CS zastavit
volume_up
{verb}

1. general

zastavit (also: zastavit se, zastavovat)
Evropská agentura Frontex pomohla zastavit tisíce nelegálních přistěhovalců.
The European agency Frontex has helped to halt thousands of illegal immigrants.
Rozumné zemědělství může pomoci zachovat biodiverzitu a zastavit vymírání druhů.
Sound agriculture can help to preserve biodiversity and halt the extinction of species.
(CS) Všichni chceme dýchat zdravý vzduch a také zastavit tání ledovců.
(CS) All of us wish to breathe clean air and halt the melting of the glaciers.
Stovky firem musely zastavit výrobu a zaměstnancům vyplácet jen 60 % jejich mzdy.
Hundreds of companies had to cease production and pay their employees just 60% of their wages.
Není pochyb o tom, že je potřeba zastavit jejich výrobu, obchod i použití i skladování.
There is no doubt about the need to cease trading in them, and to stop their production, use and storage.
Existuje ovšem jen jediná možná odpověď: neprodleně zastavit veškerá jednání s Tureckem.
There is, of course, only one possible response: to immediately cease all negotiations with Turkey.
zastavit (also: zmařit)
zastavit (also: dát do zástavy, zaručit)
zastavit
zastavit (also: přerušit)
Jak víte, není v pravomoci Komise testy zastavit.
As you know, it is not within the Commission's competence to shut down the tests.
Tři lidé byli zraněni a OSN se rozhodla zastavit všechny své operace.
Three people have been injured and the UN has decided to shut down all its operations.
zastavit (also: povytáhnout, vytáhnout)
zastavit (also: uzavřít, vypnout)

2. law

zastavit (also: anulovat)

3. "něco v zastavárně"

zastavit (also: dát do zástavy)

Context sentences for "zastavit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTato zpráva zdůrazňuje mnoho dalších otázek, já se však nemůžu zastavit u všech.
Many other points are emphasised in this report, and I cannot go over them all.
CzechTato opatření zároveň pomohou zastavit demografický pokles posledních desetiletí.
At the same time, this will help to stem the demographic decline of recent decades.
CzechZastavit spekulace je naprosto zásadní, stejně jako bojovat proti klimatickým změnám.
Stopping speculation is absolutely crucial, as is combating climate change.
CzechTo je jediný způsob, jakým můžeme v tuto chvíli zastavit příliv uprchlíků.
This is the only way in which we can stem the tide of refugees at its starting point.
CzechZáchranné balíčky umožnily zastavit tuto sestupnou spirálu jen nakrátko.
The rescue packages were only able to arrest the downward spiral in the short term.
CzechStále silnější vlny extremismu nelze zastavit, aniž by obě strany učinily určité ústupky.
The rising tides of extremism cannot be stemmed without concessions from both sides.
CzechNa příštím zasedání Rady je třeba tyto neoliberální politiky zastavit.
There needs to be a clear break with these neoliberal policies at the next Council.
CzechJsme informováni, že skepticismus jedné země nemůže vývoj zastavit.
We are told that one country's scepticism cannot put the brakes on development.
CzechPlné zapojení žen do našeho trhu práce je způsob, jak zastavit demokratickou krizi.
Fully including women to the labour market is a way to put an end to the demographic crisis.
CzechPokud se to nestane, budou se jednání muset jednoduše zastavit, jak se stále slibuje.
If that is not done, the negotiations must simply be stopped, as has always been promised.
Czech. - (HU) Chtěla bych se velmi stručně zastavit u pěti problémů.
rapporteur. - (HU) I would like to address five matters very briefly.
CzechPokud jsou právní předpisy nadbytečné, neměli bychom se zastavit na 25 %.
If the legislation is superfluous, we should not be stopping at 25%.
CzechMůžete zastavit tisk barev pozadí a obrázků, aby text lépe vynikl.
Ви можете не друкувати кольори та зображення тла, щоб краще виділити текст.
CzechNičení nelze zastavit, dokud těmto lidem nebudou poskytnuty zásoby jiného paliva.
This devastation cannot be halted without organising supplies of some other fuel for these people.
CzechZnamená to, že musíme zastavit toky peněz z rozvojových zemí do daňových rájů.
It means that we must dry up streams of money that flow from developing countries into tax havens.
CzechJde o téma se širokým záběrem, a proto se mohu zastavit jen u několika klíčových bodů.
This is a wide-ranging topic and for that reason I can dwell only on a couple of crucial points.
CzechMůžete zastavit kapky a -- dokonce je nechat všechny vznášet se.
This is something we're building for, you know, amusement parks and that kind of stuff.
CzechEvropská unie musí zavést inovační politiky, které by pomohly zastavit zvyšování cen ropy.
The European Union must put in place innovative policies to help stem the rise of oil prices.
CzechReakce na legitimní rozhodnutí Ruska zastavit dočasně dodávky plynu to opět plně potvrdily.
This was reaffirmed by the reaction to Russia's legitimate decision to suspend gas supplies.
CzechAby se zabránilo dalšímu podněcování konfliktu, je nutné zastavit veškeré dodávky zbraní.
In order to prevent further fuelling of the conflict, all supplying of weapons must be halted.