"berettige" English translation

DA

"berettige" in English

DA berettige
volume_up
{verb}

berettige (also: retfærdiggøre)
Intet, absolut intet, kan berettige de forbrydelser, som de begår.
There is absolutely nothing to justify the crimes they commit.
Herved kan man fjerne indvendinger, som meget ofte anvendes til at berettige passivitet.
This will allow objections which are very often used to justify inaction to be set aside.
Og hvis De tillader det, vil jeg berettige mit forslag.
If you will allow me, I will justify my proposal.
berettige (also: give ret til, hjemle)

Context sentences for "berettige" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDer er ikke ideologiske eller geopolitiske forhold, der kan berettige forskellige grader af krav til overholdelse af menneskerettighederne.
There are no ideological or geopolitical prejudices that can legitimise different standards in terms of human rights.
DanishHr. formand, jeg troede, mit indlæg skulle berettige til to minutter, men man har åbenbart beskåret mig med det europæiske mærke.
Mr President, I thought the quality of my speech was worth two minutes, but it seems I have already been cut to the European mark.
DanishDenne rolle skal indledes med en klar forståelse af, at det ikke er formålet med FN ' s deltagelse at berettige den nylige militære konflikt.
This must begin from a clear understanding that it is not the purpose of any United Nations involvement to legitimise the recent military conflict.
DanishMan kan heller ikke bruge det andet argument som våben, dvs. at berettige denne mangel på deltagelse med et ønske om at forenkle proceduren.
Similarly, the second argument put forward, which justifies this lack of participation as a simplification of the procedure, cannot be used as a weapon.
DanishDenne forordnings tyngdepunkt er ubestrideligt miljøbeskyttelse, hvilket vil berettige til en miljøbasis - en tilgang med minimal harmonisering.
The centre of gravity of this regulation is indisputably environmental protection, which would warrant an environment base – an approach of minimum harmonisation.
DanishSikkerhedssituationen på Cypern kunne på den ene side berettige sådan en opstilling, men på den anden side ville det have formindsket sikkerheden på øen.
The security situation on Cyprus might well have justified their deployment, but it would also have had the effect of jeopardising security still further.
DanishDen omstændighed, at et kommissionsmedlems venner og bekendte kan være berørt af Kommissionens politik, er ikke og kan ikke i sig selv berettige en mistanke om en interessekonflikt.
The fact that friends and acquaintances of a Commissioner might be affected by Commission policy does not and cannot of itself warrant suspicion of a conflict of interests.
DanishDerudover er der en bestemmelse, der refererer til de grunde, der kan berettige medlemsstater til i særlige tilfælde at vedtage særlige juridiske foranstaltninger som en undtagelse fra dette princip.
In addition, there is a clause referring to the reasons for which Member States may adopt specific legal measures in derogation of this principle in exceptional cases.
DanishDagens debat udfordrer konkret hvert medlem af Parlamentet til at overveje, hvorvidt omstændighederne politisk er til stede til at berettige en klar politisk udmelding om krav om individuelt ansvar.
Today's debate, in a concrete way, challenges each individual MEP to consider whether politically the circumstances exist to warrant a clear political statement demanding individual responsibility.