"tlak" English translation

CS

"tlak" in English

CS tlak
volume_up
{masculine}

Navzdory tomu musíme vyvinout tlak, veškerý možný tlak.
We must nevertheless exert pressure, all the pressure we can.
Výkyvy cen energií vytváří obrovský tlak na rozpočet průměrného spotřebitele.
Spikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.
Odpovědí na konkurenční tlak je informovaná volba ze strany spotřebitelů.
Informed choice by consumers would be the answer to competitive pressure.
tlak (also: lis, novináři, rekvizice, tisk)
volume_up
press {noun}
Pravidelně vyvíjíme tlak na národní smíření a osvobození politických vězňů.
We regularly press for national reconciliation and for the liberation of political detainees.
EU bude nadále vyvíjet tlak na to, aby byla při jednáních navržena vhodná opatření.
The EU will continue to press for adequate measures to be tabled in the negotiations.
EU bude i nadále vyvíjet na Sýrii tlak, aby bezodkladně přikročila k reformám.
The EU will continue to press Syria on delivering reforms without delay.
Způsobují tlak na hospodářskou, sociální a územní soudržnost.
They cause a strain on economic, social and territorial cohesion.
Dal jsem jí léky, které jí uvolnily tlak na srdci.
I gave her medications to relieve the strain on her heart.
Situace v Podněstří se zhoršuje, což dále zvyšuje tlak na orgány a moldavskou veřejnost.
The Transdniestria situation is getting worse, putting particular strain on the authorities and the Moldovan public.
tlak (also: nápor, postrčení)
volume_up
push {noun}
Všechny tyto skutečnosti vyžadují obnovený tlak na dosažení cílů do vytyčené lhůty roku 2015.
All of this calls for a renewed push to achieve the goals by the deadline of 2015.
Není jasné, jak dlouho bude exogenní tlak nákladů trvat.
It is not clear how long the exogenous cost-push will last.
Tlak vyvolaný náklady omezuje trhy na celém světě.
The cost-push pressure is straining markets worldwide.
Také musím zdůraznit, že na rozhodovací subjekty EU je vyvíjen tlak, aby v této oblasti učinily rychlý pokrok.
I also need to stress that EU decision makers are under pressure to make rapid progress in this field.
Střídání všech těchto komunikačních kanálů s požadavkem udržet efektivitu práce může na zaměstnance vytvářet nepřiměřený tlak a stresovat je.
Employees can feel stressed and overwhelmed trying to juggle all these channels and still work effectively.
Rád bych zdůraznil, že je důležité i nadále vyvíjet tlak na juntu tak, aby byl umožněn přístup všem agenturám OSN se zkušeností a logistickým know-how na řešení situace.
I would stress that it is vital to keep up the pressure on the junta so that all UN agencies with the experience and logistical know-how to deal with the situation are allowed in.
tlak (also: napnutí, napětí, pnutí, tenze)
Imigrace ze severní Afriky celkem pochopitelně zvyšuje kulturní a sociální napětí a stupňuje tlak na sociální rozpočty v členských státech.
Immigration from North Africa quite naturally exacerbates cultural and social tensions, and intensifies pressure on the social budgets of the Member States.

Context sentences for "tlak" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechStačí pár faktů, abychom si ukázali, jak rychle tento tlak změnil tvář Švédska.
A few facts will suffice to show how quickly this has changed the face of Sweden.
CzechMěli bychom proto vyčkat, jak se vyvine situace, místo abychom nyní vyvíjeli tlak.
Therefore, we should wait to see how the situation develops instead of pressing ahead now.
CzechAle bylo chybné předpokládat, že každému prospívá tlak rozhodnout se sám.
The second assumption which informs the American view of choice goes something like this.
CzechPřesto jsem o ničem nerozhodl, ani nezamýšlím v této záležitosti vyvíjet tlak.
Having said that, I have not taken any decision, nor do I intend to force the issue on this point.
CzechObě tyto věci prováděné najednou dostanou naše rybáře pod velký tlak.
Doing both of these things at the same time will place too high a burden on our fishermen.
CzechProsím, nemyslete si, že mi tento tlak vadí. Ba právě naopak, mám spíše pocit, že mne posiluje.
Please do not think that this bothers me; quite the reverse, I feel strengthened by it.
CzechOpět je na občanské společnosti, aby vyvinula tlak na úřady.
And, again, civil societies breathing down the neck of the establishment.
CzechZměnou našeho prostředí, vyvíjíme tlak na vývoj našich těl.
By changing our environment, we put new pressures on our bodies to evolve.
CzechOlympijský výbor je zaslepený, když tvrdí, že sport a tlak na lidská práva k sobě nepatří.
The Olympic Committee is turning a blind eye by asserting that sports and human rights are unrelated.
CzechJde v mnohém o to, pokusit se vyvinout tlak, anebo se omezit na následné vznesení připomínky.
It is very much about trying to exert influence or to limit ourselves to making a comment afterwards.
CzechExistuje velmi velké riziko, že v určitém okamžiku bude tento tlak na snižování nákladů vyvíjen na úkor bezpečnosti.
There is a very great risk that this will come at the expense of safety at some point.
CzechV Británii to mělo za následek nezvládnutelný tlak na infrastrukturu, veřejné a sociální služby a bydlení.
In Britain this has led to unbearable strains on infrastructure, public and social services and housing.
CzechTlak včetně tlaku ze strany členských států je silný.
The pressures, including from Member States, are great.
CzechŘada rekreačních aktivit na ně vytváří zásadní tlak, což je třeba řešit.
There are certain recreational activities which impose big pressures on such recovery stock and we need to address this point.
CzechNemohu však přijmout tlak vyvíjený na Chorvatsko, aby urychlilo proces privatizace veřejných společností.
However, I cannot accept the pressures being applied to Croatia to speed up processes of privatising public companies.
CzechA to vytváří tlak na postgraduálního studenta.
And that's a hard sell to a graduate student.
Czech. - My tlak vyvíjíme.
President of the Commission. - We are pushing for that.
CzechVyvíjí to tlak na všechny členské státy.
This creates a burden on all our Member States.
Czech. - Paní předsedající, v Rusku je v současné době vyvíjen tlak na občanskou společnost ze strany státních orgánů.
in writing. - Madam President, in Russia today, we are seeing the harassment of civil society by the authorities.
CzechTlak na EU však neustále roste.
The pressures on the Union are increasing, however.