"tvrdě" English translation

CS

"tvrdě" in English

CS tvrdě
volume_up
{adverb}

volume_up
hard {adv.}
(DE) Pane předsedající, hospodářská krize tvrdě zasáhla zemědělskou produkci.
(DE) Mr President, the economic crisis has hit agricultural production hard.
Ratingové agentury nepracují tvrdě na získávání informací a jejich analyzování.
The credit rating agencies do not work hard in getting the information and analysing it.
V posledních měsících jsme se španělským předsednictvím velmi tvrdě pracovali.
We worked very hard with the Spanish Presidency in recent months.
tvrdě (also: hrubě)
volume_up
tough {adv.}
Musíme přiznat, že Evropa vůči diktaturám jednala s tolerancí, namísto aby tvrdě požadovala demokracii.
We need to acknowledge that Europe has met dictatorships with tolerance rather than with tough demands for democracy.
Možná není zdaleka tak hluboké jako v Mexickém zálivu, ale podmínky jsou tvrdé.
It may not be quite as deep as in the Gulf of Mexico, but the conditions are tough.
Vím, že to může znít tvrdě, ale pokud vám někdo zalže, je to proto, že se lží souhlasíte.
So I know it may sound like tough love, but look, if at some point you got lied to, it's because you agreed to get lied to.
tvrdě (also: přísně)
tvrdě (also: drsně, naprosto)
Nyní jsme se z toho bezpochyby poučili až příliš tvrdě a nákladně.
No doubt these lessons have now been learned and all too starkly and at a cost.

Context sentences for "tvrdě" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechPracovala velmi tvrdě, proto vás žádám, abyste svému personálu vyjádřili dík.
They worked until they dropped, and I ask you to convey these thanks to your staff.
CzechMluvme spolu tvrdě, jak je to někdy nutné, abychom překonali naše slabé stránky.
Let us speak harshly to one another, as we sometimes must, to overcome our weaknesses.
CzechKomunistický režim proti tomuto klidnému shromáždění věřících tvrdě zakročil.
The Communist regime violently broke up this peaceful gathering of religious believers.
CzechNásilí páchané na ženách je trestuhodné a je třeba se s ním tvrdě vypořádat.
Violence against women is reprehensible and needs to be dealt with firmly.
CzechCeny energií a potravin na ně tvrdě dopadají, daleko tvrději než na bohaté.
Energy and food prices hit them much, much harder than they do the rich.
CzechZa tuto příliš sebevědomou prognózu teď na začátku roku 2009 pan Lukašenko tvrdě platí.
This overconfident prognosis is now costing Mr Lukashenko dearly at the beginning of 2009.
CzechPřipomínám ovšem, že tytéž požadavky musíme tvrdě vyžadovat i u dováženého zboží.
I would like to mention that we must apply these requirements strictly to imported goods as well.
CzechMusíme se tedy tvrdě postavit proti veškerým protekcionistickým tendencím.
We must therefore firmly oppose any protectionist tendencies.
CzechČínská vláda reagovala na udělení Nobelovy ceny za mír tvrdě.
The Chinese Government has responded harshly to the awarding of the Nobel Peace Prize.
CzechSituace v Zimbabwe je nepřijatelná a je dobře, že jsou jeho politiky tvrdě kritizovány.
The situation in Zimbabwe is unacceptable and it is right that his policies are severely criticised.
CzechŽenská lobby tvrdě kritizuje návrh Rady, a oprávněně.
The women's lobby has strongly criticised the Council's proposal, and rightly so.
CzechTvrdě pracující evropští občané jsou nuceni platit stále více.
Europe's hardworking citizens are being required to pay more and more.
Czech(Hudba) Je to trochu chaotické, protože tvrdě prosazuji svoje nápady.
(Music) It's kind of chaotic because I'm bullying my ideas.
CzechReagovala příliš tvrdě jak na vnitřní, tak na vnější úrovni.
It has reacted excessively harshly, both internally and externally.
CzechVšichni, kdo manipulují veřejné mínění, a zrazují tak společnost, si zaslouží tvrdě potrestat.
All those who are manipulating public opinion and thus betraying society deserve severe punishment.
CzechOperátoři nereagovali a tvrdě penalizují spotřebitele.
The operators have not responded, and are penalising consumers heavily.
CzechHospodářská krize dopadá obzvláště tvrdě právě na mladé lidi.
The economic crisis is being particularly harsh on young people.
CzechExistují silné argumenty, pro které by měla Evropská unie tvrdě prosazovat toto směřování.
There are strong reasons for the EU to force the pace.
CzechJe to ta schopnost tvrdě trpělivě stát a uvidět, že ani já nejsem od onoho utrpení oddělena.
It is that ability to really stand strong and to recognize also that I'm not separate from this suffering.
CzechEvropa s vámi dnes nejednala příliš tvrdě, ale řady vašich zastánců povážlivě prořídly.
Europe has not dealt with you too severely today, but the ranks of your supporters have been significantly depleted.