"ta" English translation

CS

"ta" in English

volume_up
ta {adj. f}
volume_up
ta {pron. f}
EN

CS ta
volume_up
{adjective feminine}

ta (also: ten, to)
volume_up
the {adj.}
Takže to, co vidíte, ten sráz, ta stěna s údolím, je finanční krize v roce 2008.
So what you see, that precipice, that high precipice with the valley, is the 2008 financial crisis.
Nezdravá hanba, ta o které mluvím, je ta, kvůli které se cítíte zle uvnitř.
The unhealthy shame I'm talking about is the one that makes you so sick inside.
Ta rozhodně funguje a je zde ve prospěch zemědělců.
That is certainly in place, and that is accountable for the farmers.
ta (also: který, ona, ono, onoho)
volume_up
that {adj.}
♫ Tam ta da ta tam ♫ ♫ Tam ta da ta tam ♫ ♫ Ta da ta ♫ To je velká moc.
♫ Dum da ta da dum ♫ ♫ Dum da ta da dum ♫ ♫ Da ta da da ♫ That's a lot of power.
Naštěstí ta, co chytil ten den, byla lepší než ta, kterou chytili o pár týdnů dříve.
Fortunately, the one that he caught that day was better than this one they caught a few weeks earlier.
A ta nejvyhledávanější jsou ta jen sotva setřená.
And the ones that are the most sought after are the ones that are only barely scratched off.
ta (also: tahle, tato, ten, tenhle)
volume_up
this {adj.}
Turecko potřebuje Evropskou unii a ta potřebuje Turecko - tato rovnováha se nezměnila.
Turkey needs the European Union and the European Union needs Turkey - this balance has not changed.
Ať to řeší Africká unie, Arabská liga nebo ta strašná Organizace islámské konference.
Just let the African Union, the Arabic League or the terrible Organisation of the Islamic Conference resolve this.
Naštěstí ta, co chytil ten den, byla lepší než ta, kterou chytili o pár týdnů dříve.
Fortunately, the one that he caught that day was better than this one they caught a few weeks earlier.

Context sentences for "ta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTa měří akceleraci, úhlovou akceleraci -- stejně jako lidské ucho, vnitřní ucho.
So it measures acceleration, angular acceleration -- like a human ear, inner ear.
CzechJedná se o otázku elementární spravedlnosti systému, a ta by měla být napravena.
It is a question of elementary justice in the system, and it should be corrected.
CzechJe to ta největší záhada, která lidstvu stále čelí: Jak je tohle všechno možné?
It's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?
CzechTa radost pramení z možnosti dát příběhům jiných, aby zazněly ve stejný okamžik.
The joy is about enabling other people's stories to be heard at the same time.
CzechV zemi, jako je ta naše, s malým vnitřním trhem, je to pro nás obzvlášť důležité.
For us in a country with a small internal market, this is particularly important.
CzechTo byla ta nejdůležitější věc, které jsme mohli dosáhnout a které jsme dosáhli.
That was the most important thing we could have achieved, and we have achieved it.
Czech. ~~~ Ta druhá půlka byla jeho pokojem.
My office was on one half of the bedroom, and his bedroom was on the other half.
CzechTa správná organizace, která může v těchto dnech pomoci Řecku z krize, je MMF.
These days, the IMF is the right organisation to help Greece out of the crisis.
CzechJe to ta, která říká, že ne to, co jsi udělal bylo špatné, ale to ty jsi špatný.
It's the one that says, not that what you did was bad, but that you are bad.
CzechTa bude základem pro rozhodnutí o dalších krocích, jež v této problematice učiníme.
This will be the basis for the decision about future steps to take on this issue.
CzechAle to co umí zranit nás a naše reakce na ta zranění -- to vše je univerzální.
However, what can wound us and our reaction to those wounds -- they are universal.
CzechMáme jednu dodatečnou miliardu, ale ta byla rozptýlena do tří let, namísto dvou.
We got an additional billion, however it was spread over three years instead of two.
CzechVzpomínám si, že první Delorsova komise neměla žádné ženy a ta druhá měla jen jednu.
I remember the first Delors Commission had no women and the second had only one.
CzechTady ta věc dole, která říká, že nemá vůbec žádný efekt, je magisterský titul.
That bottom thing, which says there's no effect at all, is a master's degree.
CzechPřijde nová technologie, aby napravila škody, které tu zanechala ta předchozí.
A new technology will come along to fix the messes we made with the last one.
CzechMyslím si, že ta, kterou jsme slyšeli včera, byla nádherná právě z tohoto důvodu!
I think the one we heard here yesterday was wonderful, for that very reason!
CzechA tento kousek 50 let staré technologie byl pro mě ta nejkouzelnější věc na světě.
And this piece of 50-year-old technology became the most magical thing to me.
CzechOdpusťte mi prosím ta drsná slova, ale mohli bychom mluvit téměř o fata morgáně.
Please excuse my harsh words, but one can almost talk in terms of a mirage.
CzechToto je samozřejmě ta správná aréna pro rozpravu o demokracii a respektu k voličům.
Of course this is the right arena for a debate on democracy and respect for votes.
CzechTa musí po roce 2013 skončit a nesmíme dopustit žádné dělení na staré a nové členy.
It must end after 2013 and there must be no division into old and new members.