"forfald" English translation

DA

"forfald" in English

DA forfald
volume_up
{et}

forfald
volume_up
decay {noun}
Industrien er det gået tilbage for, eller den er gået i forfald.
Industry has been decimated or allowed to decay.
Det fremmer egoisme, social udelukkelse, normreduktion og sædeligt forfald.
It stimulates egocentricity, social exclusion, a blurring of moral standards and moral decay.
Jeg mener, at en nedsat momssats ville kunne stoppe forfaldet af hele byområder.
I think a reduced rate of VAT might prevent whole urban areas from falling into decay.
forfald (also: forfaldsdato)

Context sentences for "forfald" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishFor det første står der i betænkningen, at der ikke må forekomme socialt forfald.
Firstly, the report says that there should be no adverse social consequences.
DanishMen det fører til forfald og derefter til en direkte fare for demokratiet.
This leads to the decline of, and consequently the direct threat to, democracy.
DanishUdvikling af korruption medfører nødvendigvis forfald og ødelæggelse af andre.
The development of one necessarily leads to the perversion and then the destruction of the others.
DanishDet moralske forfald er stort, næsten som i Sodoma og Gomorra.
The country is in sharp moral decline: it is almost like Sodom and Gomorra.
DanishIsær børnesexturismen vokser som følge af valutaens forfald.
Child-sex tourism in particular is thriving as a result of the falling exchange rates.
DanishStatens forfald fører på den anden side til katastrofe og anarki.
The decline of the state, however, leads to catastrophe and anarchy.
DanishHr. formand, ærede medlemmer, landdistrikterne befinder sig i en usikker situation, i ren og skær forfald.
Mr President, ladies and gentlemen, the rural world is in a precarious state, in open decline.
DanishVi har alle set for mange områder, hvor tillukkede butiksfacader er et tegn på et kvarter i forfald.
We have all seen too many areas where the closed shop fronts are a sign of a run-down neighbourhood.
DanishAbort er den bekvemme løsning for et samfund, som er i forfald, fordi det ikke længere respekterer livet.
Abortion is the easy solution, creating a society that is dying because it no longer respects life.
DanishBefolkningen lever i fattigdom, samfundet er i fuldstændigt forfald, og landet er stadig underudviklet.
The Vietnamese people live in poverty, their society is in decline and the country is still under-developed.
DanishDerfor er vi nu i forfald med forældede strukturer og overkapacitet i vand- og kloaksystemet.
The future reform of structural funding will bring about many changes to regions within the original 15 Member States.
DanishTil trods for det forfald, der præger landets infrastrukturer, er der i dag registreret over 21 millioner vælgere.
There is a whole range of options that we are currently assessing to see if they are technically feasible.
DanishI det klima af almindeligt forfald, som Daniel Cohn-Bendit talte om for lidt siden, er dette mærkeligt.
In the climate of general degeneration of which Daniel Cohn-Bendit spoke so critically a few moments ago, that is a strange thing.
DanishUd over de katastrofale sociale og økonomiske følger af dette forfald bør de miljømæssige aspekter også tages op.
Beside the disastrous social and economic consequences of this deterioration, environmental aspects should also be addressed.
DanishDomstolen udfærdiger bestemmelser om afløsning af justitssekretæren for tilfælde, hvor denne får forfald.
The Court of Justice shall arrange for replacement of the Registrar on occasions when he is prevented from attending the Court of Justice.
DanishJeg tror endda, at den betragter dem som et mindre onde i forhold til hypotesen om sektorens fortsatte forfald.
I even believe that the Commission considers these repercussions as a lesser evil, when compared to the possible alternative of continued deterioration in the sector.
DanishDen progressive fremmedgørelse og det fysiske forfald hos en slægtning er utåleligt såvel for patienten som for hans familie og lægerne.
The progressive alienation and physical decline of an elderly person cause immense suffering to both the patient and his or her family and carers.
DanishBjergområderne dømmes til forfald og affolkning, og det sker ud fra barske, liberale kriterier og en tankegang styret af fortjeneste og konkurrence.
What with grim neo-liberal criteria and the profit and competition argument, mountain regions are condemned to stagnation and abandonment.
DanishDirektionens formand, eller ved hans forfald en af næstformændene, leder bestyrelsens møder uden at deltage i afstemningen.
The President of the Management Committee or, in his absence, one of the Vice-Presidents, shall preside over meetings of the Board of Directors but shall not vote.
DanishTusindvis af arbejdstagere i denne branche lever bogstaveligt talt på sultegrænsen, og flere områder er dømt til forfald med en arbejdsløshed på over 80 %.
Thousands of workers in this sector are literally starving and entire areas are being condemned to decline, with unemployment over 80 %.