"vyhrazený" English translation

CS

"vyhrazený" in English

CS vyhrazený
volume_up
{adjective masculine}

Tyto schůze jsou vyhrazeny pro lidská práva!
These sittings are reserved for human rights!
Proto má role vyhrazená tomuto novému Evropskému orgánu pro bankovnictví klíčový význam pro budoucnost.
That is why the role reserved for this new European Banking Authority is so crucial for the future.
Posledně jmenované by měly být vyhrazeny na podporu inovativních vysoce rizikových projektů, jinak řečeno těch, které by jen stěží získaly půjčku.
The latter would be reserved for supporting innovative high-risk projects, or in other words those which would find it difficult to qualify for a loan.
vyhrazený (also: nadšený, oddaný, věnovaný)
Byly také vyhrazeny značné finanční prostředky na poskytování ochrany a pomoci těm nejohroženějším Iráčanům.
Substantial funds have also been dedicated to providing protection and relief to the most vulnerable Iraqis.
Konečně, v rámci stávajícího dohody o partnerství a spolupráci navrhujeme zřídit podvýbor vyhrazený spravedlnosti, svobodě a bezpečnosti, lidským právům a demokracii.
Lastly, under the existing partnership and cooperation agreement, we are proposing to set up a subcommittee dedicated to justice, freedom and security, and human rights and democracy.
vyhrazený (also: omezený, umírněný, zakázaný)
vyhrazený (also: vyčleněný)
Rozpočet EU vyhrazený pro zemědělství by měl tedy zůstat nezměněný.
The budget earmarked for EU agriculture should therefore remain unaltered.
Považovali jsme za důležité oznámit, že tyto prostředky jsou určeny na tato léta, jsou vyhrazeny na roky 2010 až 2012, a budou také k dispozici na opatření v oblasti ochrany klimatu.
The importance for us was to say that this is directed to these years, earmarked for 2010 to 2012, and it will also be available for support when it comes to climate protection.

Context sentences for "vyhrazený" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechNeměl bych takhle ztrácet čas vyhrazený pro můj projev, ale nemohl jsem si pomoci.
I should never take up my speaking time by doing this, but I could not help it.
CzechTo by pro nás mohlo být nezbytné, abychom nepřišli o svůj vyhrazený řečnický čas.
That might be necessary for us not to lose the speaking time allotted to us.
CzechVčera i dnes jsme měli čas vyhrazený k hlasování, a znovu jsme ho využili jinak.
Both yesterday and today, we were given a time to vote, and we have abused it yet again.
CzechJsou-li děti přihlášeny, když končí jejich vyhrazený čas, budou automaticky odhlášeny.
If they're logged on when their allotted time ends, they'll be automatically logged off.
CzechČas vyhrazený pro otázky by měl být nedotknutelný a nemělo by docházet k žádnému prodlužování.
Question Time should be sacrosanct and there should be absolutely no overrun.
CzechVe spojitosti s tímto byly vyhrazeny samostatné, stálé struktury.
In this connection, separate, permanent structures have been put in place.
Czech(EL) Pane předsedající, také já bych chtěl poznamenat, že vyhrazený čas nebyl rozdělen rozumně.
(EL) Mr President, I too should like to note that time has not been apportioned rationally.
CzechBody obnovení zůstávají uloženy do doby, než se prostor vyhrazený pro nástroj Obnovení systému zaplní.
Restore points are saved until the hard disk space System Restore reserves is filled up.
CzechVelmi vám také děkuji za to, že jste přesně dodržoval vyhrazený čas.
Thank you very much, too, for keeping perfectly to your time.
CzechJelikož výrobci počítačů používají různé systémy BIOS, jsou těmto účelům vyhrazeny různé klávesy.
Because not all computer manufacturers use the same BIOS, different keys are assigned for this purpose.
CzechBody obnovení zůstávají uloženy do doby, než se prostor na pevném disku vyhrazený pro nástroj Obnovení systému zaplní.
Restore points are saved until the disk space System Restore reserves is filled up.
CzechVšiml jsem si, že řada řečníků překročila vyhrazený čas, někdy dokonce až o 30 vteřin.
I notice that an awful lot of speakers have run way over their allotted speaking time, sometimes by as much as 30 seconds.
CzechMěly by být vyhrazeny prostředky na každou z těchto oblastí, a to prostřednictvím přednostních priorit a grantů.
Resources should be ring-fenced for each of these areas by way of preferential priorities and grants.
CzechMohla bych jistě pokračovat ještě dlouho, avšak čas vyhrazený pro mé vystoupení je omezený, stejně jako u kohokoli jiného.
I could certainly go on for much longer, but my speaking time is limited like everyone else's.
CzechDalším bodem je čas vyhrazený pro otázky (B7-0223/2009).
The next item is Question Time (B7-0223/2009).
CzechS největším rozpočtem, jaký byl kdy vyhrazený na evropský rok, je politický význam projektu všem více než jasný.
With the largest ever budget for a European year, the political connotations of the project are all too clear.
CzechČas vyhrazený pro mé vystoupení vypršel a já jen doufám, že tato zpráva bude vskutku přijata, a to velkou většinou.
My speaking time has run out. I only hope that this report really is adopted, and adopted by a large majority.
CzechTaké bych, paní předsedající, chtěl, abyste si povšimla, že jsem jako jediný řečník nevyužil celý vyhrazený čas.
Madam President, I would also like you to note that I am the only Member who has not used all of his speaking time.
CzechProč bychom neměli mít zvláštního zástupce pro Tibet, když jsou na něj dokonce vyhrazeny prostředky v letošním rozpočtu?
Why could we not have a special representative for Tibet, for whom there is even cash in this year's budget?
CzechZdůrazňujeme význam působení žen v pozicích s rozhodovacími pravomocemi, které jsou tradičně vyhrazeny mužům.
We stress the importance of the role of women in decision-making positions, which are traditionally the preserve of men.