"těžký" English translation

CS

"těžký" in English

CS

těžký {adjective masculine}

volume_up
1. general
těžký (also: bezcitný, drsný, hrubý, krutý)
Také mezinárodní společenství dostalo těžký úder.
Also, the international community has been hard hit.
(Smích) Inu, byl to těžký kousek.
(Laughter) Yeah, that was a hard one.
A přitom my s poruchami označovanými předponou "dys" pracujeme o mnoho více než ti druzí, je to velmi těžký osud."
Those of us with 'dys'abilities work much more than others and it's very hard to live with'.
V opačném případě bude odkaz, který přenecháme budoucím generacím, velmi těžký.
Otherwise, the legacy we leave to future generations will be a very heavy one.
Problém, který jsme měli se STriDERem I, byl, že měl příliš těžký trup.
The problem that we had with STriDER I is it was just too heavy in the body.
Takže v roce 2006 jsem si koupil těžký svrchník a přestěhoval jsem se do Newcastlu.
So in 2006, I bought myself a heavy overcoat and moved to Newcastle.
Finanční krize uštědřila Litvě obzvláště těžký úder - v roce 2009 naše ekonomika klesla o 15 %.
The financial crisis dealt Lithuania a particularly severe blow - in 2009, our economy shrank by 15%.
(Smích) Jeden z vojáků napsal domů dopis, v němž přímo napsal: "Vnitřní boj mezi Dobrem se šesti dolary a měsíc" a Zlem se sedmdesáti pěti dolary na den, je opravdu těžký."
(Laughter) And one of the soldiers wrote home, and this is the sentence that he put: "The struggle between right and six dollars a month and wrong and 75 dollars a day is a rather severe one."
těžký (also: obtížný, tíživý)
Je to těžký úkol, ale já jsem si jist, že pro jeho splnění uděláte vše.
It is an onerous task, but I am certain that you will make every effort to accomplish it.
Jsem si dobře vědom, že úkol, který vám ukládáme, pane poslanče Daule, je těžký, ale jsem si jist, že máte na to v něm obstát.
I am well aware that it is an onerous task that we are setting you, Mr Daul, but I know that you are capable of rising to this challenge.
těžký (also: závažný)
2. "obtížný"
V plné míře chápu, že to musel být velmi těžký a časově náročný proces.
I fully understand that this must have been a very difficult and time-consuming process.
Musíme však připustit, že před sebou máme těžký úkol.
Yet we must admit that this remains a difficult exercise.
Tento dialog je těžký, ale také nezbytný.
This dialogue is difficult but also a necessity.

Context sentences for "těžký" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechŘekněme, že mám spíš těžký kosti (smích) Musel jsem za tři měsíce shodit 23 kilo.
We'll say big-boned. ~~~ (Laughter) I had to drop 50 pounds in three months.
CzechDůsledky z rozhodnutí, která učiníme, budou mít těžký dopad společenský i hospodářský.
The consequences of the decisions we take will weigh heavily, socially and economically.
CzechA ono to zní celkem jednoduše, ale ve skutečnosti to je dost těžký úkol.
And it sounds quite simple, but actually it's quite a big, big job.
CzechMyslí si, že život pro ženy v Bhútánu je dost těžký a mnohem snazší pro kluky.
She thinks that women have a pretty tough go of things in Bhutan, and it's a lot easier if you're a boy.
CzechNelítostná teroristická kampaň vedená Tamilskými tygry měla na rozvoj této krásné země těžký dopad.
The relentless terrorist campaign waged by the Tamil Tigers severely blighted the development of that beautiful country.
CzechMyslím, že jakýkoli těžký problém je možné vyřešit.
Any tough problem, I think it can be solved.
CzechTěžký úkol nastane když dojde k poranění.
The challenge occurs when there is an injury.
CzechTerorismus je zde v tomto téměř zkrachovalém státě bohužel hluboce zakořeněn, proto máme před sebou opravdu těžký úkol.
Terrorism, unfortunately, is very much anchored there, where we nearly have a failed state, so we have a huge task indeed.
CzechByl to opravdu těžký boj.
CzechTo zasadilo těžký úder mnoha rozvojovým zemím, které jsou velmi závislé na dovozu potravin a již předtím naplňovaly své potřeby jen s krajními obtížemi.
This has come as a mortal blow to many developing countries which are heavily dependent on food imports and were already living on the margins.