"fristende" English translation

DA

"fristende" in English

DA fristende
volume_up
{adjective}

fristende
Det er bestemt fristende at tænke på gengældelsesaktioner via toldtariffer.
It is indeed tempting to think of taking retaliatory action through tariffs.
Det er en fristende tanke, men det er imidlertid juridisk problematisk i en række lande.
It is a tempting idea, but it is a legal minefield in a number of countries.
En sektorafgrænset fremgangsmåde, med udgangspunkt i et fag, er undertiden fristende.
A sectorial, discipline-based approach is on occasion a tempting one.
fristende (also: dragende, lokkende)
Det er rigtigt, at de nye forsøgsteknikker gennem et dybere kendskab til egenskaberne og svaghederne ved vore og de øvrige dyrs gener åbner nye og fristende perspektiver for den medicinske forskning.
Of course, new experimental techniques based on a deeper knowledge of the qualities and weaknesses of our genes and those of other animals open new and enticing horizons for medical research.

Context sentences for "fristende" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDa Letland har omfattende handel med Belarus, var dette et fristende lokkemiddel for letterne.
Because Latvia trades extensively with Belarus, this was a big hook for the Latvians.
DanishDerfor er det fristende at fortsætte på den gamle måde med anvendelse af animalsk kød- og benmel.
This is why there remains a great temptation to continue to use animal and bone meal in the traditional way.
DanishUSA-modellen er tydeligvis en fristende mulighed.
The American model is obviously an attractive template.
DanishDet er fristende at kræve, at udgifterne til indenlandske og grænseoverskridende betalinger skal være ens.
It seems appealing to demand that the costs for national and cross-border payments in euros should become the same.
DanishDet er meget fristende at udtale sig om indholdet af de udtalelser, der tilskrives dette medlem af Front national.
There is a strong temptation to express an opinion about the content of the remarks attributed to the member.
DanishVi var for så vidt ikke et nyt undersøgelsesudvalg, selvom det undertiden kunne være fristende at åbne sagerne igen.
So we were not a new committee of inquiry, although there was sometimes a temptation to open the books again.
DanishFor de tyrkiske parallelsamfund i Europa - måske i Tyskland eller Østrig - kunne det måske være fristende at misbruge disse mønter.
   – Madam President, Commissioner, I do realise that there are no grounds for panic, as you say.
DanishJeg tror, at det er fristende at gøre dette.
DanishPerspektiverne er umiddelbart fristende, men har vi virkelig forstået, hvilke radikale ændringer vores væremåde kommer til at gennemgå?
The possibility appears to be attractive at first sight, but do we really realise how radically our existence might change?
DanishDet er således fristende at ønske at besvare angrebet med et hurtigt modtræk, men konsekvenserne heraf vil være uoverskuelige.
After an outrage of this kind, there may, in other words, be a great temptation to call fervently for violent retaliation which would, however, have immeasurable consequences.
DanishFor at systemet også skal være fristende for landbrug, der satser på udvikling af virksomheden, er udvalgsforslaget om forhøjelse af støtteniveauet begrundet.
To make the scheme attractive also to farms attempting to improve production, our committee's proposal on raising the level of support is justified.
DanishDet er altid fristende efter forfærdelige begivenheder af denne art at konkludere, at vi bør lægge vores strategi om og udarbejde en ny plan.
Finally, it is absolutely essential that the political leaderships in Belgrade and Pristina refrain from provocative statements which can only serve to exacerbate tensions.
DanishDet største land, den største befolkning, et voksende marked, fristende for vestlige investorer, ingen påviselig ændring med hensyn til menneskerettighederne.
It is the biggest country, the largest population, a growing market, attractive to Western investors, and no sign of movement in the human rights situation.
DanishIdéen med en fælles valuta er måske fristende, men jeg har altid være meget forbeholden med hensyn til dens indførelse i et begrænset antal medlemsstater.
The idea of a single currency is perhaps attractive, but I have always expressed strong reservations about its introduction by a limited number of Member States.
DanishDet er ganske vist ikke noget specielt fristende perspektiv at se ham uden figenblad, men forslaget om at tage emnet op til diskussion er naturligvis ikke helt ved siden af.
Although seeing him with his trousers down is not a particularly appealing prospect, the idea of debating the issue he has raised here is not at all bad.
DanishSelv om det er meget fristende at svare - både som skotsk medlem af Parlamentet og som britisk minister - vil jeg venligst minde Parlamentet om, at jeg i dag svarer på vegne af formandskabet.
The Waste Incineration Directive neither precludes nor discourages the use of waste as a competitive and efficient alternative energy source.
DanishDet er på forhånd en meget fristende rolle, men der kommer en dag, hvor denne holdning kan blive meget farlig og tung at bære også for den første og eneste stormagt i verden.
That is a great temptation, on the face of it, but the day will come when such an attitude may become very dangerous and hard to sustain, even for the world's biggest and only superpower.
DanishDet har været meget fristende at stille betingelser vedrørende demokrati for lån til Tyrkiet, men for så vidt angår denne betænkning, har det ikke været teknisk muligt.
There has been a huge temptation to impose conditions on loans to Turkey, with reference to issues of democracy, but there has been no opportunity, technically speaking, to do so in this report.
DanishDet er fristende at gå over til stivnende blokdannelse og forhøje Den Europæiske Unions ydre grænser, toldmurene, til et niveau, hvor den udefra kommende konkurrence hindres.
There is a great temptation to move to the rigid formation of a bloc and to raise the external borders and tariff walls of the European Union high enough to resist competition from elsewhere.