"tvrdý" English translation

CS

"tvrdý" in English

CS

tvrdý {adjective masculine}

volume_up
Američané ale možná zjistí, že Sýrie je tvrdý oříšek.
However, the Americans may find that Syria is a hard nut to crack.
V překladu to znamená "tvrdý zákon, ale zákon".
It translates as hard law but law nonetheless.
Přál bych si, abychom to dokázali, ale musíme mít na paměti, že president Lukašenko je ostrý, tvrdý politický hráč.
I wish we could, but we must remember that President Lukashenko is a sharp, hard-boiled political player.
Pokud jsme v právu, je jediným řešením tvrdý a rozhodný postoj.
When were are clearly in the right, a tough, resolute position is the only solution.
Popsala by ho Komise jako "tvrdý, ale udržitelný"?
Would the Commission describe that as 'tough but sustainable'?
Jako první jsme nastolili závazný, tvrdý cíl pro snížení emisí.
We have been the first to put a binding, tough target for reduced emissions on the table.
Pane předsedající, v Ázerbájdžánu putovali za poměrně mírnou a jemnou kritiku vlády do vězení dva lidé, kterým byl udělen tvrdý trest.
Mr President, in Azerbaijan, for fairly mild and delicate criticism of the government, two people have gone to prison after being given stiff sentences.
tvrdý
Americkému mužství dlouho dominoval tento obraz: tvrdý drsňák, který ovládá prostředí kolem sebe.
For a long time, this is the image of American manhood that dominated -- tough, rugged, in control of his own environment.
tvrdý (also: drsný)
tvrdý (also: drsný, hrubý)

Context sentences for "tvrdý" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTak tvrdý, protože se odvětví snažilo potlačit debatu o bezpečnosti nanomateriálů.
It is as though the industry has tried to stifle the debate on the safety of nanomaterials.
CzechPředal jsem již dokumentaci soudu prvního stupně, a hodlám svést u soudu tvrdý boj.
I have lodged my papers with the Court of First Instance, so I intend to fight a very robust case.
CzechA nemusím zdůrazňovat, že to je pro spotřebitele přespříliš tvrdý oříšek.
This, I need hardly say, is clearly asking too much of consumers.
CzechMy, Evropská unie, jsme naopak přijali velmi tvrdý program omezení emisí.
On the contrary, we, the European Union, have adopted a very fierce programme to limit emissions.
CzechMyslíme to vážně, že rozsudek je příliš tvrdý pro někoho, kdo byl obviněn ze zabití?
Are we seriously suggesting that the sentence is too harsh for somebody who was convicted of manslaughter?
CzechA právě zde se často naráží na tvrdý odpor ze strany politiků, institucí a veřejného mínění.
This is where fierce opposition is frequently met from politicians, institutions and public opinion.
CzechJe to tvrdý výsměch demokracii a lidským právům.
It is a rough derision of democracy and human rights.
Czech. - Podporuji tuto zprávu, která nasadí tvrdý kurs vůči zaměstnavatelům nelegálních přistěhovalců v rámci Evropy.
in writing. - I support this report which will crackdown on employers of illegal immigrants within Europe.
CzechJsem ale přesvědčena o tom, že rozsah škrtů v programu celoživotního vzdělávání a v programu na podporu lidí je nepřijatelně tvrdý.
However, I believe the scale of the cuts to the lifelong learning programme and the People programme is unacceptably severe.
CzechPane ministře, statečná vláda není ta, která se odváží vyměřit tvrdý trest podnikům, ale ta, která je stejně tvrdá i vůči sobě.
Minister, the brave government is not one that dares to mete out harsh punishment to companies, but one that is just as severe toward itself.
CzechLevice protestuje, aby získala další práva pro přistěhovalce a když je dostane, předstírá, že celý postup je přísný a tvrdý.
The left protests in order to obtain additional rights for immigrants and when it gets them it pretends that the whole process is firm and rigid.
CzechPosledním takovým činem ze strany Makedonie je uvěznění bulharské občanky, Spasky Mitrové, která dostala výjimečně tvrdý trest.
The latest act committed by Macedonia in this regard was to arrest the Bulgarian citizen Spaska Mitrova and give her an exceptionally harsh sentence.
CzechSkutečnost, že prezident Michail Saakašvili vyhlásil stav nouze, aby zabránil vzpourám a provedl tvrdý zákrok, je znepokojující.
The fact that President Mikhail Saakashvili declared a state of emergency to overcome the riots and conducted a violent crackdown is highly alarming.
CzechZpůsob, jakým se v tomto dokumentu poukazovalo na některé země včetně Polska, byl příliš tvrdý a nepřiměřený rozsahu problému.
The treatment meted out in that document to certain countries, including Poland, was unduly harsh and out of all proportion to the scale of the problem.
Czech. - (PT) Současná hospodářská krize vedla k obrovskému nárůstu míry nezaměstnanosti a měla zvlášť tvrdý dopad na mladé lidi.
in writing. - (PT) The current economic crisis has led to a huge rise in unemployment rates, and has had an especially harsh impact on young people.
CzechMusíme za každou cenu zabránit tomu, aby krize měla příliš tvrdý a příliš vleklý dopad na finance pro podniky, zvláště pro malé a střední podniky.
We must at all costs prevent the crisis from having too severe and too lengthy an effect on finance for businesses, particularly for SMEs.
CzechJde o tvrdý zápas o politiku, která pro nás v Evropě představuje klíčový trh. v této věci stojím plně za panem komisařem a i za vámi, Claude.
It is about fighting fervently for a policy that represents a key market for us in Europe. Here I am fully behind the Commissioner and I am also fully behind you too, Claude.
CzechNedávný tvrdý zákrok proti pokojným protestům občanů, kteří demonstrovali za svoje právo sdružovat se, si vysloužil opět další odsouzení Evropským parlamentem.
The recent crackdown on peaceful protesters, who were demonstrating their right to associate, has merited yet another condemnation by the European Parliament.
CzechOběťmi obchodování s lidmi jsou především ženy a děti a trest, který hrozí zločincům, není dostatečně tvrdý, aby je od této činnosti odradil.
The victims of human trafficking are mostly women and children, and the punishment which threatens the criminals is not sufficiently severe to deter them from this kind of activity.
CzechTvrdý postup se nyní ještě zostřuje, v souvislosti s řadou probíhajících soudních procesů proti bývalým prezidentským kandidátům a většině zbývajících zadržených aktivistů.
The crackdown is now further intensifying, with a number of ongoing trials against ex-presidential candidates and most of the remaining detained activists.