"zastavit se" English translation

CS

"zastavit se" in English

CS zastavit se
volume_up
{reflexive verb}

1. general

Chtěl bych odkázat Radu a Komisi k jednomu velmi známému nizozemskému rčení: je lepší zastavit se v půli cesty než setrvávat v omylu.
I would refer the Council and the Commission to a wellknown Dutch saying: it is better to stop half way than to persevere in an error.
zastavit se (also: přestat, přestávat, ustat, zastavit)
zastavit se (also: zastavit, zastavovat)
zastavit se (also: pauzovat, pozastavit, počkat, přestat)
zastavit se
zastavit se (also: ustat)
zastavit se (also: stavit se)
volume_up
to swing by {vb} [coll.]

2. "na návštěvu"

zastavit se (also: dařit se, naskytnout se)

Similar translations for "zastavit se" in English

zastavit verb
se preposition
English
se pronoun
sát verb
English

Context sentences for "zastavit se" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechPokud se to nestane, budou se jednání muset jednoduše zastavit, jak se stále slibuje.
If that is not done, the negotiations must simply be stopped, as has always been promised.
CzechTři lidé byli zraněni a OSN se rozhodla zastavit všechny své operace.
Three people have been injured and the UN has decided to shut down all its operations.
CzechPokud jsou právní předpisy nadbytečné, neměli bychom se zastavit na 25 %.
If the legislation is superfluous, we should not be stopping at 25%.
CzechJde o téma se širokým záběrem, a proto se mohu zastavit jen u několika klíčových bodů.
This is a wide-ranging topic and for that reason I can dwell only on a couple of crucial points.
CzechMusíme tento cestovní cirkus zastavit a Parlament sám se musí zapojit do diskuse o této otázce.
We must end this travelling circus, and Parliament itself must be at the heart of the debate.
CzechZ důvodu počasí nebylo možno požár zastavit, než se rozšířil až k archeologickému nalezišti.
Owing to the weather, the fire could not be contained before it had reached the archaeological site.
CzechChtěla bych se zastavit u otázky, kterou vznesl pan Verhofstadt.
I would like to pick up on an issue raised by Mr Verhofstadt.
CzechChtěl bych se chvíli zastavit u problematiky vnitřních trhů.
I want to spend the few seconds I have here on internal markets.
CzechDalší bod, u kterého se chci zastavit, se týká vztahů s Tureckem v rámci EU a NATO.
Another point which I would briefly like to mention concerns relations with Turkey within the EU and NATO frameworks.
CzechBylo by však velkou chybou, kdyby se mělo zastavit před řešením chronických příčin tohoto problému.
However, it would be a big mistake to turn away before addressing the long-term causes of this problem.
CzechNejprve bych se chtěla zastavit u odstavce 40, v němž se zdůrazňuje odpovědnost členských států.
I myself would like to comment on paragraph 40 first, which stresses the responsibility of the Member States.
CzechDlouhé rolování letadla na zemi, které není nutné, a dlouhé kroužení nad letišti se musí zastavit.
Unnecessarily long taxiing of aircraft on the ground and circling for a long time over airports must be stopped.
CzechMusí se zastavit nebezpečná spirála, která se otáčí směrem dolů.
The dangerous downward spiral must end.
CzechV této oblasti činnosti si nemůžeme dovolit zastavit se a doufáme, že dokážeme v této práci postupovat vpřed.
This area of work must not be allowed to come to a standstill, and we believe that we can take this issue forward.
CzechPortugalské předsednictví se nesmí nechat zastavit, nesmí se nechat zastrašit odporem polské vlády.
The Portuguese Presidency cannot be stopped, must not allow itself to be intimidated by opposition from the Polish Government.
CzechTentokrát se však čas odmítá zastavit a co se zdá být dnes nemožné, se další den stane skutečností.
Only this time, time has the bad habit of not stopping, and what appears impossible today suddenly becomes a reality tomorrow.
CzechTakže se museli zastavit a víčka dát zpátky.
So they'd had to pull in and do all the lids up.
CzechMusíme je zastavit, než se vymknou z ruky.
This must be stopped before it gets out of hand.
CzechTo, co se snažíme zastavit, je fragmentace!
CzechPřesto bych se chtěla zastavit u apelu, kterým nás pan komisař vyzval k zamyšlení nad hlavními příčinami extremismu.
However, I would like to refer to the Commissioner's exhortation about the need to think about the underlying roots of extremism.