CS vyloučit
volume_up
{verb}

Komise dosud takové podezření nebyla schopna vyloučit.
So far, the Commission has not been able to eliminate this suspicion.
Pochopitelně není možné vyloučit, zastavit nebo předvídat vše, co se může v letectví přihodit.
Understandably, it is impossible to eliminate, stop or predict everything that may happen in aviation.
Měli bychom však poukázat na nutnost snížit vedlejší úlovky a vyloučit výměty.
However, we should refer to the need to reduce by-catch and eliminate discards.
vyloučit
Nicméně žádná směrnice nemůže úplně vyloučit určité riziko zneužití.
However, no directive can ever be so safe as to exclude any possibility of abuse.
Neměli bychom vyloučit možnost bojkotovat hry, pokud to pomůže něčeho dosáhnout.
We should not exclude the option of a boycott if it helps to achieve results.
Další se snaží vyloučit možnost vzniku námořních katastrof.
Others attempt to exclude the possibility of maritime disasters occurring.
vyloučit (also: vyhnat, vykázat)
Proto kritizujeme rozhodnutí venezuelské vlády vyloučit španělského poslance, a obzvláště takovým způsobem.
We therefore criticise the decision of the Venezuelan Government to expel a Spanish Member, and especially the way in which this was done.
A pokud tedy nejsme schopni vyloučit Čínu z mezinárodního olympijského hnutí, své stanovisko bychom měli dát jasně najevo bojkotem.
Accordingly, as we are unable to expel China from the International Olympic Movement, we should make our position clear through a boycott.
Britská vláda připustila, že zákon o odborech musí být změněn, aby odbory mohly vyloučit členy, jejichž politické názory považují za nevhodné.
The British Government has conceded that trade union law must now be amended so that unions can expel members whose political views they do not like.
vyloučit
Doufáme, že tyto fondy nebudeme muset využít, ale tuto možnost nemůžeme vyloučit.
Hopefully we will not have to use these funds, but we cannot rule out this possibility.
Tento režim může pomoci vyloučit základní soubory systému Windows jako příčinu problému.
This mode can help rule out basic Windows files as the problem.
Můžete vyloučit, že bychom my tady v Evropě měli stejné problémy?
Can you rule out us having the same problems at European level?
vyloučit
vyloučit (also: zakázat)
vyloučit (also: vyhnat, vyhodit, vypudit)
vyloučit
vyloučit
vyloučit (also: vytřídit)
vyloučit (also: oddělit, vyseparovat)

Context sentences for "vyloučit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechVěci, které s tím nesouvisejí, je nutné z rozpočtu v maximální míře vyloučit.
Issues unconnected with this must be excluded from the budget as much as possible.
CzechZdržela jsem se hlasování vzhledem k tomu, že toto riziko není možné vyloučit.
The fact that such a risk cannot be ruled out meant I had to abstain from the vote.
CzechPtám se sama sebe, zdali bychom měli nyní vyloučit některá ustanovení z bodu 12.
I ask myself whether we should really be ruling out certain things now in paragraph 12.
CzechNa základě svých vlastních studií se nedomnívám, že bychom měli regionální dopravu vyloučit.
I do not think we should exempt regional transport, and I have done some research.
CzechTo vy chcete tyto osoby samostatně výdělečně činné vyloučit z působnosti směrnice.
It is you who wish to remove the self-employed from the directive.
CzechPotřebu dalších intervencí v případě systémové krize nelze vyloučit.
The need for further interventions in the case of systemic crisis cannot be ruled out.
CzechBohužel však nelze vyloučit, že výjimečný stav bude prodloužen.
Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.
CzechJsou páteří EU a nelze je vyloučit ze společné budoucnosti EU.
They are the backbone of the EU and cannot be excluded from the EU's common future.
CzechJejich úkolem je zjistit, jaké předpisy bude nutné zavést, má-li se uvnitř Společenství vyloučit dumping.
They review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.
CzechKdykoli mluvíme o faktech, je nutné vyloučit určité názory.
Whenever we are talking about facts certain opinions must be excluded.
CzechOblastí, již je velmi jednoznačně nutné vyloučit, jsou veškeré záležitostí týkající se majetkového práva.
One area that very clearly needs to be excluded is all matters relating to property law.
CzechKromě toho nelze vyloučit opětovný nárůst cen ropy.
Furthermore, renewed increases in oil prices cannot be excluded.
CzechNavíc není možné vyloučit opětovný růst cen ropy.
Furthermore, renewed increases in oil prices cannot be excluded.
CzechDo budoucna musíme vyloučit taková nepřiměřená opatření.
We must avoid inappropriate measures like this in future.
CzechMísto toho bychom měli některé země z eurozóny vyloučit.
Instead, these countries should be removed from it.
CzechNelze ani vyloučit, že z této pomoci těží Hamas.
It is also possible that Hamas is profiting from this aid.
CzechKaždý může vyloučit riziko tím, že prostě nepoletí.
Everyone can remove the risk by simply not flying.
CzechPokud ho někdo bude opouštět, nebo pokud se chystají někoho vyloučit, dejte mi vědět a já nastoupím na jeho místo.
If anyone is leaving it, or if they are thinking of expelling anyone, let me know and I will get a place.
CzechObětí by měl být spotřebitel, s možností vyloučit občany z internetu: to je velmi závažná záležitost.
The consumer would be the victim, with the possibility of excluding citizens from the Internet: a very serious matter.
CzechPro mě bylo přijatelné vyloučit úvěry pro mikropodniky a malé podniky, stejně jako spotřebitelské úvěry.
For me it was acceptable for credit for micro-enterprises and small enterprises to be excluded, like consumer credits.