"vážný" English translation

CS

"vážný" in English

CS

vážný {adjective masculine}

volume_up
vážný
Odborníci tvrdí, že evropské instituce tento vážný problém jednoduše přehlížejí.
Experts claim that the European institutions simply disregard this serious problem.
Změny klimatu představují pro mezinárodní společenství vážný problém.
Climate change presents the international community with a serious challenge.
Situace vypadá takto: máme před sebou velmi vážný humanitární problém.
The situation is this: we have a very serious humanitarian problem on our hands.
Za druhé je důležité si uvědomit, že jde o vážný, ale ne ojedinělý případ nedostatečné bezpečnosti potravin v EU.
Secondly, it is important to remember that this is a serious, but not isolated, case of a lack of food security in the EU.
Strukturální fondy jsou důležitým nástrojem a mohou pomoci členským státům, které zažily vážný hospodářský propad, v obnově.
The Structural Funds are an important instrument that can help those Member States that have experienced a severe economic downturn recover.
. - Rozšiřování pouští je vážný problém, který zasahuje mnohé oblasti světa, a je důležité ho řešit globálně.
. - Desertification is a serious problem affecting many parts of the world and it is important that the problem is addressed globally.
Vážný problém pro nás v tomto směru představuje především Kosovo.
Kosovo, in particular, represents a major problem for us in this regard.
This is a major problem.
It is a major problem.
vážný (also: bezcitný, drsný, hrubý, krutý)
vážný (also: závažný)
(RO) Postavení lidských práv v Severní Koreji dává obzvlášť vážný důvod k obavám.
(RO) The human rights situation in North Korea is giving particularly grave cause for concern.
Považuji za velmi uspokojivé, že degradace půdy je uznána jako vážný problém, který je nutné vyřešit.
I find it very satisfying that soil degradation is recognised as a grave problem that must be overcome.
Obecně se ví, že jde o vážný problém.
In the third place, motherhood is indelibly related to the demographic problems of each country and it is generally known that this is a grave problem.
vážný (also: chronický, vleklý)
vážný (also: slavnostní)
Ano, musíme respektovat všechny vnitrostátní ratifikační procesy, ale pokud vláda jménem státu podepíše smlouvu, bere na sebe vážný závazek uvést ji v platnost.
Yes, we need to respect all national ratification processes, but when a government, on behalf of a state, signs a treaty it takes a solemn commitment to put it into force.
vážný (also: upřímný)

Context sentences for "vážný" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTento proces má navíc vážný dopad na nejbezbrannější vrstvy společnosti.
Furthermore, the process has a severe impact on the most defenceless layers of society.
CzechAle ne, náš vážný ksicht proniká i do práce, ve které si nevážíme hraní.
But no, now our meme goes into work where we don't value play.
CzechDůvod k tomuto pořadí je skutečnost, že v pozměňovacím návrhu č. 163 bylo přidáno slovo "vážný".
The reason it has been placed in this order is the addition of the word 'severe' in Amendment 163.
CzechSoučasná krize má velmi vážný dopad na miliony lidí.
The present crisis is having a very severe impact on millions of people.
CzechMáme vážný problém v zemích, které se nepohybují.
We have a severe problem in countries which are at a standstill.
CzechHospodářská krize má vážný dopad na mladé lidi a představuje hrozbu jejich budoucí prosperitě.
The economic crisis is having profound effects on young people, and represents a threat to their future prosperity.
CzechTo ale ještě neříká naplno, jak vážný je to problém, protože ze snímků není poznat tloušťka ledu.
But this understates the seriousness of this particular problem because it doesn't show the thickness of the ice.
CzechAle chci tady upozornit na vážný problém, a to je ratifikace této dohody.
The question is whether they can be resolved in this agreement or, as Mr Rübig said, whether other agreements are necessary.
CzechAvšak poslední návrhy Komise jsou znepokojivé, protože mohou mít vážný dopad na příjemce fondů EU.
The Commission's latest proposals are worrying, however, since they may seriously affect beneficiaries of EU funds.
CzechVážný nedostatek dárců orgánů zůstává hlavním problémem, kterému čelí členské státy v případě transplantace orgánů.
The severe shortage of organ donors remains the main challenge facing Member States in organ transplantation.
CzechChtěla bych vyjádřit svou naději, že se tak stane, protože jak řekl předchozí řečník, máme vážný problém.
I wish to express the hope that that would happen, because we have a real problem, as was said by the previous speaker.
CzechPotěšilo mne, že švédské předsednictví a pan Kallas dokázali, že mají vážný zájem vyřešit tento problém.
I am pleased that the Swedish Presidency and Mr Kallas have demonstrated they have the commitment to resolve this problem.
CzechTak vážný je pro něho tento problém.
That is how seriously this problem is being taken.
CzechObýváme koneckonců společný kontinent, s Ruskem nás pojí vzájemná hospodářská závislost, bez vzájemné spolupráce nevyřešíme žádný vážný mezinárodní problém.
After all we inhabit the same continent. There is a mutual economic dependency.
CzechOvšem orgánů máme vážný nedostatek.
Certainly many advances, many lives saved.
CzechNěkdy však mohou mít stanoviska těchto agentur vážný dopad na hospodářství země, jejíž finanční situaci hodnotí.
However, these agencies' opinions can sometimes seriously impact the economy of the country whose financial regularity they are rating.
CzechSchválili jste také ustanovení o peněžitých dávkách v mateřství, která budou mít vážný dopad na mé voliče ve Spojeném království.
You have also passed provisions on maternity pay that are going to have a severe impact on my constituents within the UK.
CzechKromě toho v další rovině, která určitě stojí za zmínku, je problém dezertifikace vážný i v rámci samotné Evropské unie.
Furthermore, on another level definitely worth mentioning, the issue of desertification is also relevant within the European Union itself.
Czech. - Současné vysoké ceny ropy mají vážný dopad na provozní náklady rybářů, některé z nich dokonce nutí, aby svou činnost zastavili.
, in writing. - The current high oil prices have had a severe impact on operating costs of fishermen, even forcing some to stop work.
CzechZažili jsme, jak velmi vážný byl dopad tohoto vývoje na směnný kurz a jaký neklid také vyvolal na finančních trzích.
We have seen that, in recent weeks, these developments have had a very great impact on the euro exchange rate and have also led to turbulence on the financial markets.