"zjevně" English translation

CS

"zjevně" in English

CS zjevně
volume_up
{adverb}

zjevně (also: zřejmě)
Hlavním problémem pro kulturní průmysl je zjevně informační technologie.
The main challenge for cultural industries is obviously information technology.
Předepisovala homeopatické léky tam, kde byl zjevně potřebný chirurgický zákrok.
It prescribed homeopathic remedies where major surgery is obviously needed.
Jde o přístup, který zjevně vede k omezování zemědělské produkce v Evropě.
It is an approach that obviously reduces Europe's agricultural production.
Výzkum a inovace zjevně nejsou totéž a v tom s vámi jednoznačně souhlasíme.
Research and innovation are clearly not the same thing and we agree with you very clearly.
Náš systém je sebestředný, neefektivní a je zjevně dědictvím minulosti.
Our system is self-referential, ineffectual and clearly a legacy of previous times.
Protekcionismus zjevně není správnou reakcí na tuto krizi - právě naopak.
Protectionism is clearly not the right answer to face this crisis - quite the opposite.
Polovina litevských poslanců si zjevně myslí, že homosexualita je úchylka.
Apparently, half of Lithuanian MPs think that homosexuality is a perversion.
Zjevně bylo podáno několik tisíc stížnosti, z nichž některé nejsou platné.
Apparently there are a few thousand complaints, and of these some are not valid.
Použitá pohonná hmota byla zjevně kontaminována transformátorovým olejem obsahujícím PCB.
The fuel used was apparently contaminated with PCB transformer oil.
zjevně (also: zřejmě)
Toto pohrdání základními zásadami demokracie je zjevně strukturálním rysem Evropy.
Such contempt for basic democracy is evidently a structural feature of this Europe.
Pro Komisi je zjevně jednoduché omezovat pravomoci členských států.
Evidently, it is easy for the Commission to restrict the competences of the Member States.
Ruské orgány uplatňují zjevně neústavní právo a pořádek.
The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
zjevně (also: evidentně, zřejmě)
Moldavsko by jako zjevně suverénní a evropská země mohlo jednou přistoupit k NATO, a dokonce také k EU.
Moldova, as a manifestly sovereign and European country, could one day join NATO and even the EU.
Turecká opozice proti strategické spolupráci mezi EU a NATO jde zjevně proti zájmům Společenství.
Turkey's opposition to strategic cooperation between the EU and NATO manifestly acts against the interests of the Community.
That is manifestly untrue.
zjevně (also: doznaně)

Context sentences for "zjevně" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTento takzvaný respekt vůči demokratickému rozhodnutí voličů je zjevně falešný.
The so-called respect for the democratic decision of the voters is patently false.
CzechAmbice Srbska zapojit se do EU zjevně přivála do plachet této země nový vítr.
Serbia's ambitions to join the EU seem to be putting wind in the country's sails.
CzechV členských zemích s vysokou mírou emigrace není tento jev zjevně ničím výjimečným.
In Member States with high levels of emigration, this phenomenon is by no means unusual.
CzechJe zjevně nutné, aby byla tato otázka učiněna politickou prioritou dříve, než bude příliš pozdě.
There is an obvious need to make it a political priority before it is too late.
CzechDemokratický deficit Evropské unie má zjevně negativní dopad na klimatický balíček.
The European Union's democratic deficit has an obvious negative impact on the climate package.
CzechTo je však zjevně nemožné, neboť jsme ještě ani neobdrželi návrh znění.
This seems patently impossible, however, since we have not even received the draft text.
CzechJe zjevně nefér dodržovat čas až nyní, kdy řečnická doba trvá již jen jednu minutu.
It is surely not fair to keep to the time now when the speaking time is only one minute anyway.
CzechDohlížitelé zjevně o rizicích těchto extrémně složitých produktů neměli o nic lepší představu.
Supervisors seemed to have no better idea of the risk in these hugely complex products.
CzechJestliže volby donutí socialistického předsedu vlády opustit úřad, je to zjevně dobrá věc.
If a socialist head of government is voted out of office, this is prima facie a good thing.
CzechAno, znovu se zjevně projevil dopad změny klimatu na lidská práva.
Yes, once again, the impact of climate change on human rights is obvious.
CzechCo si Komise myslí o tom, že Řecko zjevně odmítá směrnici 1999/70/ES provést?
What are the Commission's views on the evident refusal of Greece to implement Directive 1999/70/EC?
CzechProces ratifikace dohody se tak zjevně blíží ke svému závěru.
The process of the agreement's ratification has effectively entered its closing stages.
CzechTento projekt takový cíl zjevně má, a proto jsem hlasoval pro zprávu paní Lullingové.
This project seems to have such an objective, which is why I have voted in favour of the Lulling report.
CzechProtože to, co dnes zjišťujeme je, že moderní společnost zjevně přijala strategii tragédie.
Because what we realize today is that modern culture appears to have adopted a strategy of tragedy.
CzechA velká většina obyvatel Islandu má zjevně stejný názor.
Indeed, the vast majority of people in Iceland seem to hold the same view.
CzechProto vítám zavedení balení, jež je zjevně pravé, a vytvoření systému včasného varování.
I therefore welcome the adoption of tamper-evident packaging and the creation of an early warning system.
CzechS potěšením sleduji, že mají Parlament a Komise v této oblasti zjevně shodný názor na mnoho priorit.
I am pleased that Parliament and the Commission seem to see eye to eye on many priorities here.
CzechMezi členskými zeměmi se zjevně nedostává finanční podpory.
Financial support is visibly lacking between the Member States.
CzechEvropský fond pro rybářství zjevně nemá dostatek prostředků k tomu, aby se s takovými ztrátami vyrovnal.
The European Fisheries Fund plainly does not have sufficient means to deal with such large losses.
CzechUmělec zjevně neví, kam umístit kterou barvu.
The artist doesn't really seem to know where to put the different colors.