"for" English translation

DA

"for" in English

EN
EN
EN
EN
EN

"for" in Danish

DA
DA

for {adverb}

volume_up
for
Hjemstedet for Fødevaresikkerhedsmyndigheden er for øvrigt endnu ikke fastlagt.
The location in which the authority should be based is still to be indicated, in fact.
Vi skærer ned på markederne for mælk, fjerkræ og korn for ikke at nævne oksekød.
We are retracting from milk, poultry and grain markets, not to mention beef.
Der er brug for omtanke og forsigtighed, men også for at stå fast på vores principper.
We must be cautious and prudent, but must also stick resolutely to our principles.
for (also: om, siden, ved, af)
Lad os ikke vente, for historiske lejligheder forpasses alt for hurtigt.
We should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
For første gang bliver hver af de tre institutioner repræsenteret af en kvinde her.
For the first time, each of the three institutions is represented here by a woman.
For det andet er Korea det sidste land i verden, som stadig er delt af en mur.
Secondly, Korea is the last nation in the world that is still divided by a wall.
for (also: henne)
EU vil ganske vist åbne det indre marked for postvæsenet, men ikke for enhver pris.
The EU wants to open up the internal market for postal services, but not at any price.
Fuldstændig afvæbning af Irak for masseødelæggelsesvåben står ikke til diskussion.
The removal of all weapons of mass destruction from Iraq is not at issue.
Værdien burde mindst ligge under det halve, for det kan lade sig gøre analytisk.
The level ought to be at least as low as half, as this is possible to analyse.
for (also: ligeså, også)
Europa er for akademisk, for kompliceret, for uigennemsigtig, for kold for mange.
For many, Europe is too top heavy, too complicated, too unfathomable, too cold.
Der er for mange rettigheder, for mange regler, og der er for lidt plads til ledelse.
There are too many rights, too many regulations and too little room for leadership.
Jeg mener, at den foreliggende beslutning er for vag, for afventende, for forsigtig.
I believe that the current resolution is too vague, too 'wait and see ', too cautious.
For 12, 11 eller 10 måneder siden var De den eneste, der argumenterede for det.
One year ago, 11 months ago, 10 months ago - yours was an isolated voice.
Vi oplevede det i Europa for to år siden og for halvandet år siden i Kosovo.
We saw this happen in Europe two years ago, and in Kosovo a year and a half ago.
For fem år siden var fru Bloch von Blottnitz ordfører for levnedsmiddelbestråling.
Five years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
for (also: eftersom, siden)
Vi har for længe siden passeret det stadium, når vi taler om sikkerhedsspørgsmål.
We have long since passed that stage when we are talking about security issues.
Spørgsmålet om Afghanistan er opstået for lang tid siden, uden at nogen har interveneret.
The issue of Afghanistan emerged long since without anyone intervening.
Det er ikke noget nyt forslag, for siden hvidbogen i 1993 har vi uophørligt gentaget det.
It is not a new proposal, for we have repeated it endlessly since the White Paper in 1993.
Nogle gange er der for meget bureaukrati og for meget tøven, når bistanden skal bevilges.
Sometimes there is too much bureaucracy, too much red tape, and too much vacillation when the aid is granted.
Ordføreren mener, at fartøjsejerne betaler for meget for disse aftaler.
The rapporteur believes that shipowners pay too much for these agreements.
NATO-krigen ødelagde for meget og efterlod for stor lidelse.
The NATO war destroyed too much and left too much suffering in its wake.
EN

for {adverb}

volume_up
Nevertheless, it is regrettable that the budgetary funds that have been set aside for this are so low.
Det er imidlertid beklageligt, at de budgetmidler, der er afsat, er så ringe.
It is, however, going too far for Europe to say that women should protect themselves.
Man går imidlertid for vidt, når man ser det som EU ' s opgave at pålægge kvinderne at beskytte sig selv.
But they do not want to do so for tax reasons.
Det vil disse personer imidlertid ikke gøre på grund af skatterne.

Context sentences for "for" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishMindretal og flertal skal have muligheder for udveksling af mennesker og kultur.
Minorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
DanishDer afprøves i øjeblikket sporbreddeskiftere for at lette passagen over grænsen.
Gauge switches are now being tested there to make it easier to cross the border.
DanishFor det første den kulturelle mangfoldighed og indførelsen af nærhedsprincippet.
Firstly, cultural diversity and implementation of the principle of subsidiarity.
DanishMange tak, hr. formand for Rådet, for dette meget udførlige og informative svar.
Thank you, Mr President-in-Office, for that very detailed and informative reply.
DanishDet område, hvor der er mest brug for at sætte ind, er de private husholdninger.
The main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
DanishDet har talsmanden for min gruppe sagt så udmærket, og jeg vil ikke gentage det.
The spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.
DanishVi skal holde denne succesfulde kurs i en periode, der er afgørende for Unionen.
We need to pursue this successful course, in what is a key period for the Union.
DanishRevisionen skal sikre, at EU ' s forbrugere og skatteydere får mere for pengene.
For EU consumers and taxpayers, the review should ensure better value for money.
DanishGlobaliseringen giver fordele for alle lande, som involveres i verdensøkonomien.
Globalisation offers benefits to all countries that engage in the world economy.
DanishEuropas intervention vil være vigtigere end nogensinde for at redde situationen.
Europe's assistance will be more important than ever in salvaging the situation.
DanishSituationen for kvinder i Saudi-Arabien giver anledning til betydelig bekymring.
The situation of women in Saudi Arabia is a matter of very considerable concern.
DanishKommissionen mener for det andet, at beregningen ikke fungerer korrekt i Østrig.
Then the Commission said that the calculation did not work correctly in Austria.
DanishDer er så afgjort brug for en mere effektiv fordeling af vandet i hele regionen.
Definitely a more effective allocation of water throughout the region is needed.
DanishVi har også fortsat et alvorligt problem med bortførelser uden for Fællesskabet.
We also continue to have a serious problem for abductions outside the Community.
DanishDet gælder for eksempel professor Harold Varmus, Nobelpristager og leder af NIH.
One such is Professor Harold Varmus, Nobel Prize winner and director of the NIH.
DanishUnder tredje søjle er bestikkelse en forbrydelse inden for Den Europæiske Union.
Under the third pillar, bribery within the European Union is a criminal offence.
DanishHr. formand, det beslutningsforslag, som vi drøfter i aften, taler for sig selv.
Mr President, the resolution we are discussing this evening is self-explanatory.
DanishEn økonomisk krise, en politisk krise og også en tillidskrise, er jeg bange for.
An economic crisis, a political crisis and also, I fear, a crisis of confidence.
DanishHvilken rolle spiller EU inden for de overordnede rammer, hvilken opgave har EU?
What is the European Union's role, what is its mission, in this general context?
DanishFor det andet proportionalitet mellem den egentlige værdi og form og udformning.
Second, to create a relationship between the actual size and the form and shape.