"deponering" English translation

DA

"deponering" in English

DA

deponering {en}

volume_up
deponering

Context sentences for "deponering" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

DanishDet er af afgørende betydning, at deponering så vidt muligt bliver noget fortidigt.
It is essential that landfill becomes, as far as possible, a thing of the past.
DanishI mange år har man betragtet deponering som den letteste og billigste løsning.
For many years landfill was seen as the easiest and least expensive option.
DanishHvordan det bidrager til at mindske afhængigheden af deponering, må guderne vide.
How this contributes to reducing dependence on landfill is anyone's guess.
DanishDer er ingen miljøforsvarlige grunde til at undtage denne form for deponering.
There are no environmentally responsible grounds for exempting this kind of disposal.
DanishDette direktiv om deponering af affald bør bestemt udgøre en del heraf.
This directive on the landfill of waste should most certainly form part of this.
DanishDeponering af affald bør, som ordføreren siger, være en sidste mulighed.
Landfill of waste should, as the rapporteur says, be an option of last resort.
DanishEndvidere støtter jeg forslaget om indførelse af en afgift på affald, der føres til deponering.
However, I support the proposal to introduce a tax on waste going to landfill.
DanishNej, vi skal undersøge, hvilken teknik til endelig deponering der er den sikreste.
No, we must examine which final-disposal technique is the safest.
DanishNej, vi må gå i gang med at skabe konkrete foranstaltninger til sikker endelig deponering.
On the contrary, we must get down to creating specific arrangements for safe final disposal.
DanishIgen, dette spørgsmål er reguleret i direktivet om deponering af affald fra 1999.
I also fail to understand why it is necessary to tighten up regulations on the export of household waste.
DanishProblemerne med deponering af atomkraftaffald er ikke løst.
The problem of the final disposal of nuclear waste has not been resolved.
DanishDeponering vil stadig være en vigtig mulighed, men den vil ikke have samme omfang som nu.
Landfill will still be a very important option but it will be diminished from its present importance.
DanishJeg er navnlig betænkelig ved at undtage underjordisk deponering.
I am particularly concerned about exempting underground disposal.
DanishHan har fotograferet en ulovlig deponering af atomaffald og dermed bevist, at han har civilcourage.
He demonstrated his public-spiritedness by photographing the illegal dumping of atomic waste.
DanishJeg repræsenterer et af de lande, der er nævnt blandt de skyldige med hensyn til deponering.
I represent one of the countries that has been mentioned among the guilty parties with regard to landfill.
DanishOg derfor kan jeg ikke acceptere, at der indføres undtagelsesbestemmelser for underjordisk deponering.
And so I cannot accept that exempting regulations should be introduced for underground disposal.
DanishDette er det andet forsøg på at få et EU-direktiv om deponering.
This is the second attempt at an EU landfill directive.
DanishJeg går imidlertid stærkt ind for, at standarderne for deponering endelig kommer på et sammenligneligt niveau.
Without them, I believe that we would be doing Europe no favours as a location for industry.
DanishDet er derfor afgørende, at deponering af affald finder sted så miljøvenligt som muligt.
It is therefore essential that the disposal of waste takes place in as environmentally friendly a way as possible.
DanishIndførelsen af den nye omkostningsberegning for deponering må nu hurtigst muligt iværksættes i medlemsstaterne.
The introduction of new costings for landfills must get under way very soon in the Member States.