CS vynikající
volume_up
{adjective masculine}

vynikající (also: nápadný, prominentní, přední)
vynikající (also: v hlavní roli)
vynikající

Context sentences for "vynikající" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechA zvláštní poděkování vám, paní Kaufmannová, za vaši vynikající práci v Konventu.
A special thanks to you, Mrs Kaufmann, for your very good work in the Convention.
CzechNyní další vynikající návrhář -- je velmi známý v Japonsku -- Shigeo Fukuda.
Now, another great designer -- he's very well known in Japan -- Shigeo Fukuda.
CzechRovněž vytváří vynikající podmínky pro podnikání a rozvoj malých a středních podniků.
It also provides the perfect conditions for entrepreneurship and developing SMEs.
Czech(PL) Pane předsedající, chtěl bych panu Olejniczakovi blahopřát k vynikající zprávě.
(PL) Mr President, I would like to congratulate Mr Olejniczak on a splendid report.
Czech. - (NL) Děkuji kolegyním a kolegům za vynikající spolupráci.
rapporteur. - (NL) I thank my colleagues who have worked together so excellently.
CzechVýsledek, 629 hlasů pro a jen 6 proti, svědčí o tom, že odvedl vynikající práci.
The result, 629 votes in favour and only 6 against, shows the great job he has done on it.
Czech(ES) Paní předsedající, chtěl bych upozornit na tři aspekty této vynikající zprávy.
(ES) Madam President, I would like to refer to three aspects of this magnificent report.
CzechWales produkuje vynikající hovězí maso a musí mít možnost označovat jej jako velšské.
Wales is producing fantastic beef and must be able to label it as Welsh.
CzechTradiční způsoby managementu jsou vynikající, když chcete dosáhnout plnění úloh.
Traditional notions of management are great if you want compliance.
CzechSouhlasíme s většinou názorů obsažených ve vynikající zprávě o Jižním Kavkazu.
We concur with most of the opinions contained in the very good report on the South Caucasus.
CzechRozšíření představuje pro EU jednu z největších výzev, ale také vynikající příležitost.
Enlargement has been one of the EU's greatest challenges, but also a prime opportunity.
CzechEvropský parlament by měl samozřejmě usilovat o vynikající kvalitu v oblasti tvorby zákonů.
Of course, the European Parliament should strive for legislative excellence.
CzechVzaly kořeny tapioky do kuchyně, najemno je nakrájely a udělaly vynikající brambůrky.
They took the tapioca roots up to the kitchen, sliced them thinly and made delicious chips.
CzechPrávní stát je na vynikající úrovni, i co se týče vztahu s Mezinárodním trestním dvorem.
In its relationship with the International Criminal Court, the Rule of Law is paramount.
CzechV energetické otázce odvádíte vynikající práci, stejně jako v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
You are doing great work on the energy issue, as well as on R&D and innovation.
CzechVývoj počítačů pro starší lidi je určitě vynikající obchodní myšlenka.
Developing computers for the elderly is certainly a great business idea.
CzechNa jednu stranu uznávám, že fond odvádí vynikající práci, jelikož pomáhá potřebným.
On the one hand, I recognise that the Fund is doing fantastic work, reaching those most in need.
CzechRáda bych poděkovala jak předsedovi, tak stínovým zpravodajům za jejich vynikající práci.
I would like to thank both the Chairman and the shadow rapporteurs for their sterling work.
CzechLetos jsem do své výroční zprávy opět zahrnul také případy vynikající praxe.
This year, I have again included star cases in my annual report.
CzechPředstavují vynikající způsob seskupení položek, které chcete často poslouchat nebo sledovat.
Playlists are a great way to group items that you like to listen to or watch frequently.