"uplatňovat" English translation

CS

"uplatňovat" in English

CS uplatňovat
volume_up
{verb}

Parlament musí uplatňovat svá práva na kontrolování EEAS a utvářet její rozpočet.
Parliament must exercise its rights to scrutinise the EEAS and shape its budget.
Napomáhá občanům uplatňovat právo účastnit se demokratického života v Unii.
It helps citizens to exercise their right to participate in the democratic life of the Union.
Za druhé, parlament, jenž svoji roli bere vážně, musí toto právo uplatňovat.
Secondly, a parliament that takes itself seriously must exercise this right.
uplatňovat (also: prohlašovat, prosazovat, tvrdit)
Lisabonská smlouva občanům otevírá nové možnosti, jak uplatňovat své zájmy.
The Treaty of Lisbon opens up a new dimension for citizens to assert their interests.
To znamená, že všichni občané EU mohou uplatňovat své základní svobody a práva u Evropského soudu pro lidská práva.
This means that all EU citizens can assert their fundamental freedoms and rights in the European Court of Human Rights.
Smluvní strany pouze zavazuje, aby zajistili, že držitelé práv mohou tato práva plně uplatňovat, pokud existují, a to kdykoli a kdekoli.
It only commits its signatories to ensuring that the rights holders can fully assert their rights if, when and where they exist.

Context sentences for "uplatňovat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechLetiště v méně oblíbených regionech budou moci uplatňovat příslušná zvýhodnění.
Airports in unfavourable regions will be able to apply the relevant preferences.
CzechVe skutečnosti je to velmi omezená politika, ale přesto se vyplatí ji uplatňovat.
In fact, it is a very limited policy, but for all that, it is worth applying it.
CzechNemáme jinou možnost, než ve vztazích s Pákistánem uplatňovat aktivní politiku.
We have no alternative but to pursue an active policy in relations with Pakistan.
CzechRozhodovací proces bude efektivnější, ale jak by jej podle vás měla EU uplatňovat?
How do you think the EU should exert its improved capacity for decision-making?
CzechJe velmi důležité, abychom dohodu začali uplatňovat, jak nejdříve to bude možné.
It is of great importance that we apply the agreement as soon as is feasible.
CzechNa malé podniky nemůžeme uplatňovat omezení, která by byla platná pro celou Evropu.
We cannot place restrictions on small business that apply to Europe as a whole.
CzechCo se týče dokumentů, je nutné uplatňovat transparentnost na každé správní úrovni.
Transparency must apply at each administrative level with regard to documents.
CzechPane Kelly, je mi líto, toto je nový postup, musíme ho ale správně uplatňovat.
Mr Kelly, I am sorry but this is a new procedure but we have to apply it correctly.
CzechIntegrovaný přístup je zapotřebí uplatňovat vůči státům sousedícím s Irákem.
There needs to be an integrated approach concerning the states neighbouring Iraq.
CzechNeexistují žádné technické důvody, proč by se neměly uplatňovat i v tomto ohledu.
There are no technical reasons for not applying them in this connection too.
CzechKomise by měla vážně přezkoumat normy, které se mají uplatňovat v oblasti dovozu.
The Commission should seriously consider standards to be applied as regards imports.
CzechKomise naštěstí své kroky napravila a vnitrostátní prohlášení se budou uplatňovat.
Fortunately, the Commission has retraced its footsteps and this will now take place.
CzechNěkteré banky mohou proto uplatňovat zásadu, že nerezidentům účty neotevírají.
Some banks may therefore have a policy not to accept non-resident customers.
CzechJestliže však začneme tento nový přístup uplatňovat, mělo by se tak dít i na východě.
But when we create this new paradigm it should also be applicable to the East.
CzechV této oblasti je nutné uplatňovat obzvláště opatrné a vyvážené politiky.
This is a region which requires particularly delicate and well-balanced policies.
CzechPodle dohody uzavřené v Evropské radě se bude nový systém uplatňovat od roku 2014.
The European Council agreed that the new system will take effect in 2014.
CzechCo se týče budoucnosti, domnívám se, že od nynějška je nutné uplatňovat přísná pravidla.
Considering the future, I think that strict rules need to be applied from now on.
CzechRovněž se nemýlí ve svém přání uplatňovat podmíněný přístup na naše trhy.
He is also quite right in his wish to implement conditional access to our markets.
CzechKromě toho se EU zavazuje uplatňovat na dovoz banánů přísně kontrolovaná cla.
In addition, the EU undertakes to apply strictly controlled tariffs to banana imports.
CzechNemůžeme spoléhat pouze na to, ze ji budou uplatňovat žalobci a Soudní dvůr.
We cannot solely rely on prosecutors and the Court of Justice to apply it.