"gøre" English translation

DA

"gøre" in English

DA gøre
volume_up
[gør|gjorde] {verb}

Det minder os også om, hvad Unionen bør gøre, og hvordan den bør gøre det.
It is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it.
Hvis de ikke finder det nødvendigt at gøre det, kan jeg ikke gøre noget ved det.
If they do not deem it necessary to do so I cannot make any other arrangements.
Vi forstår, hvorfor vi skal gøre det, men forstår vi, hvad vi skal gøre?
It is clear why we should do it but what do we need to do in that context?
Vi kunne ikke gøre alle tilfredse, men vi bestræbte os for ikke at gøre alle utilfredse.
We could not make everyone happy, so we tried not to make everyone unhappy.
Formålet er at gøre det muligt at gøre denne diversitet til en mulighed for alle.
The aim is to make it possible to turn this diversity into an opportunity for everybody.
Kun således kan man effektivisere administrationen og gøre den mere økonomisk.
Only in this way can we make the administration more efficient and make savings.
Det er det, vi har til hensigt at gøre, og vi ønsker at gøre det i samarbejde med Kommissionen.
That is what we aim to do, and we want to achieve it together with the Commission.
Kommissionen vil gøre alt for at nå frem til et acceptabelt kompromis.
The Commission will be unsparing in its efforts to achieve an acceptable compromise.
Hvordan kan man gøre det med blot en håndfuld tjenestemænd i Kommissionen?
How can you achieve this with just a handful of officials in the Commission?
for at gøre Barmhjertighed imod vore Fædre og ihukomme sin hellige Pagt
To perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant;
Hvis det var så enkelt at lave politisk kirurgi, ville vi gøre hurtigere fremskridt.
If it were quite as simple to perform political surgery, we would make faster progress.
Jeg opfordrer Dem til at vågne op, gøre Deres pligt og tage et ansvar.
I call on you to wake up, perform the duties of your office and take responsibility.
gøre (also: give, yde)
Men jeg kan ikke acceptere ændringsforslag, som ville gøre denne ordning virkningsløs.
But I cannot accept any amendments that would render this system ineffective.
Men vi må ikke på forhånd gøre Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed handlingslammet.
But we should not render the European Authority powerless right from the outset.
Ændringsforslag 17 ville gøre ændringsforslag 7 betydningsløst.
Amendment No 17 would render Amendment No 7 meaningless.

Context sentences for "gøre" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishI øjeblikket er vi i færd med at undersøge, hvad vi kan gøre på pensionsområdet.
At the present time we are looking at what can be done in the field of pensions.
DanishIngen national forfatningsdomstol kan gøre sig til herre over fællesskabsretten.
No national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
DanishVi kan kun gøre noget ved dette problem, hvis vi handler på internationalt plan.
We can only deal with this matter if we deal with it in an international fashion.
DanishHr. formand, jeg tror, at på 50 års afstand kan man gøre regnskabet kritisk op.
Mr President, I think that after 50 years we can take stock with a critical eye.
DanishMen det er jo et problem, som mange europæiske borgere har med at gøre hver dag.
But it is a problem which is affecting many European citizens on a daily basis.
DanishDen første vedrører debatten om at gøre asylretten til et fællesskabsanliggende.
The first relates to the debate on the 'communitization ' of the right to asylum.
DanishVi kan ikke regne med, at amerikanerne altid vil gøre dette for os i fremtiden.
However, we cannot always expect the Americans to be there for us in the future.
DanishOg denne er det værd at behandle, og jeg vil altid være beredt til at gøre det.
And that is a question worth raising, and I shall always be willing to raise it.
DanishJeg beder Dem, fru kommissær, om sammen med Parlamentet at gøre det nødvendige!
I would ask the Commission to take the necessary steps together with Parliament!
DanishHr. formand, vi bør gøre os klart, hvorfor denne beslutning i dag er så vigtig.
Mr President, we should be clear as to why this resolution today is so important.
DanishVi har her med en grænsekonflikt at gøre, som befolkningen på ingen måde ønsker.
We have a frontier conflict here which the population certainly does not want.
DanishDet er jeg som ordfører meget tilfreds med, og jeg vil kort gøre rede for hvorfor.
As the rapporteur, I am very pleased with this, and I shall explain briefly why.
DanishNu er medlemsstaterne ikke særlig tilbøjelige til at gøre noget på dette punkt.
Member States, however, are somewhat disinclined to take action on this matter.
DanishVi opfordrer derfor kraftigt Europa-Kommissionen til at gøre noget ved denne sag.
We therefore urge the European Commission to take decisive action on this matter.
DanishJeg vil gerne gøre opmærksom på, at fiskerierhvervet er et meget vigtigt erhverv.
I would like to point out that the fishing industry is a very important industry.
DanishLad os gøre os det klart, at dette er af uhyre stor betydning for alle i Europa.
Let us be clear that this is of tremendous importance to all the people of Europe.
DanishDer er derfor en klar pligt til at gøre regnskab for hver en euro af udgiften.
There is, therefore, a clear duty to account for every last euro of expenditure.
DanishVærdien burde mindst ligge under det halve, for det kan lade sig gøre analytisk.
The level ought to be at least as low as half, as this is possible to analyse.
DanishMen han vilde gøre sig selv retfærdig og sagde til Jesus: "Hvem er da min Næste?
But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour?
DanishRådets indføjelse af ordene» hvor det kan lade sig gøre« er et stort problem.
The insertion by the Council of the words 'where practicable ' is a big problem.