"zraky" English translation

CS

"zraky" in English

EN

CS zraky
volume_up
{masculine plural}

Context sentences for "zraky" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechVšechny zraky byly upřeny na budoucnost eurozóny a na naše odhodlání bránit ji.
All eyes were on the future of the euro area and on our determination to defend it.
CzechZatkli paní Petrovovou u ní doma před zraky jejích rodičů a malých dětí.
They arrested Ms Petrova at her home in front of her parents and two small children.
CzechV současné době je před zraky svých občanů Evropská unie podrobena zkoušce.
Now the European Union is also being put to the test before its citizens.
CzechVy jste strážkyní smluv, a proto se všechny zraky upírají na vás.
You are the guardian of the treaties, which is why all our eyes are on you.
Czech. - Zraky světa se budou v příštím měsíci upírat na Dánsko.
in writing. - Next month, the eyes of the world will be on Denmark.
CzechA lidé, které zajímá růst, obrací své zraky k Asii.
And people interested in growth are turning their eyes towards Asia.
CzechProč svět upírá své zraky s očekáváním na Baracka Obamu?
Why does the world have its eyes glued to Barack Obama?
CzechVšechny tyto věci se dějí před našimi zraky a všechny jsou chráněny silovým polem únavy a "zdlouhavosti".
All of these things are happening in plain sight, and they're all protected by a force field of tediousness.
CzechTragédie obrátila k Haiti zraky celého světa.
The tragedy has turned the eyes of the entire world on Haiti.
CzechUpozorňuji, že to zásadně zpochybňuje nezávislost ukrajinské justice před zraky celého světa.
I draw attention to the fact that this fundamentally challenges the independence of the Ukrainian judiciary in the eyes of the world.
CzechNyní se všechny zraky upírají na případ bývalého konzervativního premiéra Ivo Sanadera, který je ve vězení v Rakousku.
Right now all eyes are on the case of the former conservative Prime Minister, Ivo Sanader, who is in prison in Austria.
CzechProto nebudu přehánět, když řeknu, že zraky celého světa jsou upřeny na naše ministry financí a na evropské instituce.
Therefore I would not be exaggerating when I say that the eyes of the whole world are on our finance ministers and on the European institutions.
CzechChcete-li svá data skutečně ochránit před zraky ostatních uživatelů, používejte prosím uživatelské účty integrované v operačním systému.
To truly protect your data from being seen by others, please use the built-in user accounts in your operating system of choice.
CzechPaní předsedající, jako irský poslanec Evropského parlamentu jsem si dobře vědom toho, že se zraky Evropy právě upírají na ekonomické strasti mé země.
Madam President, as an Irish MEP, I am well aware that the eyes of Europe are on my country's economic woes right now.
CzechPodle údajů organizace Amnesty International je tímto způsobem před zraky tisíců diváků každoročně připraveno o život přibližně 200 osob.
According to Amnesty International data, every year some 200 individuals are put to death in this way before audiences of thousands.
CzechA tak před našimi zraky vzniká médiální prostor, ve kterém dochází k inovacím na mnoha místech a tyto inovace se šíří z jednoho místa na druhé.
And so we're starting to see a media landscape in which innovation is happening everywhere, and moving from one spot to another.
CzechDnes mnozí upírají své zraky k Londýnu, kde se sešli světoví lídři, aby hovořili o finančním poklesu a celosvětové krizi bankovnictví.
Today the eyes of the world are very much on London, where world leaders are gathered to talk about the financial downturn and the global banking crisis.
Czechrepublika Kongo je dějištěm humanitární tragédie, jež se sice odehrává mimo naše zraky, ale není tím o nic méně srdcervoucí.
The Democratic (?) Republic of Congo provides the setting for a humanitarian tragedy that is unfolding out of our sight, but this does not make it any less heartrending.
CzechNemůžeme dále jen klidně přihlížet a být lhostejní k divadlu, které se tu odehrává, podívané na sexuální vykořisťování, která probíhá před našimi zraky.
We cannot continue to stand by and remain indifferent to the play that is being enacted, to the sideshow of sexual exploitation that is unfolding before our eyes.
Czech. ~~~ A v noci, ukryt před zraky ostatních, zkoušel vše, co se během dne naučil.
All day he would ask many questions to his boss to learn, to accumulate more and more knowledge, and at night, when no one was looking, he'd put his experience to practice.