"gård" English translation

DA

"gård" in English

DA gård
volume_up
{en}

1. general

gård

2. ""Baggården ved huset er stor""

gård (also: gårdsplads, hof)
volume_up
court {noun}
Fremdeles indrettede han Præsternes Forgård og den store Gård og Porte til Gården; Portfløjene overtrak han med Kobber.
Furthermore he made the court of the priests, and the great court, and doors for the court, and overlaid the doors of them with brass.
Og Mordokaj gik Dag efter Dag frem og tilbage foran Fruerstuens Gård for at få at vide hvorledes Ester havde det og hvorledes det gik hende.
And Mordecai walked every day before the court of the women's house, to know how Esther did, and what should become of her.
Haman var netop kommet ind i den ydre Gård til Kongens Palads for at bede Kongen om at Mordokaj måtte blive hængt i den Galge han havde rejst til ham.
Now Haman was come into the outward court of the king's house, to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him.
gård (also: gårdsplads)
volume_up
yard {noun}
Der bliver gravet en fællesgrav i hospitalets gård, hvor ligene kan blive ophobet.
A single pit has been dug in the hospital yard so that the bodies can be piled into it.
gård (also: gårdsplads)
Jeg ville sige, at der finder en stor bayrisk ølsmagning sted til foråret i Parlamentets gård her i Strasbourg!
I wanted to say that in the spring there will be a large beer-tasting session for Bavarian beer in the Parliament courtyard here in Strasbourg.
Jeg ved faktisk ikke, hvad der er værst, om man bliver stenet med små sten i en lukket gård eller med store sten på en offentlig plads.
To be honest, I do not know which is worse, whether you are stoned to death in a private courtyard with small stones or with large rocks on a public square.

3. "Til landbrug"

gård (also: bondegård, farm, landbrug)
volume_up
farm {noun}
Sidste søndag kørte jeg fra min gård i den nordlige del af Yorkshire til Strasbourg.
Last Sunday I drove from my farm in North Yorkshire to Strasbourg.
Jeg skal sige Dem følgende: På min gård er der en læsserampe, der er lige så høj som lastbilen.
Let me tell you this: my farm has a loading ramp the height of the lorry.
De må eje deres egen jord, deres hjem og deres gård.
They need to own their own land, their home and their farm.
gård (also: bondegård)
volume_up
ranch {noun}

Context sentences for "gård" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishNår den stærke bevæbnet vogter sin Gård bliver det han ejer i Fred.
When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace:
DanishOg de komme til en Gård hvis Navn var Gethsemane; og han siger til sine Disciple "Sætter eder her imedens jeg beder.
And they came to a place which was named Gethsemane: and he saith to his disciples, Sit ye here, while I shall pray.
DanishDa forsamledes Ypperstepræsterne og Folkets Ældste i Ypperstepræstens Gård; han hed Kajfas.
Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,
DanishOg Peter fulgte ham i Frastand til ind i Ypperstepræstens Gård og han sad hos Svendene og varmede sig ved Ilden.
And Peter followed him afar off, even into the palace of the high priest: and he sat with the servants, and warmed himself at the fire.
DanishMen Peter fulgte ham i Frastand indtil Ypperstepræstens Gård og han gik indenfor og satte sig hos Svendene for at se hvad Udgang det vilde få.
But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.
DanishDa kommer Jesus med dem til en Gård som kaldes Gethsemane og han siger til Disciplene: "Sætter eder her medens jeg går derhen og beder.
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.
DanishMen på Daniels Bøn overdrog kongen Sjadrak Mesjak og Abed Nego at styre Landsdelen Babel medens Daniel selv blev i Kongens Gård.
Then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego, over the affairs of the province of Babylon: but Daniel sat in the gate of the king.
DanishMen Simon Peter og en anden Discipel fulgte Jesus og den Discipel var kendt med Ypperstepræsten og han gik ind med Jesus i Ypperstepræstens Gård.
And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest.
DanishDesværre har jeg konstateret, at Kommissionen under den undtagelsesordning, der er indeholdt i markedsordningen, udelukkende forstår salg fra producentens gård.
Unfortunately, however, I have discovered that the Commission only takes the waiver in the market organisation to mean sales on the producer's holding.
DanishJeg tror sjældent, at Parlamentet har gjort sig så latterligt eller har vist sig så komplet magtesløs som i gård under debatten om Algeriet.
I believe that this Parliament has rarely made such an exhibition of itself or shown itself to be so completely powerless as yesterday during the debate on the situation in Algeria.
DanishVirkeligheden er, at i mange små landsbyer såsom Codole i Gard blev 98 % af husene ødelagt syv dage før jul, og hundredvis af familier er hjemløse, hvilket har konkrete budgetmæssige virkninger.
Others will mention man’ s mania for urbanisation, always wanting to build more at the expense of the countryside and indifferent to its population.