"høj" English translation

DA

"høj" in English

EN

DA høj
volume_up
{en}

høj

Context sentences for "høj" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishMed rette beder ordføreren herom i sin betænkning, som jeg i høj grad påskønner.
The rapporteur rightly asks for this in her report, of which I greatly approve.
DanishDesuden har vi i al for høj grad forsømt situationen for borgere i tredjelande.
Also, we have weakened the position of citizens of nonMember States far too much.
DanishTil slut vil jeg atter en gang takke fru Gröner for en betænkning af høj kvalitet.
To conclude, I wish to thank Mrs Gröner once again for the quality of the report.
DanishI den forbindelse bliver det multifunktionelle landbrug i høj grad begunstiget.
This is a more than adequate reward for agriculture's multifunctional nature.
DanishDisse drøftelser viste, i hvor høj grad der eksisterer en fælles forståelse.
These talks showed the considerable amount of mutual understanding which exists.
DanishMen uanset hvordan man kigger på det, er forfatningen i høj grad bragt i miskredit.
Yet the Constitution, however you look at it, is to a large extent discredited.
DanishOg De siger det selv, men jeg ved ikke, i hvor høj grad Rådet har forstået det.
And you are saying the same, but just how well has the Council understood it?
DanishDenne betænkning bygger i høj grad videre på det, vi drøftede i sidste måned.
This report is really putting flesh on the bones of what we discussed last month.
DanishDet bør vi diskutere i mindst lige så høj grad som en skærpelse af strafferetten.
We should discuss this in at least as much detail as the tightening of criminal law.
DanishDet var navnlig den litauiske regering naturligvis i høj grad interesseret i.
The Lithuanian Government in particular was of course very interested in this.
DanishKommissær Patten svarede temmelig overraskende, at dette ikke havde høj prioritet.
Commissioner Patten rather surprisingly replied that this was not a priority.
DanishDet har i høj grad været styret af enkeltpersoner og brugere, som driver systemet.
It is very much governed by the individuals and users who are operating the system.
DanishDet er stadig i høj grad et spørgsmål, som er til overvejelse og forhandling.
That is still very much a matter which is under consideration and negotiation.
DanishFor det tredje: I hvor høj grad baner det vej for fremtidens udvidede Union?
Thirdly, how far does it plan and prepare for the future of the enlarged Union?
DanishKampen mod vold mod kvinder og børn er en universel kamp af høj prioritet.
Measures to combat violence against women and children are a priority worldwide.
DanishJeg må imidlertid også i høj grad kritisere resultaterne af Rådets behandling.
However, I must also seriously criticise the outcome of the Council reading.
DanishDet gælder imidlertid ikke kun budgettet, det er åbenbart i høj kurs i øjeblikket.
This not only affects the budget, it seems to be a general trend at present.
DanishVi frygter i høj grad, at vi står over for endnu en opdeling af Jugoslavien.
We very much fear that we are witnessing the further disintegration of Yugoslavia.
DanishPå vegne af gruppen De Grønne protesterer jeg i høj grad mod forsøget på bagvaskelse!
On behalf of the Greens, I reject this attempt at defamation most emphatically.
DanishI hvor høj grad kan idealer om solidaritet bevæge hjerter og sind i vor tid?
To what extent can the ideals of solidarity move hearts and consciences today?