CS

zvláštní {adjective masculine}

volume_up
Zvláštní role a zvláštní úkoly v této oblasti čekají na orgány místní veřejné správy.
A special role and special tasks in this area await local authorities.
Takové děti si vyžadují zvláštní přístup a zvláštní uzpůsobení vyučovacích metod.
Such children require a special approach and a personalised style of teaching.
Jako členové Evropského parlamentu máme v této souvislosti zvláštní odpovědnost.
We in the European Parliament have a special responsibility in this regard.
Druhou lekcí je to, že mezi přeshraničními institucemi existuje zvláštní typ institucí, známých jako systémové instituce.
The second lesson is that, among cross-border institutions, there is a special, singular type: those known as systemic institutions.
John Kenneth Galbraith ve své knize o krizi z roku 1929 napsal, cituji: "Zvláštním znakem velkého krachu z roku 1929 bylo to, že po špatném přišlo horší."
In his book on the 1929 crisis, John Kenneth Galbraith wrote, and I quote: 'The singular feature of the great crash of 1929 was that the worst continued to worsen'.
zvláštní (also: omámený)

Context sentences for "zvláštní" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechNáklady za zvláštní bezpečnostní opatření by měly ve výsledku nést členské státy.
The cost for extra security should, in the end, be covered by the Member States.
CzechAgentury představují evropské správní jednotky, ačkoliv jsou zvláštní povahy.
Agencies are European administrative units, although they have a unique nature.
CzechChtěl bych také upozornit na zvláštní hodnoty strategie pro oblast Baltského moře.
I would also like to underline the specific values of the Baltic Sea Strategy.
CzechObsahuje velmi důležité body, kterým musíme v budoucnu věnovat zvláštní pozornost.
It contains very important points that we will need to take heed of in future.
Czech(smích) A já si myslela: "No, to je zvláštní, protože já se postižená necítím."
(Laughter) I thought, "Well, that's amazing, because I don't feel disabled."
CzechOčekávám, že předsednictví a Komise přijmou v této oblasti zvláštní opatření.
I expect the Presidency and the Commission to take specific measures in this area.
CzechJednotlivcům, zejména dětem a ženám, musí být poskytnuta zvláštní ochrana.
Specific protection must be given to individuals, children and women especially.
CzechA zvláštní potíží je určitý epitop, kterému se říká galactosyl, nebo gal epitope.
And the specific barrier is a specific epitope called the galactosyl, or gal epitope.
CzechProto bychom měli věnovat zvláštní pozornost tomu, jak bude kompromis naformulován.
This is why we should pay specific attention to how the compromise is to be worded.
CzechNa Haiti jsme jediní, kdo se věnuje silniční infrastruktuře, což je dost zvláštní.
Strangely enough, in Haiti, we are the only ones involved in the road infrastructure.
CzechTo, na co jsem vás chtěl upozornit, je, jak je zvláštní, že dokážeme slyšet hudbu.
Now I'd like to impress upon you how unusual it is that we can hear music.
CzechHlasoval jsem pro účinnější ochranu spotřebitelů zasluhujících zvláštní ochranu.
I voted in favour of more effective protection for vulnerable consumers.
CzechMám jednu zvláštní poznámku: známe stanovisko pana Barrosa k modifikovaným politikám.
I have one specific comment: we know Mr Barroso's position on the modified policies.
CzechZdravotní péče je konec konců zvláštní oblast, která vyžaduje zvláštní přístup.
Healthcare is after all a specific sector requiring a specific approach.
CzechPane Kallasi, mám zvláštní žádost ohledně doby, kdy začne být tento předpis uplatňován.
I have a specific request, Mr Kallas, when the time comes for its application.
CzechZvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch malých ostrovů v Egejském moři (
Specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands (
CzechVe svém prvním příspěvku jsem uvedl některé zvláštní charakteristiky jistých návrhů.
In my introduction I gave some specific indications about some proposals.
CzechI zde jsou zapotřebí učitelé se zvláštní aprobací, aby se začalo co nejdříve.
Specially trained teachers are needed here as well, so as to begin as early as possible.
CzechZ působnosti této směrnice je vyloučeno pro jejich zvláštní povahu mnoho odvětví.
The directive excludes a number of fields from its scope because of their specific nature.
CzechNavrhované řešení, konkrétně rozdělení zátěže, si zaslouží zvláštní pozornost.
The proposed solutions, namely the so-called 'burden sharing' merit serious consideration.