"bestemmes" English translation

DA

"bestemmes" in English

See the example sentences for the use of "bestemmes" in context.

Context sentences for "bestemmes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDen standardvisning, som vises i Google Maps, bestemmes af din placering.
The default view that Google Maps displays is determined by your location.
DanishRelevansen bestemmes af over 200 faktorer, hvoraf en er PageRank for en given side.
Relevancy is determined by over 200 factors, one of which is the PageRank for a given page.
DanishMen det bør bestemmes individuelt af hver enkel arbejdstager, som Kommissionen foreslår.
But it should be determined individually by each employee, as the Commission proposes.
DanishTempoet i udvidelsen skal helt sikkert også bestemmes af EU ' s absorptionsevne.
Certainly, the pace of enlargement must take into consideration the EU’ s absorption capacity.
DanishDet kan i statutten bestemmes, at Retten bistås af generaladvokater.
The Statute may provide for the General Court to be assisted by Advocates-General.
DanishOfte bestemmes svaret på dette spørgsmål af valg, som mennesker foretager.
The answer to this question is often determined by the choices we make.
DanishHvis dette bestemmes af statsmagten, går vi nemt over til propaganda og indoktrinering.
If the state makes that decision it is just a step away from propaganda and indoctrination.
DanishDen Europæiske Unions økonomiske situation bestemmes af et voksende strukturproblem.
The economic situation of the European Union is determined by an increasing structural problem.
DanishVi lever i en jungle, hvor prisfastsættelsen bestemmes af jungleloven.
We live in a jungle, where the laws of the jungle determine prices.
DanishTillæggets størrelse bestemmes ikke af medlemmernes aflønning i de enkelte lande.
The level of compensation is not related to the amount of the parliamentary allowance in each country.
DanishSE-selskabets realitet bestemmes naturligvis også af skatteretten.
The precise nature of the SE will, naturally, be determined in part by fiscal legislation.
DanishHeri bestemmes det, at Kommissionen skal etablere en retlig ramme for miljøaftaler.
Here, it is prescribed that the Commission is to compose a legal framework for environmental agreements.
DanishBeskæftigelsesniveauet bestemmes af en lang række faktorer.
The level of employment is determined by a large number of factors.
DanishVi ved, at en kædes styrke bestemmes af dens svageste leds styrke.
We know that a chain is only as strong as its weakest link.
DanishHvis det skal bestemmes udelukkende på grund af destination, risikerer vi at underminere integriteten.
If it is determined exclusively by choice of destination, we risk ultimately undermining its integrity.
DanishPå europæisk plan bør der kun træffes afgørelse om det, der ikke bedre kan bestemmes i medlemsstaterne.
Only matters which are not better dealt with in the Member States should be decided at European level.
DanishDen fremtidige energisituation i Europa og i verden bestemmes først og fremmest af miljøproblematikken.
Why is it then that the Union does not have an integrated common policy for energy and the environment?
DanishHer skal vi passe på, for beskæftigelse og skabelse af arbejde bestemmes alene af forbrugerne.
We have to tread warily here, because it is the consumer alone who creates work and determines employment policy.
DanishDet er i modstrid med bussernes længde, i det mindste de treakslede, som bestemmes i direktivets paragraf 1.
This is contrary to the length of buses with at least three axles set in Article 1 of the directive.
DanishKapitalindskuddet bestemmes efter den fordelingsnøgle, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 29.3.
The subscription of capital shall be according to the key established in accordance with Article 29.3.

Other dictionary words

Danish
  • bestemmes

Moreover, bab.la provides the German-English dictionary for more translations.