"afdeling" English translation

DA

"afdeling" in English

DA afdeling
volume_up
{en}

  1. general
  2. business
  3. transportation

1. general

afdeling
Hvert kommissionsmedlem er ansvarligt og skal stå til regnskab for sin afdeling.
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
Det kan ikke være let at være ansat i Europas afdeling for klager.
It cannot be easy to be the complaints department of Europe.
Som det vil være de tilstedeværende bekendt, omfatter Europol en særlig afdeling for terrorismebekæmpelse.
As you know, there is a Europol department dedicated to combating terrorism.
afdeling (also: sektion)
Denne afdeling finder anvendelse på transporter med jernbane, ad vej og ad sejlbare vandveje.2.
This Section shall apply to transport by rail, road and inland waterway.2.
Del III, afsnit III, kapitel I, afdeling 3, underafdeling 1
Part III, Title III, Chapter I, Section 3 Subsection 1
Rådet kan ved europæisk lov foretage de nødvendige ændringer af denne afdeling.
A European law of the Council may make the necessary amendments to this Section.

trending_flat
"militær afdeling"

afdeling

2. business

afdeling
volume_up
department {noun} [bus.]
Hvert kommissionsmedlem er ansvarligt og skal stå til regnskab for sin afdeling.
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
Det kan ikke være let at være ansat i Europas afdeling for klager.
It cannot be easy to be the complaints department of Europe.
Som det vil være de tilstedeværende bekendt, omfatter Europol en særlig afdeling for terrorismebekæmpelse.
As you know, there is a Europol department dedicated to combating terrorism.
afdeling
volume_up
branch {noun} [bus.]
Gødningsfabrikken ejes af Atofina, som er den kemiske afdeling af TotalFinaElf-koncernen.
This fertiliser plant is owned by Atofina the chemical branch of the Total/ Fina/ Elf group.
Adskillige protestantiske missionærer er også udvist, og sidste år blev afdelingen for Frelsens Hær i Moskva nedlagt.
A number of Protestant missionaries were similarly expelled, and last year the Moscow branch of the Salvation Army was disbanded.
Denne positive manifestation viste, at Rådet, Kommissionen og anden afdeling af budgetmyndigheden delte de samme mål.
This positive action demonstrated that in this matter the Council, the Commission and the second branch of the budgetary authority shared the same objectives.

3. transportation

trending_flat
"som del af et tog"

afdeling
volume_up
compartment {noun} [transp.]
Man har her erindret om, at Kommissionen er et kollegium, men vi har en fornemmelse af, at der i lidt for høj grad er tale om vandtætte skot mellem de forskellige afdelinger.
Mention has been made here of the collegiate nature of the Commission; yet one does get the feeling that it works rather too much in separate compartments.

Context sentences for "afdeling" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishAfgørelser truffet af den store afdeling er kun gyldige, når ni dommere er til stede.
Decisions of the full Court shall be valid only if fifteen Judges are sitting.
DanishDeres spørgsmål om den italienske afdeling er blevet rejst mange gange, og andre er også berørte.
The next meeting of the Board of Governors will take place at the end of April.
DanishKommissionens egen afdeling for bekæmpelse af svig, UCLAF, er også aktiv.
The Commission's own fraud fighting service, UCLAF, is also active.
DanishFølgelig kan jeg ikke være enig i afdeling 17 i ændringsforslag 9.
Consequently, I cannot agree with part 17 of Amendment No 9.
DanishMen en Mand i Kæsarea ved Navn Konelius en Høvedsmand ved den Afdeling som kaldes den italienske
There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band,
DanishDen store afdeling sættes af tretten dommere.
The Grand Chamber shall consist of thirteen Judges.
DanishDet er derfor vigtigt, at man har en afdeling i fængslerne, hvor fangerne selv kan sige nej til narkotika.
Therefore it is important that one has a unit in prisons where the prisoners themselves can make a choice against drugs.
DanishEndelig har vi givet vores egen afdeling til bekæmpelse af bedrageri, UCLAF, instruktion om at undersøge eventuelle uregelmæssigheder.
Lastly, we have instructed our own antifraud unit, UCLAF, to investigate any possible irregularities.
DanishJeg vil dog gerne påpege, at afdeling 5 begrænser Carnot-programmets fleksibilitet, og derfor kan vi ikke acceptere den.
I would also like to point out that part 5 restricts the flexibility of the CARNOT programme, and that is why we cannot accept it.
DanishIkke desto mindre vil der blive oprettet en ny afdeling af Den Europæiske Investeringsbank med et kontor i området.
Nonetheless, a new European Investment Bank facility will be launched and a representative office of the EIB in the region will be created.
DanishDerfor skal en særlig afdeling af agenturet håndtere sager vedrørende traditionelle nationale minoriteter.
It is important to use and build upon what has been achieved so far in the Council of Europe, not only symbolically but also in practical daybyday terms.
DanishDer er meget, der kan forbedres, fordi vi nu har en afdeling for civil protection, som lige præcis skal være den, der har et sådant overordnet ansvar.
A lot can be improved now that we have a civil protection division, specifically with overall responsibility of this kind.
DanishDomstolen sættes som stor afdeling, når en medlemsstat eller en af Unionens institutioner, som er part i sagen, anmoder herom.
The Court of Justice shall sit in a Grand Chamber when a Member State or an institution of the Union that is party to the proceedings so requests.
DanishHer vil jeg også minde om, at vi allerede i beslutningen af 19. januar i Parlamentet har krævet en ekstern afdeling for budgetdisciplin.
I would remind you at this point that Parliament called for an external chamber for budgetary discipline in its resolution of 19 January.
DanishJeg er bange for, at dette ikke falder ind under dens kompetenceområde, og at det på den anden side vil tynge Domstolens afdeling for tvistemålsager.
I am afraid that this is not a matter for its jurisdiction and, moreover, that this may increase the caseload of this Court.
DanishVores tekniske afdeling har forsikret mig om, at der er ikke er nogen risiko med hensyn til det nedsænkede loft eller nogen fare for kollaps.
I have been assured by our technical services that there is no danger in respect of the suspended ceiling, nor any threat of collapse.
DanishDer er derfor ikke behov for en udvidet afdeling for turisme i Kommissionen, og der er heller ikke behov for budgetudvidelser på dette område.
There is thus no need for a directorate for tourism in the Commission, and there is also no need to appropriate more funds for this sector.
DanishProcesreglementet kan ligeledes fastsætte, at Retten sættes som stor afdeling i tilfælde og i henhold til regler fastsat i dette reglement.
The Rules of Procedure may also provide that the General Court may sit in a Grand Chamber in cases and under the conditions specified therein.
DanishFra Filisternes Lejr drog så en Skare ud i tre Afdelinger for at plyndre; den ene Afdeling drog i Retning af Ofra til Sjualegnen
And the spoilers came out of the camp of the Philistines in three companies: one company turned unto the way that leadeth to Ophrah, unto the land of Shual:
DanishI modsætning til det, den tidligere taler sagde, glæder det mig at fortælle Dem, at der er blevet åbnet en særlig afdeling i fængslerne i Dublin.
Contrary to what has been said by the previous speaker, I am happy to tell you that a specialized unit has been opened in the prisons in Dublin.