"v důsledku" English translation

CS

"v důsledku" in English

CS v důsledku
volume_up
{masculine}

v důsledku
V důsledku toho dojde k větším nerovnostem ve vědeckém vývoji.
As a result, inequalities in scientific development will be intensified.
Jinak se Evropa udusí v důsledku vlny ilegálního přistěhovalectví.
Otherwise, Europe will choke as a result of the wave of illegal migration.
V důsledku toho roste význam opatření na ochranu spotřebitele.
As a result, consumer protection measures are steadily growing in importance.

Similar translations for "v důsledku" in English

v preposition

Context sentences for "v důsledku" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJak ale víte, o financování výzkumu v konečném důsledku rozhodují členské státy.
But in the end, you know, the Member States decide on the funding for research.
CzechV důsledku toho se domnívám, že bude třeba tento proces velmi pečlivě sledovat.
Consequently, I think that you will need to monitor the process very carefully.
CzechNyní je zřejmé, v čem úloha Komise a jejího předsedy v konečném důsledku spočívá.
It is now clear what, in the end, the role of the Commission and its President is.
CzechCo je důležité pro občany, pro které v konečném důsledku tato nařízení platí?
What is important to citizens, who are after all the subject of these provisions?
CzechAni teď nejsou žádné skutečné oběti, které by zemřely v důsledku radiace ve Fukušimě.
Even now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
CzechNelegální přistěhovalce v důsledku posílení jejich práv téměř nelze vyhostit.
The increased rights of illegal immigrants make deportation almost impossible.
CzechJedině tím se totiž v konečném důsledku zlepší bezpečnost pro všechny cestující.
This will ultimately be the most effective way of improving safety for all passengers.
CzechA v důsledku toho se Západ dívá na Africké ekonomické dilema z nesprávného úhlu.
And, as a consequence, the Western view of Africa's economic dilemma is framed wrongly.
CzechV důsledku toho se vyhlídka dalších sankcí zdá nevyhnutelnou či dokonce žádoucí.
Consequently, the prospect of additional sanctions seems inevitable, or even desirable.
CzechTen byl zcela zřejmý a částečně v důsledku tohoto nedostatku také nemohl fungovat trh.
That was quite obvious, and that was also partly why the market could not work.
CzechV důsledku toho plně podporuji jejich plné zapojení do schengenského prostoru.
Consequently I fully support their full participation in the Schengen area.
CzechJedním z nich je poskytování pomoci v důsledku neštěstí, které ji nedávno postihlo.
One is to provide assistance following the misfortune that has recently befallen it.
CzechV důsledku toho je potřebné velké navýšení do veřejných investic a výzkumu.
Consequently, a genuine increase is needed in public investment and research.
CzechV budoucnu budeme v důsledku změny klimatu pravděpodobně čelit většímu počtu katastrof.
In the future, climate change makes it likely that we will face more disasters.
CzechVíce než 90 % prostituce v Evropě se provádí v důsledku vydírání a násilného donucování.
More than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
CzechV důsledku toho se překládá jen málo požadavků, pokud jde o nutné změny v politice.
Consequently, few demands are made as regards the policy changes required.
CzechJe zásadně důležité, aby tyto nerovnosti v důsledku snah vlád o úspory nenarůstaly.
It is vital that these inequalities do not increase as governments look to save money.
CzechProblémy, které nejsou v důsledku nemístné přátelskosti vyřešeny, nezmizí.
Problems that are not dealt with out of misplaced amicability do not go away.
CzechPromarnili jsme ji a v důsledku toho jsme podle mého názoru ještě přilili oleje do ohně.
We have wasted it and consequently, in my opinion, further fuelled the flames.
CzechV konečném důsledku udělení minimálních práv cestujícím jen zvyšuje atraktivitu železnic.
In the end, granting passengers minimum rights makes the railways more attractive.