"bestraeber sig på" English translation

DA

"bestraeber sig på" in English

See the example sentences for the use of "bestraeber sig på" in context.

Similar translations for "bestraeber sig på" in English

sig pronoun
preposition

Context sentences for "bestraeber sig på" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDet vil blive svært, men de bestræber sig at overholde fristen, som er i dag.
It is going to be difficult, but they are endeavouring to meet the deadline of today.
DanishUnionen bør også vise dem, at den virkelig bestræber sig at fremme folkesundheden.
The Union must show them too that it seriously intends to improve public health.
Danishbestræber sig at fremme sammenhold og konsensus i Det Europæiske Råd
shall endeavour to facilitate cohesion and consensus within the European Council;
DanishDette initiativ vil fortrænge det tibetanske, hvis ikke EU bestræber sig det modsatte.
This initiation will repress all things Tibetan unless the EU works to counteract it.
DanishDirektivet er typisk for de monolitiske handlinger, de bestræber sig at afvise.
I know how they feel, faced with the prospect of this directive.
DanishDet Forenede Kongerige bestræber sig at undgå et uforholdsmæssigt stort offentligt underskud.
The United Kingdom shall endeavour to avoid an excessive government deficit.
DanishDet skal også bifaldes, når man bestræber sig at ensarte kvaliteten i Europa.
We should also welcome efforts to align quality in Europe.
DanishDet er det, som amerikanerne bestræber sig at gøre på Guantanamo-basen.
This is what the Americans are trying to do at Guantanamo Bay.
DanishKommissionen bestræber sig at finde frem til og fremme gennemprøvede fremgangsmåder.
The Commission is endeavouring to identify and encourage practices whose effectiveness is proven.
DanishJeg kan forsikre Dem, at Kommissionen bestræber sig løbende af forbedre sine egne procedurer.
I may assure you that the Commission is constantly seeking to improve its own procedures.
DanishProblemet er et system, hvor man bestræber sig at overlade alt i markedets usynlige hænder.
The problem is a system that strives to leave everything to the invisible hands of the market.
DanishKommissionen bestræber sig at nå frem til fornuftige løsninger inden for disse forskellige problemområder.
The Commission is trying to find sensible solutions to this diverse set of problems.
DanishKommissionen bestræber sig at forbedre tingene på stedet.
The Commission is endeavouring to improve matters locally.
DanishMedlemsstaterne bestræber sig at nedbringe disse omkostninger.
Member States shall endeavour to reduce these costs.
DanishMedlemsstaterne bestræber sig at opretholde det bestående ligeværd mellem deres ordninger vedrørende betalt frihed.
Member States shall endeavour to maintain the existing equivalence between paid holiday schemes.
DanishKommissionen bestræber sig at føre flere initiativer til fremme af sikker brug af internettet i Europa ud i livet.
The Commission is pursuing several initiatives to promote the safest possible use of the Internet in Europe.
DanishDet må Den Europæiske Union ikke tillade, samtidig med at den bestræber sig at give sin udenrigspolitik større vægt.
In its efforts to achieve greater weight for its foreign policy, the European Union should not permit this.
DanishDerfor er der, mens nogle radiokanaler opfinder selvmordsterrorister, andre, der bestræber sig at informere seriøst.
While some radio stations invent suicide bombers, therefore, others are busy providing serious information.
DanishDerfor er det så vigtigt, at EU også fortsat bestræber sig at bidrage til at skabe fred i Mellemøsten.
That is why it is so important that the European Union continue in its endeavours to help broker peace in the Middle East.
DanishEU bestræber sig at sikre høj kvalitet på det indre marked, hvor konkurrencebegrænsninger er forbudt.
The EU strives to ensure that there is a high level internal market that renounces the notion of restrictions on competition.

Other dictionary words

Danish
  • bestraeber sig på

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Danish-English dictionary.