"et" English translation

DA

"et" in English

volume_up
et {pron.}
EN
volume_up
et {num.}
EN

DA et
volume_up
{pronoun}

et (also: en)
volume_up
a {art.}
Der er stillet et spørgsmål, men det er mere end et spørgsmål, det er et valg.
The question has been raised, and it is more than a question, it is a choice.
Kommissionen fremsatte derfor for godt et år siden et forslag om et sådant forbud.
The Commission therefore put forward a proposal for such a ban just over a year ago.
Kommissionen har forelagt et bekosteligt forslag om et satellitovervågningssystem.
The Commission has put forward a costly proposal for a satellite monitoring system.
et (also: en)
volume_up
an {art.}
Vi har gentaget, at " et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau er sikret ".
We have repeated that ‘ [ A]n adequate level of data protection is guaranteed’.

Context sentences for "et" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishEt andet vigtigt punkt vil være omgangen med og forvaltningen af vandressourcer.
A further key point will be the approach to, and management of, water resources.
DanishDet bringer os frem til næste punkt på dagsordenen, men vi har et lille problem.
That now brings us to the next item on the agenda, but we have a slight problem.
DanishEt kulfyret kraftværk og en atomreaktor har en virkningsgrad på mindre end 35 %.
A coal-fired power station and a nuclear reactor have a yield of less than 35 %.
DanishVi har også fortsat et alvorligt problem med bortførelser uden for Fællesskabet.
We also continue to have a serious problem for abductions outside the Community.
DanishJeg finder, at der i betænkningen søges givet et positivt svar på dette problem.
I think that the report attempts to provide a positive response to this problem.
DanishTror De helt ærligt, at de vil nå frem til en aftale om et så vigtigt spørgsmål?
In truth, do you believe that they will agree on this extremely important issue?
DanishDen uundgåelige konsekvens af dette er, at Parlamentet bliver til et stemmested.
Parliament is becoming a voting parlour, and this is the inevitable consequence.
DanishChrome kan også åbnes, når du trykker på et weblink, f.eks. et link i en e-mail.
Chrome can also be opened when you touch a web link, e.g. a link in your email.
DanishFru formand - De har sagt det mange gange - dette er et meget alvorligt problem.
Madam President, you have said several times that this is a very serious problem.
DanishVi kan ikke starte en debat nu, selv om der er tale om et meget vanskeligt emne.
We cannot start a debate now, even if the matter is an extremely sensitive issue.
DanishJeg mener, at et helt kontinents dødskamp bør veje tungere end enkeltinteresser.
I think the agony of a whole continent takes precedence over special interests.
DanishHer er der et påtrængende behov for handling, også af hensyn til troværdigheden.
There is an urgent need for action here if our credibility is to be maintained.
DanishMed hvilket lovmæssigt grundlag kan et land tilrane sig international kompetence?
How can a country justify its decision to confiscate an international authority?
DanishArtikel 160 fastlægger et middel, for så vidt angår de individuelle kommissærer.
Article 160 provides for a tougher remedy in respect of individual Commissioners.
DanishJeg vil gerne kommentere et emne, som interesserer mig meget, nemlig skovbruget.
I would now like to turn to a subject of great interest to me, which is forestry.
DanishJuridisk, på basis af traktaten, kan jeg entydigt besvare spørgsmålet med et ja.
In legal terms, in terms of the Treaty, I can certainly give a positive answer.
DanishHer forventer jeg, at vi i morgen under afstemningen sender et helt klart signal.
In that regard I expect us to give a very clear signal during the vote tomorrow.
DanishHr. formand, jeg vil begynde med at sige, at det er et vigtigt emne, vi tager op.
Mr President, I should like to begin by saying that this is an important matter.
DanishVi har den modsatte teori, for i et psykopatisk regime eksisterer tilliden ikke.
We hold the opposite view, since no trust can be placed in a psychopathic regime.
DanishMen den vold, det søger at bekæmpe, er et stort problem i Europa og andre steder.
However, the violence it aims to combat is a major problem in Europe and beyond.