"zřejmě" English translation

CS

"zřejmě" in English

CS zřejmě
volume_up
{adverb}

zřejmě (also: asi, patrně, pravděpodobně)
Prvním problémem je zřejmě vybudování přijatelného systému hygienických zařízení.
The first problem is probably building an acceptable sanitation system.
Je to zřejmě pochopitelné, protože jde o nepochybně velmi komplikovanou záležitost.
That is probably understandable because this is undoubtedly a very complex matter.
Pokud jde o komplikovanost, tak je zdejší politický proces zřejmě zcela nepřekonatelný.
The political process would probably take some beating in terms of complexity.
zřejmě (also: zjevně)
Všechny tyto faktory zřejmě usnadnily rozšíření nezákonného obchodování.
All these factors have obviously facilitated the spread of illegal trafficking.
Také výzkum nám zřejmě umožní vyvíjet ekologičtější a účinnější technologie.
Obviously research will also enable us to develop greener and more effective technologies.
Budou-li tyto pozměňovací návrhy přijaty, zprávu zřejmě podpoříme.
If these amendments are accepted, we will obviously support the report.
To je zřejmě poslední věc, která strážce svobodné a nenarušené hospodářské soutěže trápí.
That is apparently the least of the worries of the guardians of free and undistorted competition.
Zřejmě budou muset být financovány ze současných zdrojů.
Apparently, they are to be financed from current resources.
Lidi zřejmě vzrušuje střílet lední medvědy pro zábavu, což je skutečně odpudivé.
People apparently get a kick from shooting polar bears for fun, which I find truly repulsive.
V takových případech bude zřejmě obtížné uvádět zemi původu.
In such cases, it will clearly be difficult to state the country of origin.
Avšak Rusko by mohl zřejmě zajímat jednotný postoj Západu.
Nevertheless, Russia would clearly care about a united Western stance.
Toto je zcela zřejmě jedna z oblastí, ve které by Parlament mohl jít příkladem.
That is clearly one area where Parliament could lead by example.
zřejmě (also: zjevně)
Doba se zřejmě změnila a je možné, že dohodu tohoto druhu potřebujeme.
Evidently, the winds have changed and it may be that there is a demand for an agreement of this kind.
Avšak i Rada zřejmě trvá na svém.
Yet evidently the Council, too, is digging its heels in.
Přitom se mu zřejmě povedlo připravit menšinu z členského státu EU o její základní lidská práva.
In so doing, he has evidently felt able to strip a minority of an EU Member State of its fundamental human rights.
zřejmě (also: jasně)
Je zcela zřejmé, že zaměření se pouze na kapitálový základ bank nebude stačit.
It is patently not enough simply to focus on the banks' capital base.
Je zcela zřejmé, že sexuální vykořisťování dětí je třeba zastavit.
It is patently obvious that the sexual exploitation of children should be brought to an end.
Je úplně zřejmé, že když získáme jednotné nebe s funkčními kontrolními bloky leteckého provozu, budeme schopni využívat existující infrastrukturu mnohem lépe.
It is patently obvious, if we obtain a Single Sky with functional air traffic control blocks, that we will be able to use the existing infrastructure much better.
zřejmě (also: jasně, zřetelně)
zřejmě (also: evidentně, zjevně)
EGF má roli utišujícího prostředku a může sloužit jako pobídka, ale je zřejmě nedostatečný pro řešení vážných problémů, které postihují tolik rodin.
The EGF has a palliative role and can serve as a stimulus, but it is manifestly insufficient to solve the serious problems affecting so many families on its own.

Context sentences for "zřejmě" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechPaní předsedající, naše zasedání se zřejmě věnuje především lidským právům.
Madam President, our sitting seems to be particularly devoted to human rights.
CzechEvropská unie zřejmě není v pozici, kdy by mohla této expanzi konkurovat.
It looks as if the European Union is not in a position to counter this expansion.
CzechAuditoři ovšem zřejmě podléhají mnohem přísnějším pravidlům než ratingové agentury.
Auditors, however, seem to be subject to far stricter rules than the rating agencies.
CzechBude-li její úsilí narušeno nyní, bude zřejmě narušena i její budoucnost.
If its efforts are undermined now, perhaps its future will also be undermined.
CzechPokud jsme tomu věřili, stáli si za tím, byli jsme zřejmě přesvědčeni, že říkáme pravdu.
When we believed this, stood for this, we thought that we were telling the truth.
CzechZjišťujeme, že odpovědnosti jsou sdíleny, ale zřejmě jsou i oslabovány.
We note that the responsibilities are shared, but they also seem to be diluted.
CzechTo je cílová míra, o které nemůžeme hlasovat, jak si zřejmě někteří lidé myslí.
The latter is an objective rate which we cannot vote upon, as some people seem to believe.
CzechZ toho důvodu je zřejmě velmi rozumné, že jsme hlasování o tomto usnesení odložili.
Therefore, it is perhaps very sensible that we have postponed the vote on the resolution.
CzechMyšlenka dlouhodobé zaměstnanosti je tedy zřejmě jen vzdušným zámkem.
The concept of long-term employment seems, then, to be nothing but pie in the sky.
CzechPokud je zvuková karta v seznamu zobrazena dvakrát, zřejmě se jedná o opuštěné zařízení.
If the sound card appears twice in the list, you might have a ghost device.
CzechPokud zařízení nefunguje ani na druhém počítači, zřejmě bude nutné tento hardware vyměnit.
If the device doesn't work on the other PC, you might need to replace the hardware.
CzechTo vše jsou zásadní činnosti, z nichž žádná zřejmě nemá konkrétní výstup.
These are all earthshaking activities, none of which seem to have any concrete output.
CzechZřejmě se všichni shodneme na tom, že bychom neměli vystavit tento odvětví riziku.
I think we can all agree that we should not put the sector at risk.
CzechRychlost přepínání televizního kanálu externího přijímače zřejmě není správně nakonfigurována.
The set-top box TV channel changing speed may have been configured incorrectly.
CzechZřejmě je třeba pro synchronizaci zařízení použít místo Centra synchronizace tento software.
You might have to sync your device using this program instead of Sync Center.
CzechRada a Komise si je zřejmě vědoma, že Parlament nebere tyto otázky na lehkou váhu.
The Council and the Commission will be aware that Parliament takes such issues very seriously.
CzechHovořila o tom kancléřka Merkelová v roce 2007, pokud vím, a zřejmě to nezanechalo žádnou stopu.
It was Chancellor Merkel's - from 2007, I think - and I can find no trace of it.
CzechVolná diskuse je zřejmě nejsilnější lék proti extremismu a násilí.
A free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
CzechDocela paradoxní je, že některé regionální bloky - například EU - jsou zřejmě potřebné.
Paradoxically enough, certain regional blocs - the EU, for example - seem to be desirable.
CzechAbyste počítač tímto způsobem spustili, bude zřejmě nutné změnit určitá nastavení systému.
You might need to change some system settings to start your PC this way.