"vedle" English translation

CS

"vedle" in English

CS vedle
volume_up
{adverb}

vedle (also: nablízku, opodál)
volume_up
by {adv.}
Můžete je uložit kliknutím na ikonu hvězdičky vedle jednotlivých výsledků.
You can save them by clicking the star icon next to each result.
Zopakujte kroky 1 a 2 s dalším oknem, které chcete uspořádat vedle sebe.
Repeat steps 1 and 2 with another window to arrange the windows side by side.
Další informace naleznete v tématu Uspořádání oken na ploše vedle sebe pomocí funkce Snap.
For more information, see Arrange windows side by side on the desktop using Snap.
vedle (also: blízko)
Klikněte na tlačítko Další a zaškrtněte políčka vedle polí, která chcete importovat.
Click Next and select the check boxes next to the fields that you want to import.
Klikněte na tlačítko Další a zaškrtněte políčka vedle polí, která chcete exportovat.
Click Next, and then select the check boxes next to the fields that you want to export.
Zaškrtněte políčka vedle skupin fotografií a videí, které chcete importovat.
To import a group of photos and video, select the check box next to the group.
Vedle tradičních průmyslových zón vyrůstají nová silná průmyslová centra.
In addition to traditional industrial zones, powerful new industrial centres are growing.
Vedle toho však musíme rozumně posoudit dva negativní body.
In addition, however, we must level-headedly examine two negative elements.
Vedle Parlamentu a společně s ním se budu radit se všemi zainteresovanými stranami.
In addition to and together with Parliament, I shall be consulting all interested parties.
vedle
A ta byla vedle velice bohatého souseda se spoustou ropy.
And she was next door to a very wealthy, oil-rich neighbor.
Chodil přednášet na střední školu vedle nás.
And he was going to speak at the high school next door to us.
Who lives upstairs/downstairs/next door?

Context sentences for "vedle" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechVedle toho zpráva rovněž jednoznačně uvádí činnosti, které je ještě třeba vykonat.
This said, the report also clearly charts the work that still needs to be done.
CzechTen by mohl fungovat jako další nástroj pro půjčky vedle systému platební bilance.
It could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.
CzechAle když kráčíte vedle sebe, a třeba se i dotýkáte rameny, není to problém.
But if I walk shoulder-to-shoulder, even touching shoulders, it's no problem.
CzechKdyž se ale objeví vedle dalšího náhodného slova, může se stát něco špatného.
But if you present it along with another randomly chosen word, bad things can happen.
CzechZrušte zaškrtnutí políček vedle skupin fotografií a videí, které nechcete importovat.
Clear the check boxes for groups of photos and videos that you don't want to import.
CzechKlikněte na odkaz Upravit vedle položky E-mailové adresy a změňte svou e-mailovou adresu.
Click Edit for Email addresses to swap out your old email address for a new one.
CzechCož je také důležité, hned vedle bezprostřední politické stránky krize.
That is important above and beyond the immediate political side to this crisis.
CzechZopakujte kroky 1 a 2 s dalším oknem, které chcete uspořádat vedle sebe.
Repeat steps 1 and 2 with another window to arrange the windows side by side.
CzechDalší informace naleznete v tématu Uspořádání oken na ploše vedle sebe pomocí funkce Snap.
For more information, see Arrange windows side by side on the desktop using Snap.
CzechVedle těchto skutečností se všichni těšíme na to, že Chorvatsko v této sněmovně přivítáme.
Apart from this, we are all looking forward to welcoming Croatia to this House.
CzechVedle pomoci uchazečům o zaměstnání pomáhá podnikatelům hledat pracovníky v celé EU.
As well as assisting jobseekers, it helps entrepreneurs find workers from across the EU.
CzechJá jsem si vybrala kariéru, ale mám vedle sebe člověka, který si zvolil být doma.
I chose this career but I have somebody who has chosen to be at home.
CzechStačí weby přetáhnout na protější okraje obrazovky a budou zobrazeny vedle sebe.
Simply drag each one to opposite edges of your screen and the sites will appear side-by-side.
CzechJedná se o skvělý způsob, jak zobrazit více webových stránek na obrazovce vedle sebe.
It’s a great way to show multiple webpages side-by-side on your screen.
CzechVedle zprávy o zamítnutí by měla být zobrazena ikona nebo odkaz na další informace.
This will provide details about why your specific removal was denied.
CzechDovolíte-li mi učinit vedlejší poznámku, vaše nejlepší rozhodnutí sedí vpravo vedle vás.
As an aside, if I may say so, your best decision is sitting on your right.
CzechVedle regionálních a místních orgánů musíme mít na paměti i občanské organizace.
As well as regional and local authorities we have to keep civilian organisations in mind, too.
CzechJiž nepředstíráme stanovování rozpočtů na vnitrostátní úrovni vedle "budování podpory".
We are no longer pretending to set budgets at national level except to 'build support'.
CzechVedle italské situace musíme vzít do úvahy celou řadu dalších faktorů.
We have many other factors to take into consideration, not just the Italian situation.
CzechMůžeme tedy položit snímky vedle sebe nebo je poskládat na sebe.
And so what we can do is we can lay out the frames side by side or stack them up.