"anmode" English translation

DA

"anmode" in English

DA anmode
volume_up
{verb}

anmode (also: efterspørge)
For at kunne anmode om en annonce skal du udforme en annonceanmodning med relevante parametre.
In order to request an ad, you must prepare an ad request with relevant parameters.
Parlamentet kan dog i henhold til artikel 138 B anmode om et sådant forslag.
Nevertheless, Parliament can request such a proposal because of article 138b.
Jeg vil derfor anmode om, at dette mundtligt bliver ændret til " hvert andet år ".
I therefore request that this be orally amended to " biennial ".

Context sentences for "anmode" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishHr. formand, vil De anmode Parlamentet og Præsidiet om at ændre denne beslutning?
Mr President, would you urge Parliament and the Bureau to reverse this decision?
DanishJeg vil anmode Dem om at overveje nøje, om der ikke burde gælde andre regler her.
I would ask you to consider seriously whether other rules should not apply here.
DanishJeg vil derfor indtrængende anmode Kommissionen om også at acceptere dette punkt.
I would therefore strongly urge the Commission to take up this matter of concern.
DanishJeg vil nu anmode Kommissionen om at meddele sin holdning til ændringsforslagene.
I now call upon the Commission to inform us of its position on the amendments.
DanishCox, jeg vil selvfølgelig anmode tjenestegrenene om at undersøge det hele nøje.
Mr Cox, I shall naturally ask the services to examine everything very carefully.
DanishJeg vil gerne anmode Dem om at aflevere alle oplysninger om emnet til mit kontor.
I would ask you please to supply the full details on that matter to my office.
DanishDerfor vil jeg som ordfører anmode Dem om at følge min anbefaling om udsættelse.
Hence, I would ask you, as rapporteur, to follow my recommendation for postponement.
DanishJeg vil ganske særligt anmode vores amerikanske venner om nu endelig at gøre det.
More specifically, I would ask our American friends to abolish it once and for all.
DanishKommissionen vil anmode Europa-Parlamentet og Rådet om at udtale sig om hvidbogen.
What the Commission will have to do first is to improve its listening process.
DanishVi vil givetvis anmode Dem om at tage yderligere skridt, hvad dette spørgsmål angår.
I believe that you will be called on to take further steps as regards this issue.
DanishJeg vil også gerne anmode indtrængende om et klart og positivt signal til Tyrkiet.
I also want to appeal for a clear and positive signal to be given to Turkey.
DanishHr. formand, jeg vil gerne anmode Dem om at gribe ind for at løse dette problem.
Mr President, I would ask you to intervene in order to solve this problem.
DanishJeg slutter, hr. formand, med at anmode Rådet om ikke at forspilde denne mulighed.
I shall end, Mr President, by calling upon the Council not to miss this opportunity.
DanishDet er også sandt, at Kommissionen er begyndt at anmode om, at moratoriet ophæves.
It is also true that the Commission has started to ask that the moratorium be lifted.
DanishJeg vil gerne anmode Kommissionen og Rådet om at afgive en udtalelse herom.
I would ask the Commission and the Council to make a statement on this matter.
DanishDu kan anmode os om ikke at bruge denne kilde ved at indsætte et metatag på dine sider.
You can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
DanishVi har forpligtet os til at anmode om en øjeblikkelig ophævelse af våbenembargoen.
We have committed ourselves to ask for the immediate lifting of sanctions.
DanishEn gruppe kan altså anmode om, at denne fortolkning forkastes ved at gøre indsigelse.
By contesting the interpretation, therefore, a group can ask for it to be rejected.
DanishVi vil gerne, fru formand, anmode om delt afstemning om ændringsforslag 5 og 6.
Madam President, we would like a separate vote on Amendments Nos 5 and 6.
DanishTillad mig at læse højt, og jeg vil så anmode Parlamentet om at tage stilling...
Allow me to read it so that I can call on Parliament to take a stand...