"tu a tam" English translation

CS

"tu a tam" in English

CS tu a tam
volume_up
{adverb}

tu a tam (also: chvílemi)
Dnes se mne každý tu a tam ptá: "Jak to celé začalo?
Now everybody asks me at one point or another, "How did it all start?
No a když v některém z mozkově mrtvých lidí aktivujete správné místo tu a tam něco uvidíte.
Now in one of these brain-dead people, if you trigger the right spot, you will see something every now and then.

Similar translations for "tu a tam" in English

tu adjective
English
tu adverb
English
tát verb
a conjunction
English
tam adverb
English
tam pronoun
English

Context sentences for "tu a tam" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTu a tam docházelo k různým neshodám, kde se však s nimi nesetkáte?
There was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
CzechNikoli že pouze tu a tam utrousíme pár poznámek o sociální politice.
It does not mean merely passing a few comments here and there about social policy.
CzechV závěrech předsednictví se jen tu a tam zmiňuje sociální politika.
The Presidency Conclusions make scant reference to social policy.
CzechV současnosti máme tu a tam mnoho různých pilotních projektů.
At present we have many different pilot projects here and there.
CzechJen tu a tam se z některého členského státu ozývaly ohlasy.
There have been a few reactions from this or that Member State.
CzechV brzkém odpoledni lidé tu a tam volají a přesunují se.
Early afternoon, people here and there, making calls and moving.
CzechNestačí si tu a tam pozměnit nějaké menší nařízení.
It is not good enough to tinker with a small rule here or there.
CzechAčkoliv zohlednila tu a tam jednotlivé návrhy v sociální oblasti, její celkové směřování je negativní.
Although it has kept the odd proposal here and there in the social field, its general direction is negative.
CzechVzhledem k tomu, že tu a tam hovoříme o "lepší regulaci”, musíme okamžitě začít vyžadovat "lepší organizaci".
Given that we mention 'better regulation' from time to time, we must immediately start requiring 'better organisation'.
CzechKomisař Dimas řekl: "Ano, souhlaste s celým balíčkem, i když je tu a tam něco, co se vám nelíbí."
Commissioner Dimas has said: 'Yes, agree to the whole package, even if in one place or another there is something that you do not like'.
CzechJen tu a tam z nich ještě něco zbylo.
There are some bits of it left here and there.
CzechNutně se tu a tam objeví zpráva, která jednoduše požaduje rozdílný přístup, a jsem přesvědčen, že zpráva paní Aukenové mezi ně patří.
As is inevitable, a report will come along that simply demands a different approach and I believe that the Auken report is one.
CzechSlyšeli jsme také kritiku, konkrétně že jsme mohli tu a tam zlepšit analýzu a jít víc do hloubky případů a důsledků.
We have also heard criticisms, specifically that we could here and there have improved the analysis and gone deeper into the causes and consequences.
CzechA když už pesticidy tu a tam nacházíme v pitné vodě, je bezpochyby nejvyšší čas pořádně roztočit pomalá kola byrokracie v EU.
When pesticides are even being found here and there in drinking water, it is undoubtedly high time to make the slow-grinding wheels of EU bureaucracy turn faster.
CzechŽivot jsme si nezjednodušili, protože každý kompromis má tu a tam nevyhnutelně určitý aspekt, kde může být určitý prostor pro zlepšení.
We did not make life easy for ourselves, because every compromise inevitably has some aspect here or there where there might be some scope for improvement.
CzechI já tu a tam slyším některé bankéře, kteří mají krátkou paměť, neboť nám tvrdí, že hospodářská krize pominula a můžeme se vrátit k obvyklým obchodům.
I also hear certain bankers here and there, who have short memories, telling us that the economic crisis is over and that we can return to business as usual.
CzechJsem si vědom, že existuje spousta výzev, otázek, tu a tam i kritiky, ale pevně věřím, že tyto změny vyústí v mnohem soudržnější politiku EU v oblasti vnější činnosti.
I know that there are a lot of challenges, questions and even criticisms here and there, but I am confident that these changes will deliver on a more coherent EU policy on external action.
CzechObjevilo se tu a tam jen pár řádek, jako kdyby zde nedošlo k zabití stovek osob, děsivým případům mučení a hrůzným znásilněním s cílem likvidace lidské důstojnosti.
There have been only a few lines here and there, as though there had not been hundreds of people killed, terrible acts of torture and horrifying acts of rape aimed at annihilating human dignity.