"bestrides" English translation

DA

"bestrides" in English

See the example sentences for the use of "bestrides" in context.

Context sentences for "bestrides" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDette er dog ingen grund til ikke at stemme for betænkningen, som ikke bestrides.
This is, however, no reason to vote against the report, which is itself uncontentious.
DanishAt medieudsendelser kan påvirke værdier, kan ganske vist ikke bestrides.
At the same time, of course, no-one disputes that media images can influence moral values.
DanishHan siger, at Kommissionen udøvede sine beføjelser - som under alle omstændigheder bestrides - i 1997.
He says that the Commission exercised its powers - which are disputed anyway - in 1997.
DanishDer blev opnået fremskridt, det kan ikke bestrides, og nu skal der bygges videre på disse fremskridt.
Progress has been made – yes, there is no disputing that – and now we have to build on that progress.
DanishDet italienske folk har truffet et klart valg, der ikke kan bestrides, og vi har fået en regeringschef.
The Italian people have made a clear, indisputable choice: we are in the presence of a Head of State.
DanishAllerførst fordi Deres kriterier af og til kan bestrides.
First, because your criteria are sometimes debatable.
DanishSamhørighedsfondens succes kan ikke bestrides.
There is no denying the success of the Cohesion Fund.
DanishRådsformandskabet kan fremvise en tvivlsom status, og det bestrides egentlig kun af rådsformandskabet selv.
The Council Presidency's track record is questionable, and it is in fact only the Council Presidency itself which disputes this.
DanishDet kan ikke bestrides, at disse job er nyttige, og hvis der skabes et tilstrækkeligt antal job, vil arbejdsløsheden i Europa falde.
Such jobs are unquestionably useful, and creating an adequate number of them would reduce unemployment in Europe.
DanishDet bestrides vel efterhånden ikke mere, at de små og mellemstore virksomheder, SMV, indtager en nøgleposition i Den Europæiske Union.
It is by now undisputed that small and medium-sized enterprises, or SMEs, play a key role in the European Union.
DanishSiden vi i Europa har forsøgt at gøre noget ved udviklingssamarbejde, bestrides effektiviteten og kvaliteten deraf.
Ever since we have attempted to do something about development cooperation, its effectiveness and quality have been called into question.
DanishAf årsager, som absolut kan bestrides, har jeg ikke ment, at man skulle foretage udelukkelse på stedet af den pågældende kollega.
I felt, for reasons which may well be open to question, that no purpose would be served by excluding the Member concerned immediately.
DanishNaturligvis kan det ikke bestrides, at efterspørgslen på det europæiske marked nødvendiggør en stor andel af importerede varer fra tredjelande.
Of course, there is no question but that the demand from the European market calls for a substantial share of imports from developing countries.
DanishJeg finder, at den øjeblikkelige debat om patentet, der bestrides af talrige forskere og læger, meget vel kan blive tungen på vægtskålen til fordel for» Biocyte«.
I believe that the current debate about this patent, which is being challenged by numerous researchers and doctors, risks tipping the balance in favour of 'Biocyte '.
DanishJeg minder Dem om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggenders fortolkning anses for godkendt, hvis den ikke bestrides før godkendelsen af protokollen for indeværende møde.
I would point out that the Committee on Constitutional Affairs’ interpretation will be considered adopted unless it is contested before the Minutes of the present sitting are approved.
DanishI Europa ville tæt ved 500.000 arbejdspladser, hvoraf mange bestrides af kvindelige arbejdere - som i øvrigt har færre ressourcer og således færre midler til at bekæmpe kræft - blive truet.
In Europe, a total of 500 000 jobs are at risk, many of them being done by women – who, in any case have fewer resources and are hence less able to fight against cancer.
DanishMan kan helt sikkert diskutere filtrenes sundhedsmæssige virkning, men det bør ikke kunne bestrides, at en cigarillo med filter i hvert fald er lidt sundere end en cigarillo uden filter.
The health effects of filters can certainly be disputed, but it ought to be indisputable that a cigarillo with a filter is in any case slightly more healthy than a cigarillo without a filter.
DanishJeg hører til iblandt dem, der hævder - og det bestrides på ingen måde i denne betænkning - at den politiske vilje til at samle Europas folk i et fælles hus bør sejre koste hvad det vil.
I am one of those who believe that the political will to bring together the peoples of Europe in a common home must prevail whatever the cost - and the report in no way takes issue with that idea.

Other dictionary words

Danish
  • bestrides

Even more translations in the English-Dutch dictionary by bab.la.