"fungere" English translation

DA

"fungere" in English

DA fungere
volume_up
{verb}

fungere (also: arbejde)
Globalisering kan kun fungere godt, hvis handelen kan fungere godt.
Globalization can only work properly if trade is able to work properly.
15 splittede nationale elektroniske kommunikationsmarkeder kan ikke fungere.
Fifteen separate national electronic communications markets cannot work.
For hvis det ikke fungerer dér fra starten, vil det måske heller ikke fungere hos os.
If this process does not work there from the start, then it may well not work for us either.
fungere (also: virke)
En Europæisk Union, som kan fungere effektivt, gennemsigtigt og demokratisk.
A European Union which can function efficiently, transparently and democratically.
En socialsikringsordning kan ikke fungere uden en høj beskæftigelsesgrad.
A system of social security cannot function without a high degree of employment.
Men åbenhed vil aldrig komme til at fungere, blot fordi det står i traktaterne.
But transparency will never function simply because it is written into the Treaties.
fungere (also: operere)
Uden IFOR vil de demokratiske institutioner ganske givet ikke fungere.
Without IFOR, democratic institutions will not be able to operate securely.
Uafhængige menneskerettighedsorganisationer kan næppe fungere.
Independent human rights organisations can scarcely operate in the country.
Hvis alt dette skal fungere tilfredsstillende, er der brug for fælles regler.
If all this is to operate satisfactorily, common regulations are required.
fungere (also: afvikle, ile, jage, løbe)
Det indre marked kan ikke fungere alene med henstillingen om en eventuel overenskomst.
The single market cannot run purely on advice tendered in regard to a possible agreement.
Det er noget, vi er særligt opmærksomme på, så dette kan komme til at fungere optimalt.
This is something we are giving quite a lot of attention in order to have this run smoothly.
Men et sådant kontor vil først været oprettet og klar til at fungere i 2005.
However, it will take until 2005 to have such an agency up and running.

Context sentences for "fungere" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDenne fond vil fungere som støddæmper over for globaliseringens stærke lokomotiv.
That fund will act as a shock absorber to the powerful engine of globalisation.
DanishDet forstærkede samarbejde vil kunne fungere godt med mindst otte medlemsstater.
Reinforced cooperation works very well with a minimum of eight Member States.
DanishDa vil de nye og delvis overlappende ydelser og tjenester fungere side om side.
It is then that new and partially overlapping activities and services will co-exist.
Danishfor at få det til at fungere.
Mail Plus accounts just yet, but we've reached out to Yahoo! to try to get it working.
DanishVi må sikre, at Unionen kan fungere godt for vores nuværende og kommende borgere.
We must ensure the good functioning of the Union for our citizens present and future.
DanishDet var derfor, at jeg lovede en radikal ændring af Kommissionens måde at fungere på.
This is why I have promised a revolution in the Commission's operating procedures.
DanishMen hvordan skal det fungere, hvis begge parter taler om militære muligheder?
How is that possible, however, with talk of military options on both sides?
DanishEuroen skal i denne henseende fungere som katalysator i bekæmpelsen af arbejdsløsheden.
In this respect, the euro must be the catalyst in the fight against unemployment.
DanishDet er ikke noget ukendt fænomen, og det kan også komme til at fungere her.
It is for that reason that provision is made for this in the European Constitution.
DanishAt EU skal fungere som en bank for boliglån til sit personale, er ikke formålstjenligt.
It is not appropriate that the EU should act as a mortgage bank for its staff.
DanishDe 15 fortsætter deres overvejelser om, hvordan denne enhed skal fungere.
The Fifteen are continuing to reflect on the means of implementing this mechanism.
DanishVi opfordrer kommissæren til at se på dette og at forsøge at få det til at fungere bedre.
We urge the Commissioner to look at this and to try to make this more workable.
DanishVi kan derfor roligt gå ud fra, at anvendelsen også vil fungere godt til næste år.
It does, of course, depend on what is being estimated, and on how much is to be taken up.
DanishFra et lille lands synspunkt kan Kommissionen også fungere som et multinationalt selskab.
From a small nation's viewpoint, the Commission can also seem like such an entity.
DanishDet, der fungerer for passagererne, kunne komme til at fungere for varetransporten.
What works for passenger services could be applied to and developed for freight services.
DanishDialog, åbenhed og deltagelse er forudsætningerne for, at demokratiet kan fungere.
Dialogue, transparency and participation are the prerequisites of a functioning democracy.
DanishJeg håber, det vil lykkes for dem, og at Mochovce-værket vil fungere godt og sikkert.
I wish them great success, and I hope the Mochovce nuclear plant works well and safely.
DanishDet betyder ikke, at der ikke er plads til at forbedre forholdets måder at fungere på.
That does not mean that there is not room to improve the workings of that relationship.
DanishEn regering, der ikke kan mødes kan jo ikke rigtig komme til at fungere.
A government that cannot meet will not of course be able to start operating properly.
DanishMen et sådant kontor vil først været oprettet og klar til at fungere i 2005.
However, it will take until 2005 to have such an agency up and running.