmysl EU těžce zasáhla současná hospodářská krize.
I voted in favour of this resolution because EU industry has been badly hit by the current economic crisis.
CzechKolaps těchto bank způsobil krizi, kvůli níž nadále těžce strádají občané na celém světě.
The failures of those banks have brought on a crisis which continues to severely hurt citizens around the world.
CzechA tak se snažím, opravdu snažím Mami, opravdu a těžce.
And I'm trying harder and harder. ~~~ Mom, I'm really trying.
CzechSvětové hospodářství je těžce zasaženo a přežití globálního finančního systému je skutečně ohroženo.
The global economy is badly affected, and the survival of the global financial system is actually at stake.
CzechNa světový obchod těžce dolehla hospodářská krize.
The economic crisis has had a drastic impact on global trade.
CzechChtěl bych proto zopakovat hlavní momenty, neboť Evropa je hospodářským poklesem těžce zasažena.
I would therefore like to reiterate the main issues, since Europe is being severely hit by the economic slowdown.
CzechTo je zřejmé a tyto země byly krizí velmi těžce postiženy, takže bychom to měli brát náležitě v úvahu.
That is obvious, and they are very severely hit by that crisis, so we should take that into due consideration.
CzechTyto regiony jsou navíc těžce zasažené růstem cen nafty kvůli jejich vzdálené geografické poloze.
Moreover, they are hit all the harder by the rise in the price of fuel because of their remote geographical location.