"bestraebelse på" English translation

DA

"bestraebelse på" in English

See the example sentences for the use of "bestraebelse på" in context.

Similar translations for "bestraebelse på" in English

bestræbelse noun
preposition

Context sentences for "bestraebelse på" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishVi skal udfolde enhver mulig bestræbelse at gøre modstand mod terrorisme af denne art.
We must take whatever action we can to oppose terrorism of that kind.
DanishDet er resultatet af en bestræbelse gensidig forståelse og af betydelige gensidige indrømmelser.
It is the result of an effort of mutual comprehension and substantial reciprocal concessions.
DanishDet skal ses i sammenhæng med den overordnede bestræbelse at finde løsninger for alle syv forslag.
It must be seen in the context of the overall effort to find solutions for all seven proposals.
DanishJeg betragter imidlertid politik som et forsøg på at udligne tingene, som en bestræbelse at skabe en balance.
But I see politics as an attempt to even things out, as an effort to strike a balance.
DanishMin gruppe til derfor udfolde enhver bestræbelse at blokere alle finansielle forpligtelser over for Tyrkiet.
My group will therefore be making every effort to freeze all financial commitments to Turkey.
DanishVores gruppe afviser enhver bestræbelse at sætte spørgsmålstegn ved det gældende drivnetforbud.
Certain efforts are being made to jeopardise the current ban on driftnets, and these our group repudiates.
DanishJeg bifalder for mit vedkommende denne bestræbelse klarhed.
Yet I, for my part, applaud this attempt at lucidity.
DanishMin gruppe har gjort sit og mere til i denne henseende og støtter enhver bestræbelse at fortsætte dette arbejde.
My group has done more than its fair share in this respect and we will support every effort to continue.
DanishVi mener, at WTOs bestræbelse , at opretholde frihandel på området for handel med bananer snarere bør støttes end modarbejdes.
We believe that the WTO's attempts to maintain free trade in the area of the banana trade should be supported rather than opposed.
DanishKina har gjort sig betydelige bestræbelse at leve op til sin nye rolle i det globale økonomiske system.
Speaking for the United Kingdom for a moment, we are keen to use the United Kingdom’ s Presidency of the European Union to take forward work in this area.
DanishDog bør også denne del af fiskerisektoren udvikle sig i vores bestræbelse at udvikle en effektiv og bæredygtig fiskerisektor.
But this segment of the fisheries sector must also develop as we strive to achieve a more efficient and sustainable fisheries sector.
DanishSom andre allerede har sagt, skal vi udøve pres og forsøge at få parterne bragt sammen i en bestræbelse at opnå en fredelig løsning.
As other people have said, we need to bring pressure to bear to try and bring the parties together to endeavour to reach a peaceful solution.
DanishEn vedvarende bestræbelse at nå længere, end kræfterne egentlig rakte, i spindet af stater for fredens skyld.
The United Nations was set up as a beacon of goodwill and hope, and of a desire to free the human race from a kind of tribal relationship of estrangement and exclusion.
DanishVi kender Washingtons bestræbelse at styrke NATO ' s troværdighed ud over fjernelsen af den fælles fjende, som den havde frembragt.
We are well aware of Washington's desire to establish the Alliance's credibility following the disappearance of the common enemy that gave rise to it.
DanishVi må imidlertid ikke bruge denne mislykkede bestræbelse at opnå en aftale som en undskyldning for at blokere, hindre eller forpurre den indsats, der kan gøres nu.
However, we must not use this failure to secure an agreement as an excuse to block, hinder or stymie the efforts that can currently be made.
DanishDermed bliver den fælles bestræbelse at sørge for, at vi holder møde for åbne døre, og at borgerne har mulighed for at deltage deri, jo fuldstændig absurd.
This makes a complete nonsense of the effort we have all been making to ensure that our sittings are open and members of the public can participate.
DanishRådet deltager derfor aktivt i den internationale bestræbelse at finde frem til en omfattende politisk aftale inden for De Forenede Nationers rammer.
The Council, accordingly, is actively engaged in the international effort to find a comprehensive political solution in the framework of the United Nations.
DanishDen viser, at man har fulgt tilskyndelserne til at skabe økonomisk og social samhørighed, og den viser den politiske bestræbelse at forebygge en vis mangel på samhørighed.
It shows that justice has been done to ideas on achieving economic and social cohesion and it shows a political effort to avoid incoherence.
DanishDer er tre ting, der bør og skal gøres: Vi bør fortsætte vores bestræbelse at styrke retsstatsprincipperne og bekæmpe organiseret kriminalitet og korruption.
There are three things that need to and must be done: we need to continue our efforts to strengthen the rule of law and combat organised crime and corruption.
DanishSom De kan se, har jeg allerede gjort en bestræbelse at acceptere så mange af Deres ændringsforslag som mulig og går således allerede videre end til vores indledningsvise intention.
As you can see, I have already made an effort to accept as many amendments as possible, thus already going beyond our initial intention.

Other dictionary words

Danish
  • bestraebelse på

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.