"zneklidnění" English translation

CS

"zneklidnění" in English

CS zneklidnění
volume_up
{neuter}

zneklidnění (also: malátnost)
Počet sebevražd, míra používání drog a násilí ve společnosti jsou jen několika příznaky zneklidnění, které se šíří světem.
Suicide rates, levels of drug use and violence in society are just a few of the symptoms of a global malaise that is spreading.
Podle mého názoru by si finanční svět tento krok vykládal jako známku toho, že zneklidnění eurozóny je tak hluboké, že není schopna přijmout malou a fiskálně zodpovědnou zemi.
To my mind, it would signal to the financial world that the malaise in the euro area is so deep that it is incapable of accepting a small but fiscally responsible country.
zneklidnění (also: znepokojení)
zneklidnění (also: nepokoj, rozpaky, znepokojení)
zneklidnění

Context sentences for "zneklidnění" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJsme samozřejmě zneklidněni zejména útoky na ochránce lidských práv.
We are, of course, particularly concerned about the attacks on human rights defenders.
CzechZemědělci v nových členských státech, a nejenom oni, jsou tímto vývojem velmi zneklidněni a znepokojeni.
The farmers in the new Member States, and not only the farmers, are extremely worried and alarmed by these developments.
Czech(FR) Pane komisaři, jsme skutečně mimořádně zneklidněni, když vidíme, jak je volný pohyb služeb používán v judikatuře.
(FR) Commissioner, it is true that we are extremely disappointed to see how the freedom of provision of services is being applied in case law.
CzechJsme velice zneklidněni, když čteme prohlášení prezidenta České republiky, který tvrdí, že globální oteplování neexistuje.
We are most concerned when we read the statements by the President of the Czech Republic, who maintains that global warming does not exist.
CzechTo už stačí na takové zneklidnění tohoto metaforického vulkánu, že můžeme způsobit jeho výbuch i bez nedostatečné finanční odpovědnosti a nedůvěry veřejnosti.
This is already enough to bring this metaphorical volcano to a head, so we can do without poor financial accountability and public distrust causing the volcano to erupt.
CzechJá i moje skupina - Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - jsme hluboce zneklidněni bezobsažností Listiny i způsobem, jakým byla vytvořena.
I and my group, the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left, are deeply concerned about the weakness of the content and the way in which the charter has been drawn up.