"evt." English translation

DA

"evt." in English

DA evt.
volume_up
{adverb}

evt.
Revisionsudvalg er ofte nødvendige, idet de gør det nemmere for revisorer at modstå et evt. pres fra ledelsen.
Audit committees are often necessary to help auditors keep their backs straight against possible pressure from management.
Vedvarende energi skal nu have samme status som gammeldags energi, evt. ved en eller anden form for traktatfæstelse.
Renewable energy should now be given the same status as traditional energy, if necessary through some kind of treaty commitment.
Det er også rigtigt at udvikle et perspektiv, som følger reformprocesserne videre, evt. også i årene efter tiltrædelsen.
It is also right to develop a perspective for continuing to monitor the reform processes, if necessary even in the years after accession.
evt.
Med den fælles beslutningsprocedure kan vi stille og roligt fjerne den fælles landbrugspolitik og evt. landmændene.
It will be the European Constitution that will make these two solutions possible.
GUE / NGL-Gruppen ønsker derfor at henlede opmærksomheden på en af følgerne af en evt. udsættelse.
That is the reason why my group wishes to focus attention on one of the consequences of a possible delay.
Revisionsudvalg er ofte nødvendige, idet de gør det nemmere for revisorer at modstå et evt. pres fra ledelsen.
Audit committees are often necessary to help auditors keep their backs straight against possible pressure from management.
evt. (also: muligvis, måske)
Synes De, at beskyttelsesforanstaltningerne måske burde revideres og evt. ændres?
Do you think that the safeguard measures perhaps need to be reviewed again and possibly amended?
Ulovlig import fra Kina, evt. også fra Rusland, er et hovedpunkt i den mundtlige forespørgsel.
At the forefront of the oral question are illegal imports from China, and possibly also from Russia.
Vi har ikke og må ikke have til hensigt at overregulere og derved evt. hæmme dette nye succesrige marked.
It is not, nor should it be, our intention to over regulate and, hence, possibly impede this successful, burgeoning market.

Context sentences for "evt." in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishJeg kunne beslutte at deltage i en -march, men denne -march vil evt. blive forbudt.
I could decide to go on a gay pride march, but that gay pride march could be banned.
Danish- Hr. formand, jeg spørger mig selv, om der evt. er tale om en misforståelse.
Mr President, I wonder whether there might not perhaps have been a misunderstanding.
DanishKan det betragtes som lovligt, hvis det evt. er foregået på EU ' s territorium?
I personally am convinced that we need to re-examine four main points.
DanishDet er ikke nok, når man nu har sagt i Moskva, at man evt. vil sende nogle tilbage.
It is simply not enough that Moscow has now said some may be sent back.
DanishDet kunne kommissæren evt. overveje set i lyset af hans forslag om slottildeling.
Perhaps the Commissioner could consider that in the context of his slot-allocation proposals.
Danish- at beskytte de demokratiske institutioner og civilbefolkningen mod et evt. terrorangreb
protect democratic institutions and the civilian population from any terrorist attack,
DanishGoogle Direkte vil evt. øge eller sænke dit generelle visningsniveau.
Google Instant might increase or decrease your overall impression levels.
DanishMen måske kan jeg lokke noget ud af Rådet, evt. lidt mere generelt.
However, I wonder if I can tease something out from the Council, perhaps in a broader sense.
DanishKommissionen ønsker at udvikle en systemisk reaktion på evt. dårlig økonomisk ledelse.
It was included in the ‘ Hague programme’, which increases judicial cooperation between Member States.
DanishHvis personer samles op på det åbne hav, kan de evt. sendes tilbage til gennemrejselandet.
At the same time, it became clear that existing initiatives can be used as a basis for many things.
DanishEn evt. farlig adfærd bør straffes og forebygges, og vi mangler ikke instrumenter til dette formål.
By way of example: I fly a totally harmless machine, one which does not even have an engine.
DanishEn evt. løsning bør sikre, at det ukrainske folk igen får tillid til Ukraines valgsystem.
Any solution should ensure that the Ukrainian electoral system regains the trust of the Ukrainian people.
DanishEn evaluering trænger sig derfor på, en rationel evaluering og evt. en tilpasning af denne fælles holdning.
If you are to impose these kinds of sanctions on Cuba, then impose them on China as well.
DanishDe personer, der evt. forsøger at skabe sig en ny tilværelse i Europa, skal sætte sig ind i Europas kultur.
And if we have considered these things, then let us speak out with a big exclamation mark!
DanishHvilken rolle vil europæiske styrker evt. komme til at spille i Kosovo?
What role may European troops soon play in Kosovo?
DanishKun på den måde kan man evt. tackle denne krise.
That is the only way we will ever get this crisis hotspot under control.
DanishSå snart forholdene tillader det, kan antallet af tropper reduceres og missionen evt. bringes til ophør.
It would be the height of folly to take for granted the undoubted improvements which have occurred.
DanishDet vil også her være vigtigt at sende en valgobservationsmission fra OECD af sted, evt. med Parlamentets støtte.
Again, an election observation team from the OECD, perhaps with your support, will be important.
DanishFor det andet bør vi have fuldstændigt kendskab til, hvilke følger en evt. ophævelse af embargoen vil få for våbenstrømmene.
I am proud of what Britain has done, but I want to see an international arms trade treaty.
DanishPå baggrund af de usbekiske myndigheders svar og resultaterne af en evt. undersøgelse vil Rådet træffe passende foranstaltninger.
These conclusions sent an urgent, clear and relevant message to the Uzbek authorities.