"usilovně" English translation

CS

"usilovně" in English

EN
CS

usilovně {adverb}

volume_up
Parlament usilovně pracoval a ještě dokument vytvořený Radou zdokonalil.
Parliament has worked hard, and has improved the document produced by the Council.
Velmi usilovně pracujeme na zjednodušování společné zemědělské politiky (SZP).
We have been working very hard at simplifying the common agricultural policy (CAP).
Komisařka Georgievová se usilovně snaží koordinovat činnost.
Commissioner Georgieva has been trying hard to coordinate the activities.

Context sentences for "usilovně" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechDůležitým tématem je v této oblasti vzájemnost, a tu budu usilovně prosazovat.
The important issue here is mutuality and this is something I am anxious to uphold.
CzechTaké vím, že tento Parlament usilovně pracuje na propagaci Lisabonské smlouvy.
I also know that this Parliament has worked tirelessly to promote the Lisbon Treaty.
CzechOpravdu usilovně se snaží být přítomna téměř na všech zasedáních Komise.
She makes a great personal effort to be present at almost all the Commission meetings.
CzechSnažíme se usilovně zajistit, aby rámcové podmínky pro toto průmyslové odvětví byly stabilní.
We are working intensively to ensure that the framework conditions for this industry are stable.
CzechZa druhé nepracujeme dostatečně usilovně na získávání prohlášení o věrohodnosti výdajů.
Secondly, there is insufficient work done on looking at how we get a statement of assurance for expenditure.
CzechMusíme projít těžkým obdobím, ale musíme usilovně pracovat, aby se břemeno rozdělilo spravedlivě.
We have to go through difficult times, but we need to work harder for the load to be spread fairly.
CzechBudeme vám usilovně nabízet pomoc správným směrem, jelikož to pro nás má velký význam.
We will endeavour to help you so that we make progress in the right direction, because this is very important to us.
CzechExistují signály, že Američané usilovně připravují cíl pro emise CO2, který chtějí na jednáních předložit.
There are signals that the Americans are busy drafting a CO2 emissions target which they want to table.
CzechProč se tak usilovně snažíme vyrovnat Spojeným státům?
Why do we insist on emulating the United States?
CzechNebuďme v této souvislosti naivní a pracujme usilovně na zavedení evropské hospodářské a sociální správy.
In this context, let us not be naïve and let us work tirelessly to implement European economic and social governance.
CzechMěli bychom se usilovně snažit dotvořit vnitřní trh a vytvořit v Evropě inovativnější podnikatelské prostředí.
Let us make a real effort to complete the internal market and create a more innovative business climate in Europe.
CzechNechť je začátek této nové dekády inspirací pro nás všechny, abychom usilovně pracovali ve prospěch našich občanů.
May the beginning of this new decade be an inspiration to us all to work strenuously on behalf of our citizens.
CzechUsilovně se snažíme o nalezení naší identity.
We're trying to struggle to find our identity.
CzechNicméně zavádění systémů identifikace, o kterém jste hovořil, se usilovně věnujeme, jsme však samozřejmě obezřetní.
Having said that, we are committed to implementing the identification you mentioned, but of course we are being careful.
CzechTakže Komise usilovně pracuje na tom, aby zavedením vnitřního trhu usnadnila život podnikům na celém kontinentu.
So the Commission is doing a lot to make life easier for businesses across the continent, implementing the internal market.
CzechVěřím v Evropu otevřenou a velkorysou, v Evropu, která se usilovně snaží dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí.
I believe in a Europe that is open and generous, a Europe that is particularly dedicated to the Millennium Development Goals.
CzechJe třeba začít u makroekonomického a finančního monitoringu, o což se v Evropském parlamentu usilovně snažíme.
It must begin with macro-economic as well as financial monitoring, something we are busy working on in the European Parliament.
CzechRád bych, pane předsedající, upozornil, že i rakouský průmysl se usilovně snaží udržet co nejnižší úroveň emisí.
I would point out, Mr President, that industry in Austria has also made great efforts to keep its emissions as low as possible.
CzechOpravdu usilovně se snažíme, aby konkurenti hodnocení vašich stránek ve výsledcích vyhledávání negativně ovlivnit nemohli.
If you're concerned about another site linking to yours, we suggest contacting the webmaster of the site in question.
CzechProto musíme usilovně hledat způsob monitorování těchto zdrojů a zajistit, aby byly využívány pro rozvojové účely.
Therefore, we must endeavour to find a way of monitoring those resources and ensuring that they are used for development purposes.